0 follower

Komponent

Aplikacje Yii są zbudowane na komponentach, które są obiektami napisanymi zgodnie ze specyfikacją. Komponent jest instancją klasy CComponent lub jej klas potomnych. Używanie komponentu sprowadza się głównie do używania jego właściwości oraz wywoływania/obsługi jego zdarzeń. Klasa bazowa CComponent określa jak należy zdefiniować właściwości oraz zdarzenia.

1. Właściwość komponentu

Właściwość komponentu jest jak publiczna zmienna obiektu. Możemy przeczytać jej wartość lub też przypisać ją do niej. Na przykład:

$width=$component->textWidth;   // pobierz właściwość textWidth 
$component->enableCaching=true;  // ustaw właściwość enableCaching

Aby zdefiniować właściwość komponentu, możemy po prostu zadeklarować publiczną zmienną w klasie komponentu. Jednakże, bardziej elastycznym sposobem, jest zdefiniowanie getterów oraz setterów w następujący sposób:

public function getTextWidth()
{
  return $this->_textWidth;
}
 
public function setTextWidth($value)
{
  $this->_textWidth=$value;
}

Powyższy kod definiuje właściwość do zapisu nazwaną textWidth (nazwa zależy od wielkości liter). Podczas czytania właściwości, wywoływana jest metoda getTextWidth(), a wartość, którą zwróciła staje się wartością właściwości; podobnie, gdy ustawiamy właściwość, wywoływana jest metoda setTextWidth(). Jeśli setter nie został zdefiniowany, właściwość będzie można tylko odczytywań a próba jej ustawienia zakończy się rzuceniem wyjątku. Używanie getterów oraz setterów do definiowania właściwości ma tą zaletę, że dodatkowa logika (np. sprawdzanie poprawności, wywoływanie zdarzeń) może zostać wywołana podczas odczytu lub zapisu właściwości.

Uwaga: Istnieje drobna różnica pomiędzy właściwością zdefiniowaną za pomocą metod getter/setter a zmienną w klasie. Nazwa pierwszej nie zależy od wielkości liter w przeciwieństwie do drugiej.

2. Zdarzenia komponentu

Zdarzenia komponentów są specjalnymi właściwościami, które biorą metody (nazywane uchwytami zdarzeń - event handlers) jako swoje wartości. Dołączając (wiążąc) metodę do zdarzenia, spowodujemy, że metoda ta będzie wywołana automatycznie w miejscu gdzie wołane jest zdarzenie. Dlatego też, zachowanie komponentu, może zostać zmienione w sposób nieprzewidziany podczas tworzenia go.

Zdarzenie komponentu jest zdefiniowane poprzez utworzenie metody, której nazwa rozpoczyna się słowem on. Tak jak nazwy właściwości zdefiniowane za pomocą metod getter/setter, nazwy zdarzeń również nie zależą od wielkości liter. Następujący kod definiuje zdarzenie onClicked:

public function onClicked($event)
{
  $this->raiseEvent('onClicked', $event);
}

gdzie $event jest instancją klasy CEvent lub jej klasy potomnych reprezentujących parametry zdarzenia.

Możemy, przypiąć metodę do tego zdarzenia w następujący sposób:

$component->onClicked=$callback;

gdzie $callback referuje do poprawnego callbacku PHP. Może to być globalna funkcja lub metoda klasy. W przypadku tej drugiej, callback musi zostać przekazany jako tablica: array($object,'nazwaMetody').

Składnia uchwytu zdarzenia powinna być następująca:

function methodName($event)
{
  ......
}

gdzie $event jest parametrem opisującym zdarzenie (pochodzi z raiseEvent()). Parametr $event jest instancją klasy CEvent lub jej klasy pochodnych. Musi ona posiadać co najmniej informację o tym kto wywołuje zdarzenie.

Jeśli wywołamy teraz onClicked() zdarzenieonClickedzostanie wywołane (wewnątrzonClicked()`) i dołączony uchwyt zdarzenia będzie wywołany automatycznie.

Do zdarzenia można dołączyć wiele uchwytów. Kiedy zdarzenie jest wywoływane, uchwyty będą wywołane w kolejności w jakiej zostały dołączone do zdarzenia. Jeśli uchwyt decyduje o nie wywołaniu pozostałych uchwytów, powinien mieć ustawioną wartość $event->handled jako true.

3. Zachowanie komponentu

Rozpoczynając od wersji 1.02., do komponentów dodano wsparcie dla mixin oraz można do nich dołączyć jeden lub więcej zachowań (behaviour). Zachowanie jest obiektem, którego metody mogą być 'dziedziczone' przez dołączone do niego komponenty
bezpośrednio poprzez sumowanie funkcjonalności zamiast specjalizacji (np. zwykłe dziedziczenie klas). Do komponentu można dołączyć kilka zachowań i w ten sposób osiągnąć 'wielokrotne dziedziczenie'.

Klasa zachowania musi implementować interfejs IBehavior. Dla większości zachowań wystarczy, jeśli będą one rozszerzać klasę bazową CBehavior. Jeśli zachowanie powinno zostać dołączone do modelu może także dziedziczyć z CModelBehavior lub CActiveRecordBehavior które implementują dodatkowe funkcjonalności charakterystyczne dla modeli.

Aby używać zachowania, musi być ono najpierw dołączone do komponentu poprzez wywołanie metody zachowania attach(). Następnie możemy wywołać metodę zachowania poprzez komponent:

// $name jednoznacznie identyfikuje zdarzenie komponentu
$component->attachBehavior($name,$behavior);
// test() jest metodą $behavior
$component->test();

Dostęp do dołączonego zdarzenia jest taki sam jak dla zwykłej właściwości komponentu. Na przykład, jeśli nazwa zdarzenia tree jest dołączona do komponentu, możemy otrzymać referencję do tego obiektu zdarzenia używając:

$behavior=$component->tree;
// równoznaczne do: 
// $behavior=$component->asa('tree');

Zdarzenie może być tymczasowo wyłączone, tak że jego metody są niedostępne poprzez komponent. Na przykład:

$component->disableBehavior($name);
// następujące wyrażenie rzuci wyjątek
$component->test();
$component->enableBehavior($name);
// teraz zadziała
$component->test();

Jest możliwe, że dwa zdarzenia dołączone do tego samego komponentu mają metody o tej samej nazwie. W takim przypadku, metoda pierwszego dołączonego zdarzenia będzie miała pierwszeństwo.

Zachowania używane razem ze zdarzeniami stają się jeszcze bardziej potężne. Zachowanie, dołączane do komponentu, może dołączyć pewną część swoich metod do pewnych zdarzeń komponentu. W taki sposób, zdarzeniu udostępnia się możliwość obserwowania lub zmiany zwykłego przepływu wykonywania czynności komponentu.