0 follower

Pamięć podręczna HTTP

Oprócz pamięci podręcznej tworzonej po stronie serwera, która została opisana w poprzednich rozdziałach, aplikacje mogą również skorzystać z pamięci podręcznej tworzonej po stronie klienta, aby zaoszczędzić czas poświęcany na ponowne generowanie i przesyłanie identycznej zawartości strony.

Aby skorzystać z tego mechanizmu, należy skonfigurować yii\filters\HttpCache jako filtr kontrolera akcji, których wyrenderowana zwrotka może być zapisana w pamięci podręcznej po stronie klienta. HttpCache obsługuje tylko żądania typu GET i HEAD i dla tych typów tylko trzy nagłówki HTTP związane z pamięcią podręczną:

Nagłówek Last-Modified

Nagłówek Last-Modified korzysta ze znacznika czasu, aby określić, czy strona została zmodyfikowana od momentu jej ostatniego zapisu w pamięci podręcznej.

Możesz skonfigurować właściwość yii\filters\HttpCache::$lastModified, aby przesyłać nagłowek Last-Modified. Właściwość powinna być typu PHP callable i zwracać uniksowy znacznik czasu informujący o czasie modyfikacji strony. Sygnatura metody jest następująca:

/**
 * @param Action $action aktualnie przetwarzany obiekt akcji
 * @param array $params wartość właściwości "params"
 * @return int uniksowy znacznik czasu modyfikacji strony
 */
function ($action, $params)

Poniżej znajdziesz przykład wykorzystania nagłówka Last-Modified:

public function behaviors()
{
  return [
    [
      'class' => 'yii\filters\HttpCache',
      'only' => ['index'],
      'lastModified' => function ($action, $params) {
        $q = new \yii\db\Query();
        return $q->from('post')->max('updated_at');
      },
    ],
  ];
}

Kod ten uruchamia pamięć podręczną HTTP wyłącznie dla akcji index, która powinna wygenerować nagłówek HTTP Last-Modified oparty o datę ostatniej aktualizacji postów. Przeglądarka, wyświetlając stronę index po raz pierwszy, otrzymuje jej zawartość wygenerowaną przez serwer; każda kolejna wizyta, przy założeniu, że żaden post nie został zmodyfikowany w międzyczasie, skutkuje wyświetleniem wersji strony przechowywanej w pamięci podręcznej po stronie klienta, zamiast generować ją ponownie przez serwer. W rezultacie, renderowanie zawartości po stronie serwera i przesyłanie jej do klienta jest pomijane.

Nagłowek ETag

Nagłowek "Entity Tag" (lub w skrócie ETag) wykorzystuje skrót hash jako reprezentację strony. W momencie, gdy strona się zmieni, jej hash również automatycznie ulega zmianie. Porównując hash przechowywany po stronie klienta z hashem wygenerowanym przez serwer, mechanizm pamięci podręcznej ustala, czy strona się zmieniła i powinna być ponownie przesłana.

Możesz skonfigurować właściwość yii\filters\HttpCache::$etagSeed, aby przesłać nagłowek ETag. Właściwość powinna być typu PHP callable i zwracać ziarno do wygenerowania hasha ETag. Sygnatura metody jest następująca:

/**
 * @param Action $action aktualnie przetwarzany obiekt akcji
 * @param array $params wartość właściwości "params"
 * @return string łańcuch znaków użyty do generowania hasha ETag
 */
function ($action, $params)

Poniżej znajdziesz przykład użycia nagłówka ETag:

public function behaviors()
{
  return [
    [
      'class' => 'yii\filters\HttpCache',
      'only' => ['view'],
      'etagSeed' => function ($action, $params) {
        $post = $this->findModel(\Yii::$app->request->get('id'));
        return serialize([$post->title, $post->content]);
      },
    ],
  ];
}

Kod ten uruchamia pamięć podręczną HTTP wyłącznie dla akcji view, która powinna wygenerować nagłówek HTTP ETag oparty o tytuł i zawartość przeglądanego posta. Przeglądarka, wyświetlając stronę view po raz pierwszy, otrzymuje jej zawartość wygenerowaną przez serwer; każda kolejna wizyta, przy założeniu, że ani tytuł, ani zawartość posta nie została zmodyfikowana w międzyczasie, skutkuje wyświetleniem wersji strony przechowywanej w pamięci podręcznej po stronie klienta, zamiast generować ją ponownie przez serwer. W rezultacie, renderowanie zawartości po stronie serwera i przesyłanie jej do klienta jest pomijane.

ETagi pozwalają na bardziej skomplikowane i precyzyjne strategie przechowywania w pamięci podręcznej niż nagłówki Last-Modified. Dla przykładu, ETag może być zmieniony dla strony w momencie, gdy użyty na niej będzie nowy szablon wyglądu.

Zasobożerne generowanie ETagów może przekreślić cały zysk z użycia HttpCache i wprowadzić niepotrzebny narzut, ponieważ muszą być one określane przy każdym żądaniu. Z tego powodu należy używać jak najprostszych metod generujących.

Uwaga: Aby spełnić wymagania RFC 7232, HttpCache przesyła zarówno nagłówek ETag, jak i Last-Modified, jeśli oba są skonfigurowane. Jeśli klient wysyła nagłówek If-None-Match razem z If-Modified-Since, tylko pierwszy z nich jest brany pod uwagę.

Nagłówek Cache-Control

Nagłówek Cache-Control określa ogólną politykę obsługi pamięci podręcznej stron. Możesz go przesłać konfigurując właściwość yii\filters\HttpCache::$cacheControlHeader z wartością nagłówka. Domyślnie przesyłany jest następujący nagłówek:

Cache-Control: public, max-age=3600

Ogranicznik pamięci podręcznej sesji

Kiedy strona używa mechanizmu sesji, PHP automatycznie wysyła związane z pamięcią podręczną nagłówki HTTP, określone w session.cache_limiter w ustawieniach PHP INI. Mogą one kolidować z funkcjonalnością HttpCache, a nawet całkowicie ją wyłączyć - aby temu zapobiec, HttpCache blokuje to automatyczne wysyłanie. Jeśli jednak chcesz zmienić to zachowanie, powinieneś skonfigurować właściwość yii\filters\HttpCache::$sessionCacheLimiter. Powinna ona przyjmować wartość zawierającą łańcuch znaków public, private, private_no_expire i nocache. Szczegóły dotyczące tego zapisu znajdziesz w dokumentacji PHP dla session_cache_limiter().

Korzyści dla SEO

Boty silników wyszukiwarek zwykle respektują ustawienia nagłówków pamięci podręcznej. Niektóre automaty mają limit ilości stron zaindeksowanych w pojedynczej domenie w danej jednostce czasu, dlatego też wprowadzenie nagłówków dla pamięci podręcznej może w znaczącym stopniu przyspieszyć cały proces indeksacji, poprzez redukcję ilości stron, które trzeba przeanalizować.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !