0 follower

Umiędzynaradawianie

Umiędzynaradawianie (I18N) odnosi się do procesu projektowania oprogramowania, tak aby mogło ono być dostosowane do różnych języków oraz regionów bez potrzeby zmian w mechanice aplikacji. Dla aplikacji sieciowych ma to szczególne znaczenie ponieważ użytkownicy mogą pochodzić z całego świata.

Yii dostarcza wsparcia dla I18N w kilku aspektach.

 • Dostarcza lokalne dane dla każdego możliwego języka i wariantu preferencji.
 • Zawiera usługę tłumaczenia wiadomość oraz plików.
 • Zapewnia zależne od ustawień lokalnych formatowanie daty i czasu.
 • Zapewnia zależne od ustawień lokalnych formatowanie liczb.

W dalszych podrozdziałach zajmiemy się każdym z powyższych aspektów.

1. Ustawienia lokalne i języki.

Ustawienia lokalne są zestawem parametrów, które określają język użytkownika, jego kraj oraz specjalny wariant preferencji, które użytkownik chce zobaczyć w interfejsie użytkownika. Najczęściej identyfikacja odbywa się poprzez ID zawierające ID języka oraz ID regionu. Na przykład, ID en_US oznacza angielskie ustawienia lokalne
dla USA. Aby zachować spójność wszystkie ID ustawień lokalnych w Yii zostały sprowadzone do postaci kanonicznych w formacie LanguageID lub LanguageID_RegionID zapisanych małymi literami (np. en, en_us).

Dane lokalne są reprezentowane jako instancja klasy CLocale. Dostarcza ona zależne od ustawień lokalnych informacje, w tym symbole i formaty liczb, symbole i formaty walut, formaty daty i czasu oraz nazwy dni i miesięcy. Ponieważ informacja o języku znajduje się już w ID ustawień lokalnych nie jest ona dostarczona przez CLocale. Z tego samego powodu często zamiennie używamy terminów ustawienia lokalne i język.

Mając ID ustawień lokalnych można otrzymać odpowiadającą mu instancję CLocale poprzez CLocale::getInstance($localeID) lub CApplication::getLocale($localeID).

Info: Yii dostarcza dane lokalne dla prawie każdego języka oraz regionu. Dane uzyskano ze wspólnego repozytorium danych lokalnych (CLDR). Dla każdego ustawienia lokalnego dostarczany jest wyłącznie zbiór danych pochodzących z CLDR, gdyż w dane oryginalne zawierają wiele rzadko używanych informacji. Użytkownicy mogą również dostarczać swoje własne, niestandardowe dane lokalne. Aby to zrobić, ustaw właściwość CApplication::localeDataPath by wskazywała na katalog, który zawiera niestandardowe dane lokalne. Aby stworzyć pliki z niestandardowymi danymi lokalnymi, wzoruj się na zawartości plików lokalnych znajdujących się w katalogu framework/i18n/data.

W aplikacji Yii rozróżniamy język docelowy od źródłowego. Język docelowy jest językiem (ustawieniem lokalnym) użytkownika do którego skierowana jest aplikacja, zaś język źródłowy odnosi się do języka (ustawień lokalnych) w którym pliki źródłowe aplikacji zostały napisane. Umiędzynaradawianie występuje tylko wtedy, gdy te dwa języki są różne.

Można skonfigurować język docelowy w konfiguracji aplikacji lub zmienić go dynamicznie zanim nastąpi jakiekolwiek umiędzynaradawianie.

Wskazówka: Czasami, możemy chcieć ustawić język docelowy jako język preferowany przez użytkownika (zdefiniowany w ustawieniach przeglądarki użytkownika). Aby tak zrobić, możemy pobrać preferowane przez użytkownika ID języka używając CHttpRequest::preferredLanguage.

2. Tłumaczenie

Najbardziej pożądaną funkcjonalnością I18N jest tłumaczenie, włączając w to tłumaczenie komunikatów oraz tłumaczenie widoków. Pierwsze polega na tłumaczeniu treści komunikatu na pożądany język, drugie zaś na tłumaczeniu całego plik na dany język.

Żądanie tłumaczenia zawiera obiekt, który ma zostać przetłumaczony, język źródłowy obiektu oraz język docelowy na który obiekt powinien zostać przetłumaczony. W Yii domyślnym językiem źródłowym jest język źródłowy aplikacji zaś domyślnym językiem docelowym jest język aplikacji. Jeśli język źródłowy oraz docelowy są takie same, tłumaczenie nie zachodzi.

Tłumaczenie komunikatów

Tłumaczenie komunikatów odbywa się poprzez wywołanie metody Yii::t(). Metoda ta tłumaczy podany komunikat z języka źródłowego na język docelowy.

Podczas tłumaczenia komunikatu powinna zostać określona jego kategoria, ponieważ komunikat może zostać różnie przetłumaczony w zależności od różnych kategorii (kontekstów). Kategoria yii jest zarezerwowana dla komunikatów używanych przez kod źródłowy frameworku.

Komunikaty mogą posiadać symbol zastępczy (placeholder), który będzie zastąpiony przez aktulną wartość parametru podczas wywoływania metody Yii::t(). Na przykład następujące żądanie tłumaczenia komunikatu zastąpi symbol zastępczy {alias} w oryginalnym komunikacie aktualną wartością zmiennej alias.

Yii::t('app', 'Path alias "{alias}" is redefined.',
  array('{alias}'=>$alias))

Uwaga: Aby móc przetłumaczyć komunikat musi on być stałym łańcuchem znaków. Nie powinien on zawierać zmiennych, które mogą zmienić zawartość wiadomości (np. "Invalid {$message} content."). Należy używać symbolów zastępczych jeśli komunikat musi się zmieniać w zależności od parametrów.

Przetłumaczone komunikaty znajdują się w repozytorium nazywanym źródłem komunikatów. Źródło komunikatów reprezentowane jest poprzez instancję klasy CMessageSource lub jej klas pochodnych. Podczas wywołania metody Yii::t(), szuka ona komunikatu w źródle komunikatów i zwraca jego przetłumaczoną wersję jeśli taką znajdzie.

Yii dostarcza następujących typów źródeł komunikatów. Możesz również rozszerzyć klasę CMessageSource aby utworzyć swoje własne źródło komunikatów.

 • CPhpMessageSource: tłumaczenia komunikatów przechowywane są jako pary klucz-wartość w tablicy PHP. Oryginalny komunikat jest kluczem a przetłumaczony wartością. Każda tablica reprezentuje tłumaczenie dla konkretnej kategorii komunikatów i przechowywana jest w oddzielnym pliku skryptu PHP, którego nazwa jest nazwą kategorii. Pliki z tłumaczeniami PHP dla tych samych języków przechowywane są w tym
  samym folderze o nazwie takiej jak ID ustawień lokalnych. Katalogi te znajdują się w katalogu wskazanym przez zmienną bazePath.

 • CGettextMessageSource: tłumaczenia komunikatów przechowywane są jako pliki w formacie GNU Gettext.

 • CDbMessageSource: tłumaczenia komunikatów przechowywane są w tabeli bazy danych. Aby uzyskać więcej szczegółów spójrz w dokumentację API dla CDbMessageSource.

Źródło komunikatów jest ładowane jako komponent aplikacji. Yii predefiniuje komponent o nazwie messages w celu przechowywania komunikatów, które będą używane w aplikacji. Domyślnym typem źródła komunikatów jest CPhpMessageSource zaś ścieżka bazowa gdzie przechowywane są pliki z tłumaczeniami to protected/messages.

Podsumowując, w celu korzystania z tłumaczenia komunikatów, wymagane są nastepujące kroki:

 1. Wywołanie w opdowiednim miejscu Yii::t();

 2. Utworzenie pliku tłumaczenia PHP wg wzorca protected/messages/IDUstawieńLokalnych/NazwaKategorii.php. Każdy z plików powinien zwracać po prostu tablicę tłumaczeń komunikatów. Zauważ, że założyliśmy iż używamy domyślnej klasy CPhpMessageSource w celu przechowywania przetłumaczonych komunikatów.

 3. Skonfiguruj właściwości CApplication::sourceLanguage oraz CApplication::language.

Wskazówka: Narzędzie yiic może zostać użyte do zarządzania tłumaczeniami komunikatów jeśli używamy CPhpMessageSource jako źródła komunikatów. Jego polecenie message może automatycznie wydobyć komunikaty, które powinny zostać przetłumaczone z wybranego pliku źródłowego oraz jeśli jest to konieczne dołączyć je do istniejących tłumaczeń. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących komendy message, uruchom polecenie yiic help message.

Używając klasy CPhpMessageSource do zarządzania źródłem komunikatów, możemy również, w specjalny sposób, zarządzać i używać komunikaty dla klas rozszerzeń (np. klas widżetów, modułów). W szczególności, jeśli komunikat należy do rozszerzenia, którego nazwa to Xyz, wtedy kategoria komunikatu może zostać zapisana w formacie Xyz.categoryName. Przyjmuje się, że odpowiadający komunikatowi plik to BasePath/messages/IDjęzyja/categoryName.php, gdzie BasePath wskazuje na katalog, który zawiera plik klasy rozszerzenia. Podczas używania metody Yii::t() do tłumaczenia komunikatów z rozrszerzeń, powinniśmy używać następującego formatu:

Yii::t('Xyz.categoryName', 'wiadomość do przetłumaczenia')

Yii posiada wsparcie dla formatów alternatywnych. Alternatywny format odnosi się do wybierania tłumaczenia w zależności od podanej wartości numerycznej. Na przykład w języku angielskim słowo 'book' oznaczające książkę może przyjmować formę liczby pojedynczej lub też formę liczby mnogiej, w zależności od ilości książek, gdy zaś w innych językach, słowo to może nie posiadać różnych form (tak jak w języku chińskim) albo też może mieć dużo bardziej skomplikowaną liczbę mnogą (tak jak w rosyjskim). Format alternatywny rozwiązuje ten problem w prosty ale skuteczny sposób. Aby móc używać formatu alternatywnego, przetłumaczony komunikat musi posiadać sekwencję par wyrażenie-komunikat rozdzielonych znakiem |, tak jak pokazano poniżej:

'expr1#message1|expr2#message2|expr3#message3'

gdzie exprN odnosi się do poprawnego wyrażenia PHP, którego wynik zwraca wartość typu boolean, która determinuje czy odpowiedni komunikat powinien zostać zwrócony. Jedynie jeden komunikat odpowiadający pierwszemu wyrażeniu, którego ewaluacja zakończyła się wynikiem true, zostanie zwrócony. Wyrażenie może zawierać specjalną zmienną o nazwie n (zauważ, że nie jest to $n), która przejmie wartość liczby przekazaną jako pierwszy parametr komunikatu. Na przykład, zakładając, ze tłumaczona wiadomość to:

'n==1#one book|n>1#many books'

i że przekazujemy wartość liczbową 2 w tablicy parametrów komunikatu podczas wywoływania metody Yii::t(), otrzymamy many books jako końcowy wynik tłumaczenia komunikatu:

Yii::t('app', 'n==1#one book|n>1#many books', array(1)));
//lub od wersji 1.1.6
Yii::t('app', 'n==1#one book|n>1#many books', 1));

W skróconej notacji, jeśli wyrażenie jest liczbą, będzie ono potraktowane jako n==Liczba. Dlatego, powyższej tłumaczony komunikat, może również być zapisany jako:

'1#one book|n>1#many books'

Format liczby mnogiej

Poczynając od wersji 1.1.6 alternatywny format liczby mnogiej bazujący na CLDR może być używany z prostszą składnią. Jest to bardzo wygodne w przypadku języków posiadających złożone formy liczby mnogiej.

Reguła dla języka angielskiego dla powyższej liczby mnogiej jest zapisana w następujący sposób:

Yii::t('test', 'cucumber|cucumbers', 1);
Yii::t('test', 'cucumber|cucumbers', 2);
Yii::t('test', 'cucumber|cucumbers', 0);

Powyższy kod zwróci:

cucumber
cucumbers
cucumbers

Jeśli chcesz wstawić numer, możesz użyć następującego kodu:

echo Yii::t('test', '{n} cucumber|{n} cucumbers', 1);

Gdzie {n} jest specjalnym symbolem zastępczym przechowującym numer. Powyższy kod wydrukuje text 1 cucumber.

Możesz również dodawać dodatkowe parametry:

Yii::t('test', '{username} has a cucumber|{username} has {n} cucumbers',
array(5, '{username}' => 'samdark'));

a nawet zastępować parametry numeryczne czymś innymi:

function convertNumber($number)
{
  // konwertuje numer do słowa
  return $number;
}
 
Yii::t('test', '{n} cucumber|{n} cucumbers',
array(5, '{n}' => convertNumber(5)));

Dla porównania w języku rosyjskim będzie to:

Yii::t('app', '{n} cucumber|{n} cucumbers', 62);
Yii::t('app', '{n} cucumber|{n} cucumbers', 1.5);
Yii::t('app', '{n} cucumber|{n} cucumbers', 1);
Yii::t('app', '{n} cucumber|{n} cucumbers', 7);

z przetłumaczonym komunikatem

'{n} cucumber|{n} cucumbers' => '{n} огурец|{n} огурца|{n} огурцов|{n} огурца',

co w rezultacie da nam

62 огурца
1.5 огурца
1 огурец
7 огурцов

Info: aby dowiedzieć się jak wiele wartości możesz wprowadzić oraz w jakiej kolejności powinny się one znajdować zajrzyj na stronę reguł liczy mnogiej dla różnych języków.

Tłumaczenie pliku

Tłumaczenie plików dokonuje się poprzez wywołanie metody CApplication::findLocalizedFile(). Podając ścieżkę do pliku, który ma zostać przetłumaczony, metoda będzie szukała pliku o tej samej nazwie w podkatalogu LokalneId. Jeśli znajdzie plik ścieżka do tego pliku zostanie zwrócona; w przeciwnym przypadku zwrócona zostanie oryginalna ścieżka.

Tłumaczenie plików jest głównie używane podczas generowania widoku. Podczas wywoływania którejś z metod generujących w kontrolerze albo w widżecie, plik zostanie przetłumaczony automatycznie. Na przykład, jeśli językiem docelowym jest zh_cn a językiem źródłowym jest en_us, generowanie widoku o nazwie edit zakończy się poszukiwaniem następującego pliku widoku protected/views/ControllerID/zh_cn/edit.php. Jeśli plik zostanie znaleziony, to ta przetłumaczona wersja będzie używana do generowania widoku; w przeciwnym przypadku do generowania zostanie użyty plik protected/views/ControllerID/edit.php.

Tłumaczenie plików może również być używane dla innych celów na przykład, do wyświetlania przetłumaczonych obrazków czy też plików z danymi zależnych od ustawień lokalnych.

3. Formatowanie daty i czasu

Data i czas posiadają często różne formaty w poszczególnych państwach czy też regionach. Dlatego też zadanie formatowania daty i czasu polega na generowaniu ciągu reprezentującego datę lub czas, który zgadza się z tym określonym w ustawienia lokalnych. Yii dostarcza w tym celu klasę CDateFormatter.

Każda instancja CDateFormatter jest powiązana z docelowymi ustawieniami lokalnymi. Aby uzyskać klasę formatującą powiązaną z docelowymi ustawieniami lokalnymi aplikacji możemy po prostu skorzystać z właściwości aplikacji dateFormatter.

Klasa CDateFormatter dostarcza przede wszystkim dwóch metod do formatowania znacznika czasu (ang. timestamp) UNIX.

 • format: metoda ta formatuje podany znacznik czasowy UNIX do łańcucha odpowiadającego spersonalizowanemu wzorcowi (np.$dateFormatter->format('yyyy-MM-dd',$timestamp)).

 • formatDateTime: metoda ta formatuje dany znacznik czasu UNIX do łańcucha odpowiadającemu wzorcowi predefiniowanemu w danych docelowych ustawień lokalnych (np. short krótki format daty, long długi format czasu).

4. Formatowanie liczb

Tak jak data i czas, liczby również mogą być formatowanie różnie w zależności od kraju czy też regionu. Formatowanie liczb obejmuje formatowanie dziesiętne, formatowanie walut oraz formatowanie procentów. Dla tych zadań Yii dostarcza klasy CNumberFormatter.

Aby uzyskać klasę formatowania powiązaną z docelowymi ustawieniami lokalnymi aplikacji, możemy skorzystać z właściwości numberFormatter danej aplikacji.

Następujące metody są dostarczane przez klasę CNumberFormatter aby sformatować wartości całkowite lub zmiennoprzeciwkową.

 • format: metoda ta formatuje podany numer do łańcucha uwzględniając spersonalizowany wzorzec (np. $numberFormatter->format('#,##0.00',$number)).

 • formatDecimal: metoda ta formatuje podany numer przy użyciu wzorca dziesiętnego z danych docelowych ustawień lokalnych.

 • formatCurrency: metoda ta formatuje podaną liczbę oraz kod waluty używając wzorca walutowego predefiniowanego w danych docelowych ustawień lokalnych.

 • formatPercentage: metoda ta formatuje podaną liczbę używając wzorca procentowego predefiniowanego w danych docelowych ustawień lokalnych.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !