1 follower

Struktura aplikacji

Aplikacja Yii jest zorganizowana według wzorca architektonicznego model-widok-kontroler (MVC). Modele reprezentują dane, logikę biznesową i zasady walidacji, widoki są odpowiedzialne za wyświetlanie informacji związanych z modelami, a kontrolery przyjmują dane wejściowe i przekształcają je w polecenia dla modeli i widoków.

Oprócz MVC, w aplikacjach Yii zdefiniowane są następujące struktury:

  • skrypty wejściowe: skrypty PHP dostępne bezpośrednio dla użytkowników końcowych, odpowiedzialne za uruchomienie obsługi cyklu życia żądania.
  • aplikacje: globalnie dostępne obiekty koordynujące działanie i zarządzające komponentami aplikacji.
  • komponenty aplikacji: obiekty zarejestrowane w aplikacji, zapewniające dostępność dedykowanych usług.
  • moduły: niezależne pakiety kodu zawierające kompletną wewnętrzną strukturę MVC. Aplikacja może być zorganizowana modułowo.
  • filtry: reprezentują kod, który musi być wykonany przed i po obsłużeniu każdego z żądań kontrolera.
  • widżety: obiekty, które mogą być dołączone w widokach. Mogą zawierać logikę kontrolera i być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach.

Poniższy diagram ilustruje statyczną strukturę aplikacji:

Statyczna struktura aplikacji

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !