0 follower

Behaviory

Behaviory są instancjami klasy yii\base\Behavior lub jej pochodnych. Behaviory, zwane także domieszkami, pozwalają na wzbogacenie funkcjonalności już istniejącej klasy komponentu bez konieczności modyfikacji jej struktury dziedziczenia.
Dołączenie behavioru "wstrzykuje" jego metody i właściwości do komponentu, dzięki czemu są one dostępne w taki sam sposób, jakby były zdefiniowane od razu w klasie komponentu. Ponadto behavior może reagować na eventy wywołane przez komponent, co pozwala na modyfikowanie sposobu, w jaki kod komponentu jest wykonywany.

Definiowane behaviorów

Aby zdefiniować behavior, stwórz klasę, która rozszerza yii\base\Behavior lub jej klasę potomną. Przykładowo:

namespace app\components;

use yii\base\Behavior;

class MyBehavior extends Behavior
{
  public $prop1;

  private $_prop2;

  public function getProp2()
  {
    return $this->_prop2;
  }

  public function setProp2($value)
  {
    $this->_prop2 = $value;
  }

  public function foo()
  {
    // ...
  }
}

Powyższy kod definiuje klasę behavioru app\components\MyBehavior z dwoma właściwościami prop1 i prop2 oraz jedną metodą foo(). Zwróć uwagę na to, że właściwość prop2 jest zdefiniowana poprzez getter getProp2() i setter setProp2(). Jest to możliwe dzięki temu, że yii\base\Behavior rozszerza yii\base\BaseObject, przez co ma możliwość definiowania właściwości za pomocą getterów i setterów.

Komponent, po załączeniu tego behavioru, będzie również posiadał właściwości prop1 i prop2 oraz metodę foo().

Wskazówka: Wewnątrz behavioru możesz odwołać się do komponentu, do którego jest on załączony, przez właściwość yii\base\Behavior::$owner.

Uwaga: Jeśli nadpisujesz metody yii\base\Behavior::__get() i/lub yii\base\Behavior::__set() behavioru, musisz również nadpisać yii\base\Behavior::canGetProperty() i/lub yii\base\Behavior::canSetProperty().

Obsługa eventów komponentu

Jeśli behavior powinien reagować na eventy wywołane przez komponent, do którego jest załączony, należy nadpisać jego metodę yii\base\Behavior::events(). Dla przykładu:

namespace app\components;

use yii\db\ActiveRecord;
use yii\base\Behavior;

class MyBehavior extends Behavior
{
  // ...

  public function events()
  {
    return [
      ActiveRecord::EVENT_BEFORE_VALIDATE => 'beforeValidate',
    ];
  }

  public function beforeValidate($event)
  {
    // ...
  }
}

Metoda events() powinna zwrócić listę eventów i odpowiadających im uchwytów. Powyższy przykład deklaruje, że event EVENT_BEFORE_VALIDATE istnieje i jego uchwytem jest metoda beforeValidate(). Do określenia uchwytów eventów możesz użyć następujących formatów:

 • łańcuch znaków odnoszący się do nazwy metody w klasie behavioru, jak w przykładzie powyżej,
 • tablica obiektu lub nazwy klasy i nazwy metody w postaci łańcucha znaków (bez nawiasów), np. [$obiekt, 'nazwaMetody'],
 • funkcja anonimowa.

Sygnatura funkcji uchwytu eventu powinna wyglądać jak poniżej, gdzie $event odwołuje się do obsługiwanego eventu. W sekcji Eventy znajdziesz więcej szczegółów dotyczących samych eventów.

function ($event) {
}

Załączanie behaviorów

Możesz załączyć behavior do komponentu zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Pierwszy sposób jest częściej wykorzystywany w praktyce.

Aby załączyć behavior statycznie, nadpisz metodę behaviors() w klasie komponentu, do której behavior ma być załączony. Metoda behaviors() powinna zwracać listę konfiguracji behaviorów.
Każda konfiguracja behavioru może być zarówno nazwą klasy behavioru jak i tablicą konfiguracyjną:

namespace app\models;

use yii\db\ActiveRecord;
use app\components\MyBehavior;

class User extends ActiveRecord
{
  public function behaviors()
  {
    return [
      // anonimowy behavior, tylko nazwa klasy behavioru
      MyBehavior::class,

      // imienny behavior, tylko nazwa klasy behavioru
      'myBehavior2' => MyBehavior::class,

      // anonimowy behavior, tablica konfiguracyjna
      [
        'class' => MyBehavior::class,
        'prop1' => 'value1',
        'prop2' => 'value2',
      ],

      // imienny behavior, tablica konfiguracyjna
      'myBehavior4' => [
        'class' => MyBehavior::class,
        'prop1' => 'value1',
        'prop2' => 'value2',
      ],
    ];
  }
}

Możesz przypisać konkretną nazwę dla behavioru, definiując klucz tablicy odpowiadający jego konfiguracji - w tym przypadku mówimy o imiennym behaviorze. W powyższym przykładzie znajdują się dwa imienne behaviory: myBehavior2 i myBehavior4. Jeśli behavior nie ma przypisanej nazwy, nazywamy go anonimowym.

Aby załączyć behavior dynamicznie, wywołaj metodę yii\base\Component::attachBehavior() na komponencie, do którego behavior ma być załączony:

use app\components\MyBehavior;

// załącz obiekt behavioru
$component->attachBehavior('myBehavior1', new MyBehavior);

// załącz klasę behavioru
$component->attachBehavior('myBehavior2', MyBehavior::class);

// załącz tablicę konfiguracyjną
$component->attachBehavior('myBehavior3', [
  'class' => MyBehavior::class,
  'prop1' => 'value1',
  'prop2' => 'value2',
]);

Możesz załączyć wiele behaviorów jednocześnie, korzystając z metody yii\base\Component::attachBehaviors():

$component->attachBehaviors([
  'myBehavior1' => new MyBehavior, // imienny behavior
  MyBehavior::class,     // anonimowy behavior
]);

Możliwe jest również załączenie behaviorów poprzez konfigurację, jak widać to poniżej:

[
  'as myBehavior2' => MyBehavior::class, // zwróć uwagę na konstrukcję "as nazwaBehavioru"

  'as myBehavior3' => [
    'class' => MyBehavior::class,
    'prop1' => 'value1',
    'prop2' => 'value2',
  ],
]

Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Konfiguracje.

Korzystanie z behaviorów

Aby użyć behavioru, najpierw załącz go do komponentu zgodnie z powyższymi instrukcjami. Kiedy behavior jest już załączony, korzystanie z niego jest bardzo proste.

Możesz uzyskać dostęp do publicznej zmiennej lub właściwości zdefiniowanej przez getter i/lub setter behavioru z poziomu komponentu, do którego jest on załączony:

// "prop1" jest właściwością zdefiniowaną w klasie behavioru
echo $component->prop1;
$component->prop1 = $value;

Możesz również wywołać publiczną metodę behavioru w podobny sposób:

// foo() jest publiczną metodą zdefiniowaną w klasie behavioru
$component->foo();

Jak widać, pomimo że $component nie definiuje prop1 ani foo(), można ich użyć tak, jakby były zdefiniowane przez komponent, dzięki załączonemu behaviorowi.

Jeśli dwa behaviory definiują tą samą właściwość lub metodę i oba są załączone do tego samego komponentu, behavior, który został załączony jako pierwszy, będzie obsługiwał wywołaną właściwość lub metodę.

Behavior może być powiązany z konkretną nazwą podczas załączania do komponentu - w takim przypadku można odwołać się do obiektu behavioru, korzystając z jego nazwy:

$behavior = $component->getBehavior('myBehavior');

Można również uzyskać listę wszystkich behaviorów załączonych do komponentu:

$behaviors = $component->getBehaviors();

Odłączanie behaviorów

Aby odłączyć behavior, wywołaj metodę yii\base\Component::detachBehavior() z nazwą przypisaną temu behaviorowi:

$component->detachBehavior('myBehavior1');

Można również odłączyć wszystkie behaviory jednocześnie:

$component->detachBehaviors();

Korzystanie z TimestampBehavior

Behavior yii\behaviors\TimestampBehavior pozwala na automatyczne aktualizowanie atrybutów znaczników czasu dla modelu Active Record za każdym razem, gdy model jest zapisywany za pomocą metod insert(), update() lub save().

Załącz ten behavior do klasy Active Record, której chcesz użyć:

namespace app\models\User;

use yii\db\ActiveRecord;
use yii\behaviors\TimestampBehavior;

class User extends ActiveRecord
{
  // ...

  public function behaviors()
  {
    return [
      [
        'class' => TimestampBehavior::class,
        'attributes' => [
          ActiveRecord::EVENT_BEFORE_INSERT => ['created_at', 'updated_at'],
          ActiveRecord::EVENT_BEFORE_UPDATE => ['updated_at'],
        ],
        // opcjonalnie jeśli używasz kolumny typu datetime zamiast uniksowego znacznika czasu:
        // 'value' => new Expression('NOW()'),
      ],
    ];
  }
}

Powyższa konfiguracja behavioru określa, co powinno stać się z wierszem danych podczas:

 • dodawania; behavior powinien ustawić aktualny uniksowy znacznik czasu dla atrybutów created_at i updated_at.
 • aktualizacji; behavior powinien ustawić aktualny uniksowy znacznik czasu dla atrybutu updated_at.

Uwaga: Aby powyższa implementacja zadziałała dla bazy danych MySQL, zadeklaruj kolumny (created_at, updated_at) jako int(11) na potrzeby przechowania uniksowego znacznika czasu.

Z tak wprowadzonym kodem, po zapisie obiektu User zobaczysz, że jego atrybuty created_at i updated_at zostały automatycznie ustawione na aktualny uniksowy znacznik czasu:

$user = new User;
$user->email = 'test@example.com';
$user->save();
echo $user->created_at; // wyświetli znacznik czasu z momentu zapisu

TimestampBehavior oferuje również użyteczną metodę touch(), która ustawia aktualny znacznik czasu określonemu atrybutowi i zapisuje go w bazie danych:

$user->touch('login_time');

Inne behaviory

Poniżej znajdziesz kilka behaviorów wbudowanych lub też dostępnych w zewnętrznych bibliotekach:

Różnice pomiędzy behaviorami a traitami

Pomimo że behaviory są podobne do traitów w taki sposób, że również "wstrzykują" swoje właściwości i metody do klasy, struktury te różnią się w wielu aspektach. Obie mają swoje wady i zalety, jak opisano to poniżej, i powinny być raczej traktowane jako swoje uzupełnienia, a nie alternatywy.

Zalety używania behaviorów

Klasy behaviorów, tak jak zwyczajne klasy, pozwalają na dziedziczenie. Traity można raczej nazwać wspieranym przez język programowania "kopiuj-wklej", jako że nie oferują dziedziczenia.

Behaviory można załączać i odłączać od komponentu dynamicznie bez konieczności modyfikowania klasy komponentu.
Aby użyć traita, konieczne jest zmodyfikowanie kodu klasy, która będzie go używać.

Behaviory są konfigurowalne w przeciwieństwie do traitów.

Behaviory mogą modyfikować wykonywanie kodu komponentu, poprzez reagowanie na jego eventy.

W przypadku, gdy zdarza się konflikt nazw pomiędzy różnymi behaviorami załączonymi do tego samego komponentu, jest on automatycznie rozwiązywany przez przyznanie pierwszeństwa behaviorowi załączonemu jako pierwszy.
Konflikty nazw spowodowane przez różne traity wymagają ręcznego rozwiązania poprzez zmianę nazw dotkniętych problemem właściwości i metod.

Zalety używania traitów

Traity są znacznie bardziej wydajne niż behaviory, ponieważ behaviory są obiektami, które wymagają czasu i pamięci.

Środowiska IDE o wiele lepiej wspierają traity, ponieważ są one natywnymi konstruktami języka programowania.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !