0 follower

Datacachning

Datacachning handlar om att lagra någon PHP-variabel i cacheminne och hämta tillbaka den senare från cache. För detta ändamål tillhandahåller cachekomponentens basklass CCache två metoder som används för det mesta: set() och get().

För att lagra en variabel $value i cacheminnet väljer vi ett unikt ID och anropar set():

Yii::app()->cache->set($id, $value);

Cachelagrade data förblir i cachen obegränsat länge om de inte tas bort på grund av någon cachningspolicy (t.ex. slut på cacheutrymme medförande att det äldsta datat tas bort). För ändring av detta beteende, kan en förfallotidsparameter lämnas med i anropet till set() så att data städas bort från cachen efter en viss tid:

// keep the value in cache for at most 30 seconds
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30);

Senare, när variabeln behöver kommas åt (antingen i samma eller någon annan webbrequest), återhämtas den från cache genom anrop till get() med ID bifogat. Om värdet som returneras är false, innebär detta att sökt värde inte är tillgängligt i cachen utan måste genereras på nytt.

$value=Yii::app()->cache->get($id);
if($value===false)
{
  // regenerate $value because it is not found in cache
  // and save it in cache for later use:
  // Yii::app()->cache->set($id,$value);
}

Vid val av ID för en variabel som skall cachas, tillse att ID:t är unikt bland alla andra variabler som kan komma att cachas i applikationen. Det är INTE ett krav att ID:t är unikt över fler applikationer då cachekomponenten är intelligent nog att åtskilja ID:n tillhörande skilda applikationer.

Vissa cachelagringar, så som MemCache, APC, stöder återhämtning av multipla cachelagrade värden genom ett satsvis arbetssätt, vilket kan reducera onödig resursanvändning vid återhämtning av cachelagrad data. Med start fr o m version 1.0.8, tillhandahålls en ny metod, mget(), för att dra nytta av finessen. I händelse av att den underliggande cachelagringen inte stöder nämnda finess, simuleras den av mget().

För att ta bort ett cachat värde, anropa delete(); för att ta bort allting från cache, anropa flush(). Var mycket försiktig med att anropa flush() eftersom även cachelagrat data från andra applikationer tas bort.

Tips: Eftersom CCache implementerar ArrayAccess, kan en cachekomponent användas som en array. Här följer några exempel:

$cache=Yii::app()->cache; 
$cache['var1']=$value1; // equivalent to: $cache->set('var1',$value1); 
$value2=$cache['var2']; // equivalent to: $value2=$cache->get('var2');

1. Cacheberoende

Förutom utgången förfallotid, kan cachelagrat data också ogiltiggöras som följd av någon förändring i beroenden. Till exempel, om innehållet i någon fil cachelagras och filen ändras, så skall kopian i cachen markeras som ogiltig och det senaste innehållet från filen läsas i stället.

Ett beroende representeras som en instans av CCacheDependency eller nedärvd klass. Dependency-instansen bifogas data som skall cachas i anropet till set().

// the value will expire in 30 seconds
// it may also be invalidated earlier if the dependent file is changed
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30, new CFileCacheDependency('FileName'));

Om vi nu återhämtar $value från cachen medelst anrop till get(), kommer beroendet att utvärderas. Om en förändring skett erhålls returvärdet false, vilket indikerar att data behöver genereras på nytt.

Nedan följer en sammanställning av tillgängliga cacheberoenden:

 • CFileCacheDependency: beroendet ändras vid förändring av filens tidangivelse avseende senaste ändring.

 • CDirectoryCacheDependency: beroendet ändras vid förändring av någon fil i katalogen eller dess underkataloger.

 • CDbCacheDependency: beroendet ändras vid förändring i resultatet av databasfrågan given av specificerad SQL-sats.

 • CGlobalStateCacheDependency: beroendet ändras vid förändring av värdet för det specificerade globala tillståndet. Ett globalt tillstånd är en variabel som behåller sitt värde över multipla request och multipla sessioner i en applikation. Det definieras via CApplication::setGlobalState().

 • CChainedCacheDependency: beroendet ändras om något av beroendena i kedjan förändras.

 • CExpressionDependency: beroendet ändras om värdet av det specificerade PHP-uttrycket ändras. Denna klass har varit tillgänglig fr o m version 1.0.4.