0 follower

קונטרולר

קונטרולר הינו אובייקט של CController או מחלקות היורשות ממנו. הקונטרולר נוצר על ידי האפליקציה כהמשתמש מבקש אותו. כשהקונטרולר רץ, הוא מבצע את הפעולה הנחוצה שבדרך כלל נעזרת במודלים ומציגה את התוכן בעזרת קבצי התצוגה. פעולה (Action), בצורה הכי פשוטה שלו, הינו מתודה במחלקה של הקונטרולר אשר מתחילה ב action.

לקונטרולר יש פעולה ברירת מחדל. כשמשתמש אשר מבקש את הקונטרולר לא מגדיר איזה פעולה לבצע, פעולה ברירת המחדל היא זו שתרוץ. כברירת מחדל, פעולת ברירת המחדל הינה index. ניתן לשנות זאת על ידי הגדרת המאפיין CController::defaultAction.

למטה מוצג הקוד המינימלי כדי ליצור מחלקה לקונטרולר. מאחר ולא קיימים שום פעולות במחלקה במידה והקונטרולר יבוקש על ידי המשתמש תזרק שגיאה.

class SiteController extends CController
{
}

1. ניתוב

קונטרולרים ופעולות מזוהים על ידי זיהוי יחודי. מזהה יחודי של קונטרולר הוא בפורמט של path/to/xyz אשר מכוונת לקובץ המחלקה של הקונטרולר protected/controllers/path/to/xyzController.php, כשהמזהה xyz יוחלף בשמות אמיתיים של קונטרולרים (לדוגמא post מכוון לקובץ protected/controllers/PostController.php). מזהה יחודי של פעולה הינו שמה של המתודה במחלקה ללא הקידומת של action. לדוגמא, אם מחלקת הקונטרולר מכילה מתודה בשם actionEdit, המזהה היחודי של הפעולה יהיה edit.

» Note|הערה: בגרסאות לפני 1.0.3, הפורמט של המזהה היחודי של הקונטרולר היה path.to.xyz במקום path/to/xyz.

בקשת משתמש עבור קונטרולר ופעולה כלשהי מיוצגת כניתוב. נתב נוצר על ידי שרשור של מזהה היחודי של הקונטרולר והמזהה היחודי של הפעולה מופרדים בסלאש (/). לדוגמא, הנתב post/edit מכוון אל הקונטרולר PostController ולפעולה edit. וכברירת מחדל הקישור http://hostname/index.php?r=post/edit יטען את הקונטרולר והפעולה הללו.

» Note|הערה: כברירת מחדל, נתבים רגישים לאותיות גדולות-קטנות. מגרסא 1.0.1 ומעלה, ניתן לבטל את הרגישות של הנתבים לאותיות גדולות-קטנות על ידי הגדרת CUrlManager::caseSensitive לערך השווה ל false בהגדרות של האפליקציה. במצב שהנתבים לא רגישים לאותיות גדולות-קטנות, וודא שהינך עוקב אחר המוסכמות ששמות התיקיות המכילות קונטרולרים כתובים באותיות קטנות באנגלית, מפת קונטרולרים ו מפת פעולות משתמשים בשמות מפתח באותיות קטנות ובאנגלית.

מגרסא 1.0.3 ומעלה, אפליקציה יכולה להכיל מודולים. הניתוב לפעולה בקונטרולר שונה בפורמט שלה ועכשיו היא בפורמט של moduleID/controllerID/actionID. למידע נוסף קרא אודות מודולים.

2. יצירת אובייקט הקונטרולר

אובייקט הקונטרולר נוצר כש CWebApplication מטפל בבקשה הנכנסת. עם קבלת המזהה היחודי של הקונטרולר, האפליקציה תשתמש בחוקים הבאים כדי להחליט איזה קונטרולר לטעון ואיפה קובץ המחלקה שלו נמצא.

 • אם CWebApplication::catchAllRequest מוגדר, יווצר קונטרולר בהתבסס על המאפיין הזה, והאפליקציה תתעלם מהקונטרולר שהמשתמש ביקש. מאפיין זה נועד כדי לתפוס את כל בקשות המשתמש ולהכווין אותם אל מקום אחד, לדוגמא במצב של תחזוקה באתר יהיה צורך להציג עמוד אחד שמציג הודעת תחזוקה כלשהי.

 • אם המזהה היחודי של הקונטרולר נמצא ב CWebApplication::controllerMap, ההגדרות של אותו קונטרולר שנמצא ישומשו והאובייקט יווצר בהתבסס על אותם ההגדרות.

 • אם המזהה היחודי הוא בפורמט של path/to/xyz, שם המחלקה של הקונטרולר יהיה XyzController והקובץ ימצא תחת protected/controllers/path/to/XyzController.php. לדוגמא, מזהה יחודי של קונטרולר בשם admin/user ינותב למחלקה UserController וקובץ המחלקה יהיה protected/controllers/admin/UserController.php אם קובץ המחלקה לא קיים, תזרק שגיאה 404 CHttpException.

במקרה של שימוש במודולים (בגרסאות 1.0.3), התהליך המוצג למעלה שונה במקצת. ספציפית, האפליקציה תבדוק אם המזהה היחודי מכוון לקונטרולר בתוך מודול, במידה וכן, אובייקט של המודל יווצר קודם ולאחר מכן יווצר האובייקט של הקונטרולר.

3. פעולה

כפי שצויין, ניתן להגדיר פעולה על ידי יצירת מתודה במחלקה של הקונטרולר כששמה מתחיל ב action. דרך יותר מתקדמת תיהיה על ידי יצירת מחלקה לפעולה ולבקש מהקונטרולר ליצור אובייקט שלה כשצריך. דרך זו מאפשרת שימוש חוזר בפעולות ויותר שימושית.

כדי להגדיר פעולה בתור מחלקה יש לבצע את הפעולות הבאות:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run()
  {
    // place the action logic here
  }
}

כדי שהקונטרולר יהיה מודע לפעולה זו, אנחנו דורסים את המתודה actions של מחלקת הקונטרולר שלנו:

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'edit'=»'application.controllers.post.UpdateAction',
    );
  }
}

בקוד למעלה, אנחנו משתמשים בשם מקוצר application.controllers.post.UpdateAction כדי להגדיר שקובץ מחלקת הפעולה נמצא ב protected/controllers/post/UpdateAction.php.

באמצעות כתיבת פעולות בתור מחלקות, ניתן לארגן את האפליקציה בצורה מודולרית. לדוגמא, ניתן להשתמש במבנה האפליקציה הבא כדי לארגן את כל הקונטרולרים:

protected/
  controllers/
    PostController.php
    UserController.php
    post/
      CreateAction.php
      ReadAction.php
      UpdateAction.php
    user/
      CreateAction.php
      ListAction.php
      ProfileAction.php
      UpdateAction.php

4. פילטרים

פילטר הינו חתיכת קוד אשר מוגדרת לרוץ לפני ו/או אחרי הרצה של פעולה בקונטרולר. לדוגמא, ניתן לבדוק בעזרת פילטר אם משתמש יכול לבצע את הפעולה אותה הוא מנסה להריץ; ניתן להריץ פילטר אשר בודק את משך זמן הרצת הפעולה לצורך קבלת משך זמן הרצת הפעולה.

כל פעולה יכולה להכיל כמה פילטרים. הפילטרים רצים בסדר בהם הם רשומים ברשימת הפילטרים. פילטר יכול למנוע את ההרצה של פעולה כלשהי והרצה של פילטרים נוספים הבאים אחריה.

ניתן להגדיר פילטר בתור מתודה במחלקת הקונטרולר. שם המתודה חייב להתחיל ב method. לדוגמא, הקיום של מתודת הפילטר בשם filterAccessControl מגדירה פילטר בשם accessControl. מתודת הפילטר צריכה להיות חתומה בפורמט של:

public function filterAccessControl($filterChain)
{
  // call $filterChain-»run() to continue filtering and action execution
}

כש filterChain$ הוא אובייקט של CFilterChain אשר מייצג את רשימת הפילטרים המקושרת לפעולה שהתבקשה. בתוך המתודה של הפילטר ניתן לקרוא ל filterChain-»run$ להמשך הרצת הפילטרים הבאים והרצת הפעולה עצמה.

פילטר יכול להיות גם אובייקט של CFilter או מחלקות היורשות ממנו. הקוד הבא מגדיר מחלקת פילטר חדשה:

class PerformanceFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied before the action is executed
    return true; // false if the action should not be executed
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied after the action is executed
  }
}

כדי לצרף פילטרים לפעולות, יש צורך בלדרוס את המתודה CController::filters. המתודה צריכה להחזיר מערך עם רשימת הפילטרים וההגדרות שלהם. לדוגמא,

class PostController extends CController
{
  ......
  public function filters()
  {
    return array(
      'postOnly + edit, create',
      array(
        'application.filters.PerformanceFilter - edit, create',
        'unit'=»'second',
      ),
    );
  }
}

הקוד למעלה מגדיר שני פילטרים: postOnly ו PerformanceFilter. הפילטר postOnly הוא פילטר המבוסס על מתודה במחלקה הנוכחית (המתודה של הפילטר כבר מוגדרת ב CController); בזמן שהפילטר PerformanceFilter הוא מבוסס אובייקט. הנתיב המקוצר application.filters.PerformanceFilter מציין שהמחלקה לפילטר נמצאת תחת protected/filters/PerformanceFilter. אנחנו משתמשים במערך כדי להגדיר את הפילטר PerformanceFilter שיהיה ניתן ליצור אותו בעזרת אותם ערכים כמאפיינים של המחלקה של הפילטר. בדוגמא הזאת המאפיין unit יווצר ויוגדר לערך השווה ל second במחלקה PerformanceFilter.

שימוש באופרטורים של פלוס ומינוס, ניתן להגדיר אילו פעולות הפילטר יצורף אליהם ואילו לא. בדוגמא למעלה, הפילטר postOnly יצורף אל הפעולות edit ו create , בזמן שהפילטר PerformanceFilter יצורף אל כל הפעולות מלבד edit ו create. אם בהגדרות הפילטר לא יוגדרו פלוס או מינוס, הפילטר יצורף אל כל הפעולות.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !