0 follower

Routing

Po przygotowaniu klas zasobów i kontrolerów dostęp do nich można uzyskać w ten sam sposób, jak w przypadku zwykłej aplikacji, używając URL np. http://localhost/index.php?r=user/create.

W praktyce zwykle chcemy skorzystać z opcji "ładnych" URLi i metod HTTP. Przykładowo żądanie POST /users może oznaczać wywołanie akcji user/create, co możemy uzyskać w łatwy sposób konfigurując komponent aplikacji urlManager w pliku konfiguracyjnym jak poniżej:

'urlManager' => [
  'enablePrettyUrl' => true,
  'enableStrictParsing' => true,
  'showScriptName' => false,
  'rules' => [
    ['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => 'user'],
  ],
]

Porównując to z menadżerem URLi dla aplikacji Web, główną nowością tutaj jest użycie UrlRule do routingu RESTfulowych zasobów API. Ta specjalna klasa zasad URL stworzy cały zestaw potomnych zasad URL obsługujących routing i tworzenie URLi dla wyznaczonego kontrolera. Dla przykładu, kod powyżej jest zgrubnym odpowiednikiem następujących zasad:

[
  'PUT,PATCH users/<id>' => 'user/update',
  'DELETE users/<id>' => 'user/delete',
  'GET,HEAD users/<id>' => 'user/view',
  'POST users' => 'user/create',
  'GET,HEAD users' => 'user/index',
  'users/<id>' => 'user/options',
  'users' => 'user/options',
]

I poniższe punkty końcowe API są obsługiwane przez tę zasadę:

 • GET /users: lista wszystkich użytkowników strona po stronie;
 • HEAD /users: pokazuje streszczenie informacji listy użytkowników;
 • POST /users: tworzy nowego użytkownika;
 • GET /users/123: zwraca szczegóły na temat użytkownika 123;
 • HEAD /users/123: zwraca streszczenie informacji o użytkowniku 123;
 • PATCH /users/123 i PUT /users/123: aktualizuje użytkownika 123;
 • DELETE /users/123: usuwa użytkownika 123;
 • OPTIONS /users: pokazuje obsługiwane metody dla punktu końcowego /users;
 • OPTIONS /users/123: pokazuje obsługiwane metody dla punktu końcowego /users/123.

Możesz skonfigurować opcje only i except, aby wskazać listę akcji, które mają być odpowiednio: tylko obsługiwane lub pominięte. Przykładowo,

[
  'class' => 'yii\rest\UrlRule',
  'controller' => 'user',
  'except' => ['delete', 'create', 'update'],
],

Dodatkowo można dodać opcję patterns lub extraPatterns, aby zredefiniować istniejące wzorce lub dodać nowe obsługiwane przez tę zasadę. Dla przykładu, aby dodać obsługę nowej akcji search dla punktu końcowego GET /users/search, skonfiguruj opcję extraPatterns jak następuje,

[
  'class' => 'yii\rest\UrlRule',
  'controller' => 'user',
  'extraPatterns' => [
    'GET search' => 'search',
  ],
]

Na pewno zwróciłeś uwagę na to, że ID kontrolera user występuje tu w formie mnogiej jako users dla URLi punktu końcowego. Dzieje się tak, ponieważ UrlRule automatycznie przechodzi na formę mnogą dla ID kontrolerów podczas tworzenia potomnych zasad URL. Zachowanie to można wyłączyć ustawiając pluralize na false.

Informacja: forma mnoga ID kontrolerów jest tworzona poprzez metodę pluralize(). Uwzględnia ona specjalne zasady tworzenia form mnogich. Dla przykładu, od słowa box zostanie utworzona liczba mnoga boxes a nie boxs.

W przypadku, gdy mechanizm automatycznego tworzenia formy mnogiej nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz również skonfigurować właściwość controller, aby bezpośrednio określić w jaki sposób nazwa użyta w punkcie końcowym URLi ma być zmapowana na ID kontrolera. Dla przykładu, poniższy kod mapuje nazwę u na ID kontrolera user.

[
  'class' => 'yii\rest\UrlRule',
  'controller' => ['u' => 'user'],
]

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !