0 follower

Wysyłanie poczty

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia.

Yii wspiera tworzenie oraz wysyłanie wiadomości email, jednakże silnik dostarcza jedynie funkcjonalność składania treści oraz prosty interfejs. Mechanizm wysyłania wiadomości powinien być dostarczony przez rozszerzenie, ponieważ projekty mogą wymagać różnych implementacji, przez co mechanizm jest zależny od zewnętrznych usług i bibliotek.

Dla większości przypadków możesz używać oficjalnego rozszerzenia yii2-swiftmailer.

Konfiguracja

Konfiguracja tego komponentu zależy od rozszerzenia jakie wybrałeś. Generalnie, konfiguracja Twojego komponentu w aplikacji powinna wyglądać tak:

return [
  //....
  'components' => [
    'mailer' => [
      'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
    ],
  ],
];

Podstawowe użycie

Kiedy komponent 'mailer' zostanie skonfigurowany, możesz użyć następującego kodu do wysłania wiadomości email:

Yii::$app->mailer->compose()
  ->setFrom('from@domain.com')
  ->setTo('to@domain.com')
  ->setSubject('Temat wiadomości')
  ->setTextBody('Zwykła treść wiadomości')
  ->setHtmlBody('<b>Treść HTML wiadomości</b>')
  ->send();

W powyższym przykładzie metoda compose() tworzy instancję wiadomości email, która następnie jest wypełniana danymi i wysłana. Możesz utworzyć tutaj więcej złożonej logiki jeśli jest to potrzebne:

$message = Yii::$app->mailer->compose();
if (Yii::$app->user->isGuest) {
  $message->setFrom('from@domain.com')
} else {
  $message->setFrom(Yii::$app->user->identity->email)
}
$message->setTo(Yii::$app->params['adminEmail'])
  ->setSubject('Temat wiadomości')
  ->setTextBody('Zwykła treść wiadomości')
  ->send();

Uwaga: każde rozszerzenie mailingowe posiada dwie główne klasy: 'Mailer' oraz 'Message'. Klasa 'Mailer' zawsze posiada nazwę klasy 'Message'. Nie próbuj instancjować obiektu 'Message' bezpośrednio - zawsze używaj do tego metody compose().

Możesz również wysłać wiele wiadomości na raz:

$messages = [];
foreach ($users as $user) {
  $messages[] = Yii::$app->mailer->compose()
    // ...
    ->setTo($user->email);
}
Yii::$app->mailer->sendMultiple($messages);

Niektóre rozszerzenia mailingowe mogą czerpać korzyści z tego sposobu, np. używając pojedyńczych wiadomości sieciowych.

Tworzenie treści maila

Yii pozwala na tworzenie treści aktualnej wiadomości email przez specjalne pliki widoków. Domyślnie, pliki te zlokalizowane są w ścieżce '@app/mail'.

Przykładowy widok pliku treści wiadomości email:

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\helpers\Url;


/* @var $this \yii\web\View instancja komponentu View */
/* @var $message \yii\mail\BaseMessage instancja nowo utworzonej wiadomości email */

?>
<h2>Ta wiadomość pozwala Ci odwiedzić stronę główną naszej witryny przez jedno kliknięcie</h2>
<?= Html::a('Idź do strony głównej', Url::home('http')) ?>

W celu wykorzystania tego pliku do utworzenia treści wiadomości, przekaż po prostu nazwę tego widoku do metody compose():

Yii::$app->mailer->compose('home-link') // wynik renderingu widoku staje się treścią wiadomości
  ->setFrom('from@domain.com')
  ->setTo('to@domain.com')
  ->setSubject('Temat wiadomości')
  ->send();

Możesz przekazać dodatkowe parametry do metody compose(), które będą dostępne w plikach widoków:

Yii::$app->mailer->compose('greetings', [
  'user' => Yii::$app->user->identity,
  'advertisement' => $adContent,
]);

Możesz określić różne pliki do zwykłej treści oraz treści HTML:

Yii::$app->mailer->compose([
  'html' => 'contact-html',
  'text' => 'contact-text',
]);

Jeśli określisz nazwę widoku jako ciąg skalarny, to wynik jego renderowania zostanie użyty jako ciało HTML wiadomości, podczas gdy przy użyciu zwykłego teksu zostanie ono utworzone przez usunięcie wszystkich encji HTML z tego widoku.

Wynik renderowania widoku może zostać opakowany w szablon. Szablon możesz ustawić przez właściwość htmlLayout lub textLayout. Zadziała to w identyczny sposób co w standardowej aplikacji web. Szalony mogą zostać użyte do ustawienia styli CSS, lub innej wspólnej treści:

<?php
use yii\helpers\Html;

/* @var $this \yii\web\View view component instance */
/* @var $message \yii\mail\MessageInterface the message being composed */
/* @var $content string main view render result */
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?= Yii::$app->charset ?>" />
  <style type="text/css">
    .heading {...}
    .list {...}
    .footer {...}
  </style>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>
  <?php $this->beginBody() ?>
  <?= $content ?>
  <div class="footer">Z pozdrowieniami, zespół <?= Yii::$app->name ?></div>
  <?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

Załączniki do wiadomości

Możesz dodać załączniki do wiadomości przez użycie metod attach() oraz attachContent():

$message = Yii::$app->mailer->compose();

// Załącz plik z lokalnego systemu plików:
$message->attach('/path/to/source/file.pdf');

// Utwórz załącznik w locie:
$message->attachContent('Attachment content', ['fileName' => 'attach.txt', 'contentType' => 'text/plain']);

Osadzanie obrazków

W treści wiadomości możesz osadzać również obrazki przy użyciu metody embed(). Metoda ta zwraca ID załącznika, który powinien zostać później użyty w tagu 'img'. Użycie tej metody jest proste podczas tworzenia treści wiadomości z pliku widoku:

Yii::$app->mailer->compose('embed-email', ['imageFileName' => '/path/to/image.jpg'])
  // ...
  ->send();

Następnie, w pliku widoku możesz użyć następującego kodu:

<img src="<?= $message->embed($imageFileName); ?>">

Testowanie i debugowanie

Deweloperzy często muszą sprawdzić, czy emaile zostały wysłane przez aplikację lub jaka była ich treść. Możesz tego dokonać w łatwy sposób, używając dostarczonej przez Yii funkcjonalności, którą aktywujesz przez parametr useFileTransport. Jeśli zostanie aktywowana, każda wiadomość email będzie zapisywana do lokalnych plików zamiast zostać wysłana. Wszystkie pliki będą zapisane w ścieżce podanej w fileTransportPath, która domyślnie ustawiona jest na '@runtime/mail'.

Uwaga: możesz albo zapisywać wiadomości do plików, albo wysyłać je do odbiorców, nie można wykonać tych dwóch czynności na raz.

Plik z wiadomością email może zostać otwarty przez standardowy edytor tekstu, dzięki czemu będziesz mógł przeglądać nagłówki oraz treść wiadomości.

Uwaga: plik wiadomości jest tworzony przy użyciu metody toString(), więc jest zależny od aktualnie używanego rozszerzenia mailingowego w Twojej aplikacji.

Tworzenie własnego rozwiązania mailingowego

Aby utworzyć swoje własne rozwiązanie mailingowe, musisz utworzyć dwie klasy: 'Mailer' oraz 'Message'. Możesz rozszerzyć klasy BaseMailer i BaseMessage jako bazowe klasy do tego rozwiązania. Zawierają one podstawową logikę mechanizmu mailingu, który został opisany w tej sekcji. Oczywiście ich użycie nie jest obowiązkowe, wystarczy zaimplementowanie interfejsów MailerInterface oraz MessageInterface. Następnie musisz zaimplementować wszystkie abstrakcyjne metody do swoich klas.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !