0 follower

Konstruktor zapytań

Konstruktor zapytań w Yii umożliwia zorientowane obiektowo pisanie zapytań SQL. Daje to programiście możliwość używania właściwości i metod klasy w celu określenia poszczególnych części zapytania SQL. W ten sposób dołącza te różne części do poprawnego zapytania SQL, które może zostać później wywołane poprzez metody DAO opisane w obiekcie dostępu do bazy danych (DAO). Następujący kod pokazuje typowe użycie konstruktora zapytań tworzące zapytanie SELECT w SQL-u:

$user = Yii::app()->db->createCommand()
  ->select('id, username, profile')
  ->from('tbl_user u')
  ->join('tbl_profile p', 'u.id=p.user_id')
  ->where('id=:id', array(':id'=>$id))
  ->queryRow();

Konstruktora zapytań najlepiej używać gdy potrzebujesz złożyć instrukcje SQL proceduralnie lub też bazując na pewnych warunkacj logicznych zaistniałych w twojej aplikacji. Głównymi korzyściami stosowania konstruktora zapytań są:

 • możliwość tworzenia skomplikowanych instrukcji SQL w sposób programistyczny.

 • automatyczne dodawanie cudzysłowu do nazw tabeli i ich kolumn w celu ochrony przed konfliktem z zarezerwowanymi w SQL słowami i znakami specjalnymi.

 • dodatkowo w cudzysłó brane są wartości parametrów a także używane jest wiązanie parametrów gdzie tylko to możliwe, co pozwala zredukować ryzyko ataków SQL injection.

 • oferta pewnego stopnia abstrakcji bazy danych, co umożliwia migrację do innych platform bazodanowych.

Nie jest konieczne używanie kreatora zapytań. W rzeczywistości, jeśli twoje zapytania są proste, łatwiej i szybciej napisać je bezpośrednio w instrukcji SQL.

Uwaga: Konstruktor zapytań nie może być używany do modyfikowania istniejącego zapytania utworzonego za pomocą instrukcji SQL. Na przykład, poniższy kod nie zadziała:

$command = Yii::app()->db->createCommand('SELECT * FROM tbl_user');
// poniższa linia NIE DOŁĄCZY klauzuli WHERE do powyższego zapytania SQL
$command->where('id=:id', array(':id'=>$id));

Inaczej rzecz ujmując, nie należy jednocześnie wykorzystywać zwykłego SQL-a z konstruktorem zapytań.

1. Przygotowanie konstruktora zapytań.

Konstruktor zapytań dostarczony jest w ramach CDbCommand, głównej klasy zapytań bazodanowych opisanych w DAO.

Aby rozpocząć używanie konstruktora zapytań tworzymy nową instancję CDbCommand w następujący sposób:

$command = Yii::app()->db->createCommand();

Oznacza to, że używamy Yii::app()->db w celu uzyskania połączenia z bazą danych a następnie wywołujemy CDbConnection::createCommand() w celu utworzenia potrzebnej instancji polecenia (ang. command).

Zauważ, że zamiast przekazywania całej instrukcji SQL do wywołania createCommand() tak jak robiliśmy to w DAO, pozostawiamy je puste. Dzieje się tak, dlatego, że będziemy tworzyć pojedynczo poszczególne części instrukcji SQL używając metod konstruktora zapytań, które opiszemy w dalszej części.

2. Tworzenie zapytań zwracających dane

Zapytania zwracające dane odnoszą się do instrukcji SELECT w SQL-u. Konstruktor zapytań dostarcza zbioru metod tworzących poszczególne części instrukcji SELECT. Ponieważ wszystkie te metody zwracają instancję CDbCommand, możemy wywoływać je łąńcuchowo, tak jak pokazano to w przykładzie na początku tego rozdziału.

 • select(): definiuje część SELECT zapytania
 • selectDistinct(): definiuje część SELECT zapytania i zwraca flagę DISTINCT
 • from(): definiuje część FROM zapytania
 • where(): definiuje część WHERE zapytania
 • join(): dołącza fragment zapytania inner join
 • leftJoin(): dołącza fragment zapytania outer join
 • rightJoin(): dołącza fragment zapytania right inner join
 • crossJoin(): dołącza fragment zapytania cross join
 • naturalJoin(): dołącza fragment zapytania natural join
 • group(): definiuje część GROUP BY zapytania
 • having(): definiuje część HAVING zapytania
 • order(): definiuje część ORDER BY zapytania
 • limit(): definiuje część LIMIT zapytania
 • offset(): definiuje część OFFSET zapytania
 • union(): dołącza fragment zapytania UNION

W dalszej części, wyjaśnimi jak używać tych metod kreatora zapytań. Zakładamy, że używamy MySQL. Zauważ, że jeśli używasz innego DBMS, dołączanie cudzysłowów do tabel/kolumn/wartości może się różnić od tego z przykładów.

select()

function select($columns='*')

Metoda select() określa część SELECT zapytania. Parametr $columns, który może mieć postać łańcucha znaków reprezentującego rodzielone przecinkami nazwy kolumn lub też tablicy z nazwami kolumn, definiuje kolumny które zostaną wybrane w zapytaniu. Nazwy kolumn mogą zawierać prefixy tabel i/lub aliasy kolumn. Metoda ta automatycznie zacytuje (doda cudzysłowy) nazwy kolumn, chyba że kolumna zawiera nawiasy (co oznacza, że kolumna jest wyrażeniem bazodanowym).

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// SELECT *
select()
// SELECT `id`, `username`
select('id, username')
// SELECT `tbl_user`.`id`, `username` AS `name`
select('tbl_user.id, username as name')
// SELECT `id`, `username`
select(array('id', 'username'))
// SELECT `id`, count(*) as num
select(array('id', 'count(*) as num'))

selectDistinct()

function selectDistinct($columns)

Metoda selectDistinct() jest podobna do select() z tą różnicą że zwraca ona flagę DISTINCT. Na przykład, selectDistinct('id, username') wygeneruje następujący SQL:

SELECT DISTINCT `id`, `username`

from()

function from($tables)

Metoda from() określa część FROM zapytania. Może nią być zarówno łańcuch znaków reprezentujący oddzielone przecinkami nazwy tabel lub też tablica z nazwami tabel. Nazwy tabel mogą zawierać prefiksy schematów bazy danych (np. public.tbl_user) i/lub aliasy tabel (np. tbl_user u). Metoda ta automatycznie doda cudzysłowy do nazw tabel, chyba że zawierają one nawiasy (co oznacza, że tabela została przekazana jako podzapytanie lub wyrażenie).

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// FROM `tbl_user`
from('tbl_user')
// FROM `tbl_user` `u`, `public`.`tbl_profile` `p`
from('tbl_user u, public.tbl_profile p')
// FROM `tbl_user`, `tbl_profile`
from(array('tbl_user', 'tbl_profile'))
// FROM `tbl_user`, (select * from tbl_profile) p
from(array('tbl_user', '(select * from tbl_profile) p'))

where()

function where($conditions, $params=array())

Metoda where() określa część WHERE zapytania. Parametr $conditions określa warunki zapytania a $params definiuje parametry, które zostaną związanane go całego zapytania. Parametr metody $conditions może być zarówno łańcuchem (np. id=1) lub też tablicą o następującym formacie:

array(operator, argument1, argument2, ...)

gdzie operator może być jednym z:

 • and: argumenty powinny zostać złączone razem przy użyciu AND. Na przykład, array('and', 'id=1', 'id=2') wygeneruje id=1 AND id=2. Jeśli argument jest tablicą, zostanie on przekonwertowany do łańcucha przy użyciu przed chwilą opisanej reguły. Na przykład, array('and', 'type=1', array('or', 'id=1', 'id=2')) wygeneruje type=1 AND (id=1 OR id=2). Metoda ta NIE dodaje cudzysłowów ani nie wycina znaków sterujących (ang. quoting and escaping).

 • or: podobny do operatora and z tą różnicą, że argumenty łączone są za pomocą OR.

 • in: pierwszy argument powinien być kolumną bądź też wyrażeniem bazodanowym, a drugi argument powinien być tablicą reprezentującą zakres wartości w których kolumna lub wyrażenie powinny się znajdować. Na przykład, array('in', 'id', array(1,2,3)) wygeneruje id IN (1,2,3). Metoda ta poprawnie doda cudzysłowy do nazw kolumn oraz wytnie znaki sterujące dla wartości w zakresie.

 • not in: podony do operatora in z tą różnicą, że IN zastąpione jest NOT IN w wygenerowanym warunku.

 • like: pierwszy argument powinien być kolumną lub też wyrażeniem bazodanowym, a drugi argument łańcuchem lub tablicą reprezentującą zakres wartości, do których je przypasowujemy. Na przykład, array('like', 'name', '%tester%') wygeneruje name LIKE '%tester%'. Jeśli przekazany zostałzakres wartości w postaci tablicy, LIKE zostanie wielokrotnie zostanie użyte i połączone za pomocą operatora AND. Na przykład, array('like', 'name', array('test', 'sample')) wygeneruje name LIKE '%test%' AND name LIKE '%sample%'. Metoda ta poprawnie doda cudzysłowy oraz wytnie znaki sterujace dla wartości w zakresie.

 • not like: podobny do operatora like z tą różnicą, że LIKE zastąpione jest NOT LIKE w wygenerowanym warunku.

 • or like: podobne do operatora like z tą różnicą, że OR jest używany do łączenia kilku predykatów LIKE.

 • or not like: podobne do operatora not like z tą różnicą, że OR jest używany do łączenia kilku predykatów NOT LIKE.

Poniżej znajduje się kilka przykładów używania where:

// WHERE id=1 or id=2
where('id=1 or id=2')
// WHERE id=:id1 or id=:id2
where('id=:id1 or id=:id2', array(':id1'=>1, ':id2'=>2))
// WHERE id=1 OR id=2
where(array('or', 'id=1', 'id=2'))
// WHERE id=1 AND (type=2 OR type=3)
where(array('and', 'id=1', array('or', 'type=2', 'type=3')))
// WHERE `id` IN (1, 2)
where(array('in', 'id', array(1, 2))
// WHERE `id` NOT IN (1, 2)
where(array('not in', 'id', array(1,2)))
// WHERE `name` LIKE '%Qiang%'
where(array('like', 'name', '%Qiang%'))
// WHERE `name` LIKE '%Qiang' AND `name` LIKE '%Xue'
where(array('like', 'name', array('%Qiang', '%Xue')))
// WHERE `name` LIKE '%Qiang' OR `name` LIKE '%Xue'
where(array('or like', 'name', array('%Qiang', '%Xue')))
// WHERE `name` NOT LIKE '%Qiang%'
where(array('not like', 'name', '%Qiang%'))
// WHERE `name` NOT LIKE '%Qiang%' OR `name` NOT LIKE '%Xue%'
where(array('or not like', 'name', array('%Qiang%', '%Xue%')))

Zauważ, że jeśli operator zawiera like, musimy bezpośrednio zdefiniować symbole wieloznaczne (takie jak % i _) we wzorcu. Jeśli wzorce pochodzą z danych wejściowych użytkownika, powinniśmy również użyć następującego kodu w celu usunięcia znaków specjalnych aby zapobiec traktowaniu ich jako symbole wieloznaczne:

$keyword=$_GET['q'];
// usuwanie znaków % oraz _ 
$keyword=strtr($keyword, array('%'=>'\%', '_'=>'\_'));
$command->where(array('like', 'title', '%'.$keyword.'%'));

order()

function order($columns)

Metoda order() określa część ORDER BY zapytania. Parametr $columns definiuje kolumny, po których będziemy sortować. Może on być zarówno łańcuchem reprezentującym rozdzielone przecinkiem kolumny i kierunki sortowania (ASC or DESC) lub tablicą kolumn i kierunków sortowania. Nazwy kolumn mogą zawierać prefiksy tabeli. Metoda automatycznie doda cudzysłowy do nazwy kolumn chyba, że kolumna zawiera nawiasy (co oznacze, że kolumna jest wyrażeniem bazodanowym).

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// ORDER BY `name`, `id` DESC
order('name, id desc')
// ORDER BY `tbl_profile`.`name`, `id` DESC
order(array('tbl_profile.name', 'id desc'))

limit() oraz offset()

function limit($limit, $offset=null)
function offset($offset)

Metody limit() oraz offset() określają cześć LIMIT i OFFSET zapytania. Zauważ, że część DBMS może nie wspierać składni LIMIT oraz OFFSET. W takim przypadku konstruktor zapytań przepisze całą instrukcję tak aby zasymulować funkcje limit i offset.

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// LIMIT 10
limit(10)
// LIMIT 10 OFFSET 20
limit(10, 20)
// OFFSET 20
offset(20)

join() oraz jego warianty

function join($table, $conditions, $params=array())
function leftJoin($table, $conditions, $params=array())
function rightJoin($table, $conditions, $params=array())
function crossJoin($table)
function naturalJoin($table)

Metoda join() i jej warianty określa w jaki sposób tabele złączyć pozostałe tabele używając INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, CROSS JOIN lub NATURAL JOIN. Parametr $table definiuje nazwę tabeli dołączanej. Nazwa tabeli może zawierać prefiks schematu bazy danych i/lub alias. Metoda ta doda cudzysłowy do nazw tabel, chyba że zawiera ona nawiasy, bo oznacze że jest ona wyrażeniem bądź podzapytaniem. Parametr $conditions określa warunki złączenia. Jego składnia jest taka sama jak where(). Parametr $params określa parametry, które zostaną związane z całym zapytaniem.

Zauważ, że w odróżnieniu do pozostałych metod konstruktora zapytań każde wywołanie metody join zostanie dołączone do poprzedniego wywołania.

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// JOIN `tbl_profile` ON user_id=id
join('tbl_profile', 'user_id=id')
// LEFT JOIN `pub`.`tbl_profile` `p` ON p.user_id=id AND type=1
leftJoin('pub.tbl_profile p', 'p.user_id=id AND type=:type', array(':type'=>1))

group()

function group($columns)

Metoda group() określa część GROUP BY zapytania. Parametr $columns definiuje kolumny, po których będziemy grupować. Może nim być zarówno łańcuch reprezentujący rozdzielone przecinkami kolumny jak i tablica kolumn. Nazwy kolumn mogą zawierać prefiksy tabel. Metoda ta automatycznie doda cudzysłów do nazwy kolumn chyba że zawierają one nawiasy (co oznacza, że kolumna jest wyrażeniem bazodanowym).

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// GROUP BY `name`, `id`
group('name, id')
// GROUP BY `tbl_profile`.`name`, `id`
group(array('tbl_profile.name', 'id')

having()

function having($conditions, $params=array())

Metoda having() określa część HAVING zapytania. Jej użycie jest identyczne z where().

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// HAVING id=1 or id=2
having('id=1 or id=2')
// HAVING id=1 OR id=2
having(array('or', 'id=1', 'id=2'))

union()

function union($sql)

Metoda union() określa część UNION zapytania. Dołącza ona wartość $sql do istniejącego zapytania SQL przy użyciu operatora UNION. Kilkukrotne wywołanie union() spowoduje dołączenie kilku SQLi do istniejącej instrukcji SQL.

Poniżej znajduje się kilka przykładów:

// UNION (select * from tbl_profile)
union('select * from tbl_profile')

Wykonywanie zapytań

Po wywołaniu powyższych metod konstruktora zapytań tworzących zapytanie, możemy wywołać metody DAO, tak jak je opisano w DAO celem wykonania zapytania. Na przykład, możemy wywołać metodę CDbCommand::queryRow() aby zwrócić wiersz rezultatu lub też metodę CDbCommand::queryAll() aby otrzymać wszystkie wiersze naraz. Oto przykład:

$users = Yii::app()->db->createCommand()
  ->select('*')
  ->from('tbl_user')
  ->queryAll();

Zwracanie SQLi

Poza zwracaniem zapytań utworzonych przez konstruktora zapytań, możemy zwracać również odpowiadające in instrukcje SQL dzięki wywołaniu metody CDbCommand::getText().

$sql = Yii::app()->db->createCommand()
  ->select('*')
  ->from('tbl_user')
  ->text;

Jeśli posiadamy jakiekolwiek parametry, które powinny zostać powiązane z zapytaniem, mogą one zostać zwrócone przez właściwość CDbCommand::params.

Alternatywna składnia tworzenia zapytań

Czasami, tworzenie łańcucha metod w celu utworzenia zapytania może nie być optymalnym wyborem. Kreator zapytań pozwala tworzyć zapytanie poprzez proste przypiania do właściwości obiektu. W szczególności, dla każdej metody konstruktora zapyta istnieje odpowiadająca jej właściwość o tej samej nazwie. Przypisanie wartości do tej właściwości jest jednoznaczne z wywołaniem odpowiadającej tej właściwości metody. Na przykład, następujące dwie instrukcje są równoznaczne, przy założeniu, że zmienna $command reprezentuje obiekt CDbCommand:

$command->select(array('id', 'username'));
$command->select = array('id', 'username');

Ponadto, do metody CDbConnection::createCommand() możemy przekazać parametr w postaci tablicy. Pary nazwa-wartość w tablicy będą użyte w celu zainicjalizowania właściwości tworzonej instancji CDbCommand. Oznacza to, że możemy używać następującego kodu celem utworzenia zapytania:

$row = Yii::app()->db->createCommand(array(
  'select' => array('id', 'username'),
  'from' => 'tbl_user',
  'where' => 'id=:id',
  'params' => array(':id'=>1),
))->queryRow();

Tworzenie wielu zapytań

Instancja CDbCommand może być wielokrotnie używana do konstruowania kilku zapytań. Jednakże, przed utworzeniem nowego zapytania, należy wywołać metodę CDbCommand::reset() aby wyczyścić poprzednie zapytanie. Na przykład:

$command = Yii::app()->createCommand();
$users = $command->select('*')->from('tbl_users')->queryAll();
$command->reset(); // wyszyść poprzednie zapytanie
$posts = $command->select('*')->from('tbl_posts')->queryAll();

3. Tworzenie zapytań manipulujących danymi

Zapytania manipulujące danymi odnoszą się do instrukcji SQL dla wstawiania, aktualizowania oraz usuwania danych z tabeli bazodanowej. Kreator zapytań dostarcza dla nich odpowiednio metody insert, update oraz delete. W odróżnieniu do metod tworzących zapytanie SELECt opisanych wcześniej, każda z tych metod manipulujących danymi określa całe zapytanie SQL.

Poniżej opiszemy te metody.

insert()

function insert($table, $columns)

Metoda insert() buduje i wywołuje instrukcję INSERT. Parametr $table definiuje, do której tabeli będziemy dodawać, zaś $columns jest tablicą par nazwa-wartość określających wartości wstawiane do kolumn. Metoda ta doda poprawnie cudzysłowy do nazwy tabeli oraz użyje wiązania parametrów dla wartości, które mają zostać wstawione.

Oto przykład:

// zbuduj i wykonaj następujący kod SQL:
// INSERT INTO `tbl_user` (`name`, `email`) VALUES (:name, :email)
$command->insert('tbl_user', array(
  'name'=>'Tester',
  'email'=>'tester@example.com',
));

update()

function update($table, $columns, $conditions='', $params=array())

Metoda update() buduje i wywołuje instrukcję SQL UPDATE. Parametr $table definiuje którą tabelę będziemy aktualizować; parametr $columns jest tablicą par nazwa-wartość określających watrości kolumn, które zostaną zaktualizowane; parametry $conditions oraz $params są takie jak w metodzie where(), która opisuje klauzulę WHERE w instrukcji UPDATE. Metoda ta doda poprawnie cudzysłów do nazwy tabeli i użyje wiązania parametrów dla wartości, które będą zaktualizowane.

Oto przykład:

// zbuduj i wykonaj następujący kod SQL:
// UPDATE `tbl_user` SET `name`=:name WHERE id=:id
$command->update('tbl_user', array(
  'name'=>'Tester',
), 'id=:id', array(':id'=>1));

delete()

function delete($table, $conditions='', $params=array())

Metoda delete() buduje i wywołuje instrukcję SQL DELETE. Parametr $table definiuje, która tabela zostanie zaktualizowana; parametry $conditions oraz $params są takie jak w metodzie where(), która określa klauzulę WHERE w instrukcji DELETE. Metoda ta doda poprawnie cudzysłowy do nazwy tabeli.

Oto przykład:

// zbuduj i wykonaj następujący kod SQL:
// DELETE FROM `tbl_user` WHERE id=:id
$command->delete('tbl_user', 'id=:id', array(':id'=>1));

4. Tworzenie zapytań manipulująych schematami

Poza zwykłymi zapytaniami zwracającymi i manipulującymi danymi, kreator zapytań oferuje zestaw metod tworzących i wykonywujących zapytania SQL, które potrafią manipulować schematem bazy danej. W szczegolności wspiera on następujące zapytania:

Info: Pomimo faktu iż aktualnie zapytania SQL manipulujące schematami bazy danych różnią się znacznie dla różnych DBMS, to kreator zapytań stara się dostarczyć ujednoliconego interfejsu tworzącego te zapytania. Upraszcza to zadanie migracji baz danych z jednego DBMS do innego.

Abstrakcyjne typy danych

Kreator zapytań wprowadza zestaw abstrakcyjnych typów danych, które mogą być używane do definiowania kolumn tabeli. W odróżnieniu do fizycznych typów danych, które są określone dla każdego z DBMS i różnią się dla różnych DBMS, abstrakcyjne typy danych są niezależne od DBMS. Kiedy abstrakcyjny typ danych używany jest do definiowania kolumn tabeli, konstruktor zapytań przekonwertuje je do odpowiadających im fizycznych typów danych.

Następujące abstrakcyjne typy danych wspomagane są przez kreator zapytań.

 • pk: generyczny klucz podstawowy, dla MySQL-a zostanie on przekonwertowany na int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
 • string: typ łańcuchowy, dla MySQL-a zostanie on przekonwertowany do varchar(255);
 • text: typ tekstowy (długi ciąg łańcuchowy), dla MySQL-a zostanie on przekonwertowany na text;
 • integer: liczba całkowita, dla MySQL-a zostanie pzrekonwertowana na int(11);
 • float: liczba rzeczywista, dla MySQL-a zostanie przekonwertowana na float;
 • decimal: typ dziesiętny, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na decimal;
 • datetime: typ reprezentujący datę i czas, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na datetime;
 • timestamp: stępel czasu, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na timestamp;
 • time: typ reprezentujący czas, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na time;
 • date: typ reprezentujący datę, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na date;
 • binary: typ danych binarnych, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na blob;
 • boolean: typ logiczny, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na tinyint(1);
 • money: typ walutowy, dla MySQL-a zostanie przekonwertowany na decimal(19,4). Typ ten jest dostępny od wersji 1.1.8.

createTable()

function createTable($table, $columns, $options=null)

Metoda createTable() buduje i wykonuje instrukcję SQL tworzącą tabelę. Parametr $table określa nazwę tabeli, która zostanie utworzona. Parametr $columns określa kolumny w nowej tabeli. Muszą one przekazane jako pary nazwa-definicja (np. 'username'=>'string'). Parametr $options określa dodatkowe fragmentu SQL-a, które powinny zostać dołączone do generowanego SQL-a. Kreator zapytań doda odpowiednio cudzysłowy do nazwy tabeli.

Podczas definiowana kolumn można używac opisanych wcześniej abstrakcyjnych typów danych. Konstruktor zapytań przekonwertuje je odpowiadających im fizycznych typów danych, odpowiednio do aktualnie używanego DBMS. Na przykład, string zostanie przekonwertowany do varchar(255) dla MySQL-a.

Definicja kolumny może również zawierać nieabstrakcyjne typy danych oraz definicje. Będą one umieszczone w generowanych SQL-u bez zmian. Na przykład, point nie jest abstrakcyjnym typem danych i jeśli zostanie użyty w definicji kolumny, pojawi się niezmieniony w zwracanym SQL-u; zaś string NOT NULL zostanie przekonwertowany do varchar(255) NOT NULL (tylko abstrakcyjny typ string został przekonwertowany).

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak utworzyć tabelę:

// CREATE TABLE `tbl_user` (
//   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
//   `username` varchar(255) NOT NULL,
//   `location` point
// ) ENGINE=InnoDB
createTable('tbl_user', array(
  'id' => 'pk',
  'username' => 'string NOT NULL',
  'location' => 'point',
), 'ENGINE=InnoDB')

renameTable()

function renameTable($table, $newName)

Metoda renameTable() buduje i wykonuje instruckję SQL zmieniające nazwę tabeli. Parametr $table określa nazwę tabeli, której nazwa zostanie zmieniona. Parametr $newName określa nowa nazwę tej tabeli. Kreator zapytań doda prawidłowo cudzysowy do nazw abeli.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak zmienić nazwę tabelę:

// RENAME TABLE `tbl_users` TO `tbl_user`
renameTable('tbl_users', 'tbl_user')

dropTable()

function dropTable($table)

Metoda dropTable() buduje i wykonuje instrukcję SQL usuwające tabelę. Parametr $table określa nazwę tabeli, która zostanie usunięta. Kreator zapytań doda prawidłowo cudzysłowy do nazwy tabeli.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak usunąć tabelę:

// DROP TABLE `tbl_user`
dropTable('tbl_user')

truncateTable()

function truncateTable($table)

Metoda truncateTable() buduje i wykonuje instrukcję SQL czyszczącą tabelę. Parametr $table określa nazwę tabeli, która zostanie wyczyszczona. Kreator zapytań doda prawidłowo cudzysłowy do nazwy tabeli.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak wyczyścić tabelę:

// TRUNCATE TABLE `tbl_user`
truncateTable('tbl_user')

addColumn()

function addColumn($table, $column, $type)

Metoda addColumn() buduje i wykonuje instrukcję SQL dodające nową kolumnę do tabeli. Parametr $table określa nazwę tabeli do której nowa kolumna zostanie dodana. Parametr $column określa nazwę nowej kolumny a parametr $type specyfikuje definicję nowej kolumny. Definicja kolumny może zawierać abstrakcyjne typy danaych, tak jak opisano to w "createTable". Kreator zapyta doda prawidłowo cudzysłowy dla nazwy tabeli oraz nazwy kolumny.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak dodać kolumnę do tabeli:

// ALTER TABLE `tbl_user` ADD `email` varchar(255) NOT NULL
addColumn('tbl_user', 'email', 'string NOT NULL')

dropColumn()

function dropColumn($table, $column)

Metoda dropColumn() buduje i wykonuje instrukcję usuwającą kolumnę w tabeli. Parametr $table określa nazwę tabeli, której kolumna będzie usunięta. Parametr $column określa nazwę kolumny, która zostanie usunięta. Konstruktor zapytań doda prawidłowo cudzysłowy dla nazwy tabeli oraz nazwy kolumny.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak usunąć kolumnę z tabeli:

// ALTER TABLE `tbl_user` DROP COLUMN `location`
dropColumn('tbl_user', 'location')

renameColumn()

function renameColumn($table, $name, $newName)

Metoda renameColumn() buduje i wykonuje instrukcję SQL służąca zmianie nazw kolumny w tabeli. Parametr $table określa nazwę tabeli, w której nazwa kolumn zostanie zmieniona. Parametr $name określa starą nazwę kolumny. Parametr $newName definiuje nową nazwę kolumny. Konstruktor zapyta doda prawidłowo cudzysłowy zarówno dla nazwy tabli jak i dla nazw kolumn.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak zmienić nazwę kolumny w tabeli:

// ALTER TABLE `tbl_users` CHANGE `name` `username` varchar(255) NOT NULL
renameColumn('tbl_user', 'name', 'username')

alterColumn()

function alterColumn($table, $column, $type)

Metoda alterColumn() buduje i wykonuje instrukcję SQL zmieniającą kolumnę tabeli. Parametr $table określa nazwę tabeli, której kolumna będzie zmieniania. Parametr $column określa nazwę kolumny, która będzie zmieniana. Parametr $type określa nową definicję kolumny. Definicja kolumny może zawierać abstrakcyjne typy danych, tak jak to zostało opisane dla "createTable". Kreator zapyta doda prawidłowo cudzysłowy zarówno dla nazwy tabeli jak i dla nazwy kolumny.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak zmienić kolmnę w tabeli:

// ALTER TABLE `tbl_user` CHANGE `username` `username` varchar(255) NOT NULL
alterColumn('tbl_user', 'username', 'string NOT NULL')

addForeignKey()

function addForeignKey($name, $table, $columns,
  $refTable, $refColumns, $delete=null, $update=null)

Metoda addForeignKey() buduje i wykonuje instrukcję SQL dodającą ograniczenia klucza obcego w tabeli. Parametr $name określa nazwę klucza obcego. Parametry $table oraz $columns określają nazwę tabeli oraz nazwę kolumny, której ten klucz obcy dotyczy. Jeśli podajemy wiele kolumn, powinny być one rozdzielone znakiem spacji. Parametry $refTable oraz $refColumns określają nazwę tabeli oraz kolumny, do której klucz obcy referuje. Parametry $delete oraz $update określają odpowiednio opcję ON DELETE oraz ON UPDATE w instrukcji SQL. Większość DBMS wspiera następujące opcje: RESTRICT, CASCADE, NO ACTION, SET DEFAULT, SET NULL. Konstruktor zapytań prawidłowo doda cudzysłowy do nazwy tabeli, nazwy indeksu oraz nazw(y) kolumn(y).

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak dodać ograniczenie klucza obcego:

// ALTER TABLE `tbl_profile` ADD CONSTRAINT `fk_profile_user_id`
// FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `tbl_user` (`id`)
// ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
addForeignKey('fk_profile_user_id', 'tbl_profile', 'user_id',
  'tbl_user', 'id', 'CASCADE', 'CASCADE')

dropForeignKey()

function dropForeignKey($name, $table)

Metoda dropForeignKey() buduje i wykonuje instrukcję SQL usuwającą ograniczenie klucza obcego. Parametr $name określa ograniczenie klucza obcego, który zostanie usunięty. Parametr $table określa nazwe tabeli, w której ten klucz się znajduje. Konstruktor zapytań doda odpowiednio cudzysłowy do nazwy tabeli jak i do nazwy ograniczeń.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak usunąć ograniczenie dla klucza obcego:

// ALTER TABLE `tbl_profile` DROP FOREIGN KEY `fk_profile_user_id`
dropForeignKey('fk_profile_user_id', 'tbl_profile')

createIndex()

function createIndex($name, $table, $column, $unique=false)

Metoda createIndex() buduje i wykonuje instrukcję SQL tworzącą indeks. Parametr $name określa nazwę indeksu, który zostanie utworzony. Parametr $table określa nazwę tabeli w której znajduje się index. Parametr $column określa nazwę kolumny, która zostanie zindeksowana. Parametr $unique określa, czy tworzony indeks powinien być unikalny. Jeśli indeks zawiera wiele kolumn, muszą być one rozdzielone przecinkami. Konstruktor zapytań doda poprawnie cudzysłowy do nazw tabeli, nazw indeksów oraz nazw kolumn(y).

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak utworzyć indeks.

// CREATE INDEX `idx_username` ON `tbl_user` (`username`)
createIndex('idx_username', 'tbl_user')

dropIndex()

function dropIndex($name, $table)

Metoda dropIndex() buduje i wykonuje instrukcję SQL usuwającą index. Parametr $name określa nazwę indeksu, który będzie usuwany. Parametr $table określa nazwę tabeli, w której znajduje się indeks. Kreator zapytań doda cudzysłowy zarówno do nazw tabeli jak i do indeksu.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak usunąć indeks.

// DROP INDEX `idx_username` ON `tbl_user`
dropIndex('idx_username', 'tbl_user')

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !