0 follower

Aliasy

Aliasy używane są do reprezentowania ścieżek do plików lub adresów URL i pozwalają uniknąć konieczności wielokrotnego definiowania ich w kodzie aplikacji. Alias musi zaczynać się od znaku @, dla odróżnienia od zwykłej ścieżki i adresu URL. W przypadku zdefiniowania aliasu bez tego znaku, będzie on automatycznie dodany na początku.

Yii korzysta z wielu predefiniowanych aliasów. Dla przykładu, alias @yii reprezentuje ścieżkę instalacji frameworka, a @web bazowy adres URL aktualnie uruchomionej aplikacji Web.

Definiowanie aliasów

Możesz zdefiniować alias do ścieżki pliku lub adresu URL wywołując Yii::setAlias():

// alias do ścieżki pliku
Yii::setAlias('@foo', '/path/to/foo');

// alias do adresu URL
Yii::setAlias('@bar', 'https://www.example.com');

// alias istniejącego pliku, zawierającego klasę \foo\Bar
Yii::setAlias('@foo/Bar.php', '/zdecydowanie/nie/foo/Bar.php');

Uwaga: nie jest konieczne, aby aliasowana ścieżka pliku lub URL wskazywał istniejący plik lub zasób.

Mając już zdefiniowany alias, możesz rozbudować go, tworząc nowy alias (bez konieczności wywołania Yii::setAlias()), dodając ukośnik / i kolejne segmenty ścieżki. Aliasy zdefiniowane za pomocą Yii::setAlias() nazywane są bazowymi aliasami, a te, które je rozbudowują, aliasami pochodnymi. Dla przykładu, @foo jest aliasem bazowym, a @foo/bar/file.php pochodnym.

Możesz definiować aliasy używając innych aliasów (zarówno bazowych, jak i pochodnych):

Yii::setAlias('@foobar', '@foo/bar');

Aliasy bazowe są zwykle definiowane podczas fazy bootstrappingu. Możliwe jest wywołanie Yii::setAlias() już w skrypcie wejściowym. Aplikacja dla wygody deweloperów posiada właściwość aliases, którą można zmodyfikować w konfiguracji:

return [
  // ...
  'aliases' => [
    '@foo' => '/path/to/foo',
    '@bar' => 'https://www.example.com',
  ],
];

Rozwiązywanie aliasów

Możesz wywołać Yii::getAlias(), aby rozwiązać alias, czyli zamienić go na ścieżkę pliku lub adres URL, który reprezentuje. Dotyczy to zarówno bazowych aliasów, jak i pochodnych:

echo Yii::getAlias('@foo');        // wyświetla: /ścieżka/do/foo
echo Yii::getAlias('@bar');        // wyświetla: https://www.example.com
echo Yii::getAlias('@foo/bar/file.php'); // wyświetla: /ścieżka/do/foo/bar/file.php

Ścieżka/URL reprezentowany przez pochodny alias jest ustalany poprzez zamianę części z bazowym aliasem na jego rozwiązaną reprezentację.

Uwaga: Metoda Yii::getAlias() nie sprawdza, czy reprezentowana ścieżka/URL wskazuje na istniejący plik lub zasób.

Alias bazowy może również zawierać ukośnik /. Metoda Yii::getAlias() potrafi określić, która część aliasu jest aliasem bazowym i prawidłowo określić odpowiadającą mu ścieżkę pliku lub URL:

Yii::setAlias('@foo', '/path/to/foo');
Yii::setAlias('@foo/bar', '/path2/bar');
Yii::getAlias('@foo/test/file.php'); // wyświetla: /path/to/foo/test/file.php
Yii::getAlias('@foo/bar/file.php');  // wyświetla: /path2/bar/file.php

Gdyby @foo/bar nie był zdefiniowany jako bazowy alias, ostatnia instrukcja wyświetliłaby /path/to/foo/bar/file.php.

Korzystanie z aliasów

Aliasy są rozwiązywane automatycznie w wielu miejscach w Yii bez konieczności wywołania bezpośrednio metody Yii::getAlias(). Przykładowo, yii\caching\FileCache::$cachePath akceptuje zarówno ścieżkę pliku, jak i alias ją reprezentujący, odróżniając je od siebie dzięki prefiksowi @.

use yii\caching\FileCache;

$cache = new FileCache([
  'cachePath' => '@runtime/cache',
]);

Aby sprawdzić, czy dana właściwość lub parametr metody wspierają użycie aliasów, zapoznaj się z dokumentacją API.

Predefiniowane aliasy

Yii predefiniuje zestaw aliasów do łatwego wskazywania często używanych ścieżek plików i adresów URL:

 • @yii, folder, w którym znajduje się plik BaseYii.php (nazywany także folderem frameworka).
 • @app, bazowa ścieżka aktualnie używanej aplikacji.
 • @runtime, ścieżka cyklu życia aktualnie używanej aplikacji. Domyślnie wskazuje na @app/runtime.
 • @webroot, folder bazowy Web aktualnie używanej aplikacji Web. Określany jest jako lokalizacja folderu zawierającego skrypt wejścia.
 • @web, bazowy adres URL aktualnie używanej aplikacji Web. Wskazuje na tą samą wartość co yii\web\Request::$baseUrl.
 • @vendor, folder pakietów composera. Domyślnie wskazuje na @app/vendor.
 • @bower, bazowy folder zawierający pakiety bowera. Domyślnie wskazuje na @vendor/bower.
 • @npm, bazowy folder zawierający pakiety npm. Domyślnie wskazuje na @vendor/npm.

Alias @yii jest definiowany poprzez dołączenie pliku Yii.php w skrypcie wejścia. Pozostałe aliasy są definiowane w konstruktorze aplikacji podczas ładowania konfiguracji.

Uwaga: aliasy @web i @webroot, zgodnie z ich opisami, są zdefiniowane w aplikacji Web i z tego powodu niedostępne domyślnie w aplikacji konsolowej.

Aliasy rozszerzeń

Instalacja rozszerzenia za pomocą composera automatycznie definiuje dla niego alias. Każdy z takich aliasów jest nazwany zgodnie z bazową przestrzenią nazw rozszerzenia określonej w swoim pliku composer.json i reprezentuje bazowy folder pakietu. Dla przykładu, instalując rozszerzenie yiisoft/yii2-jui automatycznie uzyskasz alias @yii/jui zdefiniowany podczas fazy bootstrappingu, będący odpowiednikiem wywołania:

Yii::setAlias('@yii/jui', 'VendorPath/yiisoft/yii2-jui');

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !