0 follower

Startskript

Startskript är boot-skriptet som initialt tar hand om en inkommen request från användare. Det är det enda skript som slutanvändare har direkt åtkomst till för exekvering.

I de flesta fall innehåller en Yii-applikations startskript okomplicerad kod enligt nedan

// remove the following line when in production mode
defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
// include Yii bootstrap file
require_once('path/to/yii/framework/yii.php');
// create application instance and run
$configFile='path/to/config/file.php';
Yii::createWebApplication($configFile)->run();

Skriptet inkluderar först Yii-ramverkets boot-fil yii.php. Sedan skapar det en webbapplikationsinstans enligt specificerad konfiguration och kör denna.

1. Debugläge

En Yii-applikation kan köras i antingen debug- eller produktionsläge givet av värdet hos konstanten YII_DEBUG. Som standard är denna konstant definierad till false, vilket innebär produktionsläge. För att köra i debugläge, definiera konstanten till true före inkludering av filen yii.php. Körning av applikationen i debugläge är mindre effektivt eftersom många interna loggar administreras. Å andra sidan är debugläge också till stor hjälp i utvecklingsfasen eftersom utförligare information blir tillgänglig när fel uppträder.