0 follower

Tworzenie modelu

Zanim rozpoczniemy pisanie kodu HTML wymaganego przez formularze, powinniśmy przemyśleć jakich danych oczekujemy od użytkownika końcowego oraz do jakich reguł dane te powinny się stosować. Klasa modelu może być używana do zapisania tych informacji. Model, tak jak to opisano w podpunkcie model, jest centralnym miejscem do przechowywania danych wejściowych od użytkownika oraz do sprawdzania ich poprawności.

W zależności od tego w jaki sposób używamy danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika, możemy stworzyć dwa typy modelów. Jeśli dane wejściowe są zbierane, używane a na końcu wyrzucane, powinniśmy stworzyć model formularza; jeśli dane wejściowe są zbierane a następnie zapisywane w bazie danych, powinniśmy w zamian używać rekordu aktywnego. Oba typy modeli dziedziczą tą samą klasę bazową CModel, która definiuje wspólny interfejs wymagany dla formularzy.

Uwaga: W tej sekcji używamy głównie modeli formularza jako przykładów. Jednakże ma to również zastosowanie do modeli rekordu aktywnego.

1. Definiowanie klasy modelu.

Poniżej utworzymy klasę modelu LoginForm używaną do zbierania danych wejściowych od użytkownika na stronie logowania. Ponieważ informacje pozwalające się zalogować używane są tylko do uwierzytelnienia użytkownika i nie muszą być zapisywane, utworzymy LoginForm jako model formularza.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
}

W modelu LoginForm zadeklarowaliśmy 3 atrybuty: $username (nazwa użytkownika), $password (hasło) oraz $rememberMe (zapamiętaj mnie). Są one używane do zapamiętywania wprowadzonych przez użytkownika informacji o jego nazwie, haśle oraz opcji pozwalającej określić, czy użytkownik chce zapamiętać swoje dane logowania. Ponieważ pole $rememberMe posiada domyślną wartość ustawioną na false, odpowiadająca mu opcja jest wyświetlana inicjalnie w formularzu jako odznaczona.

Info: Zamiast nazywać te zmienne właściwościami, będziemy używali nazwy atrybuty aby odróżnić jest od zwykłych właściwości. Atrybut jest właściwością, która jest głównie używana do przechowywania danych pochodzących od danych wejściowych użytkownika lub z bazy danych.

2. Tworzenie reguł sprawdzania poprawności (ang. Declaring Validation Rules)

Kiedy użytkownik wyśle dane wejściowe a model zostanie nimi wypełniony, zanim ich użyjemy, musimy się upewnić, że dane wejściowe są poprawne. Robi się to poprzez wywołanie sprawdzania poprawności danych wejściowych względem zestawu reguł. Definiujemy je w metodzie rules(), która powinna zwracać tablicę zawierającą konfiguracje reguł.

class LoginForm extends CFormModel
{
  public $username;
  public $password;
  public $rememberMe=false;
 
  public function rules()
  {
    return array(
      array('username, password', 'required'),
      array('password', 'authenticate'),
  );
  }
 
  public function authenticate($attribute,$params)
  {
    if(!$this->hasErrors()) // chcemy uwierzytelniać, tylko wtedy gdy nie ma błędów
    {
      $identity=new UserIdentity($this->username,$this->password);
      if($identity->authenticate())
      {
        $duration=$this->rememberMe ? 3600*24*30 : 0; // 30 dni
        Yii::app()->user->login($identity,$duration);
      }
      else
        $this->addError('password','Incorrect password.');
    }
  }
}

Powyższy kod mówi, iż zarówno użytkownik username jak i hasło password są wymagane, hasło password powinno zostać uwierzytelnione.

Każda regułą zwrócona przez metodę rules() musi posiadać następujący format:

array('AttributeList', 'Validator', 'on'=>'ScenarioList', ...dodatkowe opcje)

gdzie AttributeList jest łańcuchem znaków, zawierającym oddzielone przecinkami nazwy atrybutów, które powinny zostać sprawdzone z regułą; Validator określa jaki rodzaj porównywania powinien zostać użyty; parametr on jest opcjonalny i określa listę scenariuszy, gdzie reguła powinna mieć zastosowanie; dodatkowe opcje są parami nazwa-wartość i są używane do zainicjalizowania wartości odpowiadających im właściwości walidatora.

Istnieją trzy sposoby aby określić walidator (ang. Validator) w regułach sprawdzania.
W pierwszym walidator może być nazwą metody w klasie modelu, jak authenticate w przykładzie powyżej. Metoda walidatora musi posiadać następującą składnię:

/**
 * @param string nazwa atrybutu sprawdzanego
 * @param array opcje określone w regule walidacji
 */
public function ValidatorName($attribute,$params) { ... }

W drugim, walidator może być nazwą klasy walidacji. Kiedy reguła ma zastosowanie, instancja walidatora zostanie stworzona w celu dokonania sprawdzenia danych. Dodatkowe opcje w regule są używane do zainicjalizowania wartości instancji atrybutu. Klasa walidatora musi rozszerzać klasę CValidator.

Uwaga: Kiedy określamy regułę dla modelu aktywnego rekordu, możemy używać specjalnej opcji nazwanej on. Opcja ta może posiadać wartość 'insert' (wstawianie) lub 'update' (aktualizowanie), tak, że reguła ta ma zastosowanie podczas wstawiania lub aktualizowania rekordu. Gdy nie jest ona ustawiona, reguła będzie miała zastosowanie w obu przypadkach w momencie gdy metoda save() jest wywoływana.

W trzecim, walidator może być predefiniowanym aliasem do klasy walidatora. W powyższym przykładzie, nazwa required (wymagany) jest aliasem do klasy CRequiredValidator, która sprawdza czy wartość atrybutu sprawdzanego nie jest pusta. Poniżej znajduje się pełna lista predefiniowanych aliasów walidatorów:

- `boolean`: alias klasy [CBooleanValidator], sprawdza czy atrybut posiada wartość
zarówno [CBooleanValidator::trueValue] czy też [CBooleanValidator::falseValue].
 • captcha: alias klasy CCaptchaValidator, sprawdza czy atrybut zgadza się z kodem weryfikującym wyświetlanym przy użyciu CAPTCHA.

 • compare: alias klasy CCompareValidator, sprawdza czy atrybut jest równy innemu atrybutowi bądź stałej.

 • email: alias klasy CEmailValidator, sprawdza czy atrybut jest poprawnym adresem email.

 • default: alias klasy CDefaultValueValidator, przypisuje domyślną wartość do danego atrybutu.

 • exist: alias klasy CExistValidator, sprawdza czy wartość atrybutu znajduje się w określonej kolumnie tabeli.

 • file: alias klasy CFileValidator, sprawdza czy atrybut zawiera nazwę wczytywanego pliku.

 • filter: alias klasy CFilterValidator, transformuje atrybut przy użyciu filtra.

 • in: alias klasy CRangeValidator, sprawdza czy dana zawiera się określonej wcześniej liście wartości.

 • length: alias klasy CStringValidator, sprawdza czy długość danych zgadza się z pewną wartością.

 • match: alias klasy CRegularExpressionValidator, sprawdza czy dane pasują do wyrażenia regularnego.

 • numerical: alias klasy CNumberValidator, sprawdza czy dane są poprawnym numerem.

 • required: alias klasy CRequiredValidator, sprawdza czy atrybut nie jest pusty.

 • type: alias klasy CTypeValidator, sprawdza czy atrybut jest określonego typu.

 • unique: alias klasy CUniqueValidator, sprawdza czy dana jest unikalna w kolumnie tabeli bazy danych.

 • url: alias klasy CUrlValidator, sprawdza czy dana jest poprawnym adresem URL.

Poniżej pokazujemy przykłady pokazujące sposób użycia predefiniowanych walidatorów:

// nazwa użytkownika jest wymagana
array('username', 'required'),
// nazwa użytkownika musi zawierać się pomiędzy 3 a 12 znakami
array('username', 'length', 'min'=>3, 'max'=>12),
// dla scenariusza rejestracji register, hasło z atrybutu password musi zgadzać się z tym
// z atrybutu password2
array('password', 'compare', 'compareAttribute'=>'password2', 'on'=>'register'),
// dla scenariusza logowania login, atrybut zawierający hasło musi by uwierzytelniony
array('password', 'authenticate', 'on'=>'login'),

3. Ochrona przypisania atrybutów (ang. Securing Attribute Assignments)

Uwaga: przypisywanie atrybutów w zależności od scenariusza zostało udostępnione od wersji 1.0.2

Po utworzeniu instancji modelu, często potrzebujemy wypełnić jej atrybuty danymi dostarczonymi przez użytkowników końcowych. Można to zrobić wygodnie przy użyciu następującego grupowego przypisania:

$model=new LoginForm;
$model->scenario='login';
if(isset($_POST['LoginForm']))
 $model->attributes=$_POST['LoginForm'];

Uwaga: Właściwość scenario jest dostępna od wersji 1.0.4. Grupowe przypisywanie będzie używać wartości tej właściwości w celu określenia które atrybuty mogą być grupowo przypisane. W wersjach 1.0.2 oraz 1.0.3, musieliśmy używać następującego kodu aby dokonać grupowego przypisania dla określonego scenariusza:

$model->setAttributes($_POST['LoginForm'], 'login');

Ostatnia linia jest grupowym przypisaniem, które przypisuje każdy wpis w $_POST['LoginForm'] do odpowiadającego mu atrybutu w modelu dla scenariusza logowania login. Jest to równoznaczne z następującym przypisaniem:

foreach($_POST['LoginForm'] as $name=>$value)
{
  if($name is a safe attribute)
    $model->$name=$value;
}

Decyzja o tym, czy dane wejściowe są bezpieczne czy też nie jest podejmowana na podstawie wartości zwracanej przez metodę safeAttributes dla wybranego scenariusza. Domyślnie metoda ta zwraca wszystkie publiczne zmienne jako bezpieczne atrybuty, dla klasy CFormModel, jednakże dla klasy CActiveRecord zwracane są wszystkie kolumny z wyjątkiem klucza głównego. Możemy nadpisać tą metodę aby ograniczyć liczbę bezpiecznych argumentów w zależności od scenariusza. Na przykład, model użytkownika może zawierać wiele atrybutów, ale dla scenariusza logowania login, powinniśmy używać tylko atrybutów: nazwy użytkownika username oraz hasła password. Ograniczenie te możemy zdefiniować następująco:

public function safeAttributes()
{
  return array(
    parent::safeAttributes(),
    'login' => 'username, password',
  );
}

Ściślej rzecz ujmując, wartości zwracane przez metodę safeAttributes powinny posiadać następującą strukturę:

array(
  // atrybuty te mogą być grupowo przypisane w każdym scenariuszu,
  // który nie jest bezpośrednio podany poniżej
  'attr1, attr2, ...',
   *
  // atrybuty te mogą być grupowo przypisane tylko dla scenariusza scenario 1
  'scenario1' => 'attr2, attr3, ...',
   *
  // atrybuty te mogą być grupowo przypisane tylko dla scenariusza scenario 2
  'scenario2' => 'attr1, attr3, ...',
)

Jeśli model nie zależy od scenariuszy (np. jest on używany tylko w jednym scenariuszu, albo wszystkie scenariusze współdzielą ten sam zestaw bezpiecznych atrybutów), wartości zwracane mogą być uproszczone do pojedynczego łańcucha znaków:

'attr1, attr2, ...'

Dla danych wejściowych, które nie są bezpieczne, musimy je przypisać do odpowiadających mu atrybutów przy użyciu indywidualnych wyrażeń przypisujących wartość, jak w kolejnym przykładzie:

$model->permission='admin';
$model->id=1;

4. Wyzwalanie sprawdzania poprawności (ang. Triggering Validation)

Kiedy model jest wypełniony danymi pochodzącymi od użytkownika, możemy wywołać metodę CModel::validate() w celu rozpoczęcia procesu sprawdzania poprawności danych. Metoda ta zwraca wartość na podstawie której podejmowana jest decyzja, czy sprawdzanie wartości zakończyło się sukcesem czy też nie. Dla modelu CActiveRecord sprawdzanie poprawności może być również automatycznie wyzwolone, podczas wywołania metody CActiveRecord::save().

Podczas wywoływania metody CModel::validate() możemy podać parametr opisujący scenariusz. Tylko te reguły sprawdzania poprawności, które pasują do podanego scenariusza będą wywołane. Reguła sprawdzania poprawności ma zastosowanie do scenariusza jeśli opcja on reguły nie jest ustawiona lub zawiera one określoną nazwę scenariusza. Jeśli nie określimy scenariusza podczas wywoływania CModel::validate() tylko te reguły będą wywołane, które nie posiadają ustawionej opcji on.

Na przykład, wywołujemy następujące wyrażenie, aby sprawdzić poprawność podczas rejestracji użytkownika:

$model->scenario='register';
$model->validate();

Uwaga: właściwość scenario została udostępniona wraz z wersją 1.0.4. Metoda sprawdzania poprawności będzie używała wartości tej właściwości aby ustalić, które reguły muszą być używane do sprawdzania. W wersjach 1.0.2 oraz 1.0.3, musieliśmy używać następującego
sposobu aby przeprowadzić sprawdzanie poprawności w zależności od scenariusza:

$model->validate('register');

Możemy zdeklarować reguły walidacji w klasie modelu formularza następująco:

public function rules()
{
  return array(
    array('username, password', 'required'),
    array('password_repeat', 'required', 'on'=>'register'),
    array('password', 'compare', 'on'=>'register'),
  );
}

W rezultacie, pierwsza regułą będzie miała zastosowanie do wszystkich scenariuszy, zaś następne dwie będą używane dla scenariusza rejestracji register.

Uwaga: sprawdzanie poprawności przy użyciu scenariuszy zostało udostępnione wraz z wersją 1.0.1.

5. Zwracanie błędów sprawdzania poprawności (ang. Retrieving Validation Errors)

Możemy używać metody CModel::hasErrors() aby sprawdzić jeśli wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności, jeśli tak, możemy użyć metody CModel::getErrors() aby otrzymać komunikaty błędów. Obie metody mogą być używane dla wszystkich atrybutów lub też dla wybranych atrybutów.

6. Etykiety atrybutów (ang. Attribute Labels)

Podczas projektowania formularza często potrzebujemy wyświetlić etykietę (tekst) dla każdego pola wejściowego. Etykieta mówi użytkownikowi jakiego rodzaju informacji oczekujemy podczas wprowadzania danych do pola. Chociaż możemy zapisać na sztywno etykietę w widoku, dostarczy nam to większej elastyczności i będzie bardziej wygodne, jeśli zapiszemy je w odpowiednim modelu.

Domyślnie CModel zwróci nazwę atrybutu jako etykietę. Można to dostosować do swoich potrzeb poprzez nadpisanie metody attributeLabels(). Jak zobaczymy w następnych punktach, zdefiniowanie etykiet w modelu umożliwia nam tworzenie formularzy szybciej i lepiej.