0 follower

Controller

En controller är en instans av CController eller en nedärvd klass. Den skapas av Application till följd av en request från användare. När en kontroller körs utför den den begärda åtgärden (action), vilken vanligen laddar in erforderliga modeller (model) samt renderar en relevant vy (view). En åtgärd är, i sin enklaste form, en vanlig metod i kontrollerklassen vars namn börjar med action

En kontroller har en standardåtgärd. Denna körs om en request från användare inte specificerar vilken åtgärd som skall köras. Som standard har standardåtgärden namnet index. Detta kan ändras genom inställningen CController::defaultAction.

Nedan visas minimal kod som erfordras i en kontrollerklass. Eftersom denna klass inte definierar någon åtgärd genererar den en exception vid anrop.

class SiteController extends CController
{
}

1. Route

Kontroller och åtgärd identifieras genom ID:n. Controller-ID har formatet path/to/xyz motsvarande kontrollerklassfilen protected/controllers/path/to/XyzController.php, där ledet xyz skall ersättas med aktuella namn (t.ex. post motsvarar protected/controllers/PostController.php). Action-ID är en åtgärds metodnamn minus dess action-prefix. Exempelvis, om en kontrollerklass innehåller en metod actionEdit så är ID för motsvarande åtgärd edit.

Märk: Före version 1.0.3, var formatet för controller-ID path.to.xyz i stället för path/to/xyz.

Användare begär körning av en viss kontroller och åtgärd genom att ange en route. En route består av controller-ID samt action-ID separerat av ett snedstreck. Exempel: post/edit refererar till PostController och dess edit-åtgärd. Som standard refererar URL:en http://hostname/index.php?r=post/edit till denna kontroller resp. åtgärd.

Märk: Som standard är route skiftlägesberoende. Fr o m version 1.0.1, kan route göras okänslig för skiftläge genom att inställningen CUrlManager::caseSensitive sätts till false i applikationens konfiguration. I detta läge, se till att följa konventionen att kataloger som innehåller kontrollerklassfiler anges med gemener samt att både controller map och action map använder gemener i sina nyckelvärden.

Fr o m version 1.0.3 kan en applikation innehålla moduler. En kontrolleråtgärd inuti en modul har en route på följande format moduleID/controllerID/actionID. För fler detaljer hänvisas till avsnittet om moduler.

2. Instansiering av Controller

En kontrollerinstans skapas när CWebApplication behandlar en inkommande request. Givet ett kontroller-ID använder sig Application av följande regler för att bestämma kontrollerklass samt var dess klassfil är placerad.

 • Om CWebApplication::catchAllRequest har specificerats, skapas en kontroller baserat på denna property och användarspecificerat kontroller-ID ignoreras. Detta används i första hand till att sätta applikationen i underhållsläge och visa en informationssida.

 • Om begärt ID kan hittas i CWebApplication::controllerMap, används motsvarande kontrollerkonfiguration för att skapa kontrollerinstansen.

 • Om begärt ID har formatet 'path/to/xyz', förmodas kontrollerklassen vara XyzController och motsvarande klassfil protected/controllers/path/to/XyzController.php. Exempelvis kontroller-ID admin/user löses upp som kontrollerklassen UserController med klassfilen protected/controllers/admin/UserController.php. Om klassfilen inte kan hittas ges en 404 CHttpException.

Om moduler används (tillgängligt fr o m version 1.0.3), är ovanstående process aningen annorlunda. Mer detaljerat, applikationen kontrollerar om ID:t refererar till en kontroller inuti en modul och om så är fallet skapas modulinstansen först, därefter kontrollerinstansen.

3. Action

Som tidigare nämnts kan en åtgärd definieras som en metod vars namn börjar med action. Ett mer avancerat sätt att definiera en åtgärd är att definiera en åtgärdsklass och be kontrollern instansiera denna på begäran. Detta ger bättre återanvändningsbarhet då åtgärder kan återanvändas.

Definiera en ny åtgärdsklass så här:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run()
  {
    // place the action logic here
  }
}

För att kontrollern skall bli varse denna åtgärd, åsidosätter vi den ärvda actions()-metoden i kontrollerklassen:

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'edit'=>'application.controllers.post.UpdateAction',
    );
  }
}

Ovan används sökvägsalias application.controllers.post.UpdateAction för att specificera att åtgärdsklassens fil är protected/controllers/post/UpdateAction.php.

Med hjälp av klassbaserade åtgärder kan en applikation organiseras modulärt. Till exempel kan följande katalogstruktur användas för att organisera kontrollrar och åtgärdsklasser:

protected/
  controllers/
    PostController.php
    UserController.php
    post/
      CreateAction.php
      ReadAction.php
      UpdateAction.php
    user/
      CreateAction.php
      ListAction.php
      ProfileAction.php
      UpdateAction.php

4. Filter

Filter är ett stycke kod som konfigureras att exekvera före och/eller efter exekvering av en kontrolleråtgärd. Exempel: ett filter för tillträdeskontroll kan köras för att säkerställa att användaren är autenticerad innan en begärd åtgärd utförs; ett prestandafilter kan användas för att mäta tidåtgång vid exekvering av en åtgärd.

En åtgärd kan ha flera filter. Filtren körs i den ordning de förekommer i filterdeklarationen. Ett filter kan förhindra exekvering av åtgärden såväl som återstående ej exekverade filter.

Ett filter kan definieras som en metod i kontrollerklassen. Metoden namn måste börja med filter. Exempelvis förekomsten av en metod filterAccessControl definierar ett filter med namnet accessControl. Signaturen för filtermetoden måste vara:

public function filterAccessControl($filterChain)
{
  // call $filterChain->run() to continue filtering and action execution
}

där $filterChain är en instans av CFilterChain vilken representerar begärd åtgärds filterlista. I filtermetoden kan vi anropa $filterChain->run() för att fortsätta med exekvering av övriga filter samt åtgärd.

Ett filter kan också vara en instans av CFilter eller en nedärvd klass. Följande kod definierar en ny filterklass:

class PerformanceFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied before the action is executed
    return true; // false if the action should not be executed
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // logic being applied after the action is executed
  }
}

Åtgärder förses med filter genom att den ärvda metoden CController::filters() omdefinieras . Metoden skall returnera en array av filterkonfigurationer. Exempel:

class PostController extends CController
{
  ......
  public function filters()
  {
    return array(
      'postOnly + edit, create',
      array(
        'application.filters.PerformanceFilter - edit, create',
        'unit'=>'second',
      ),
    );
  }
}

Ovanstående kod specificerar två filter: postOnly och PerformanceFilter. postOnly-filtret är metodbaserat (den motsvarande filtermetoden är redan definierad i CController); medan däremot PerformanceFilter-filtret är objektbaserat. Sökvägsalias application.filters.PerformanceFilter specificerar att filtrets klassfil är protected/filters/PerformanceFilter. En array används för att konfigurera PerformanceFilter så att propertyvärdena för filterobjektet kan initialiseras. I exemplet initialiseras propertyn unit i PerformanceFilter till 'second'.

Genom användning av plus- och minusoperatorerna kan vi specificera vilka åtgärder filtret skall eller inte skall tillämpas på. I exemplet ovan tillämpas filtret postOnly på åtgärderna edit och create, medan PerformanceFilter tillämpas på alla åtgärder UTOM edit och create. Om varken plus eller minus förekommer i filterkonfigurationen tillämpas filtret på alla åtgärder.