0 follower

Przygotowanie środowiska testowego

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia.

Yii 2 jest oficjalnie zintegrowany z Codeception - frameworkiem testowym, pozwalającym na utworzenie testów następujących typów:

  • Testy jednostkowe - sprawdzające czy pojedyncza jednostka kodu działa poprawnie;
  • Testy funkcjonalne - weryfikujące scenariusze działań z perspektywy użytkownika poprzez emulację przeglądarki;
  • Testy akceptacyjne - weryfikujące scenariusze działań z perspektywy użytkownika w przeglądarce.

Yii dostarcza gotowy do użycia zestaw testów wszystkich trzech typów zarówno dla szablonu projektu yii2-basic jak i yii2-advanced.

W celu uruchomienia testów koniecznie jest zainstalowanie Codeception. Instalację można wykonać lokalnie - dla konkretnego pojedynczego projektu - lub globalnie - na komputerze deweloperskim.

Poniższe komendy służą do instalacji lokalnej:

composer require "codeception/codeception=2.0.*"
composer require "codeception/specify=*"
composer require "codeception/verify=*"

Do instalacji globalnej należy dodać dyrektywę global:

composer global require "codeception/codeception=2.0.*"
composer global require "codeception/specify=*"
composer global require "codeception/verify=*"

Jeśli nigdy wcześniej nie używałeś Composera do globalnych pakietów, uruchom komendę composer global status. W odpowiedzi powinieneś uzyskać:

Changed current directory to <directory>

Następnie dodaj <directory>/vendor/bin do zmiennej systemowej PATH. Od tej pory będziesz mógł użyć codecept z linii komend globalnie.

Uwaga: instalacja globalna Codeception pozwala na użycie go we wszystkich projektach na komputerze deweloperskim oraz na wykonywanie komendy codecept globalnie bez konieczności wskazywania ścieżki. Taka instalacja może jednak nie być pożądana, kiedy, dla przykładu, dwa różne projekty wymagają różnych wersji Codeception. Dla uproszczenia wszystkie komendy powłoki odnoszące się do uruchamiania testów użyte w tym przewodniku są napisane przy założeniu, że Codeception został zainstalowany globalnie.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !