0 follower

Pobieranie danych dla wielu modeli

Kiedy mamy do czynienia ze skomplikowanym zestawem danych, jest możliwe, że trzeba będzie użyć wielu różnych modeli, aby pobrać te dane od użytkownika. Dla przykładu - zakładając, że dane logowania użytkownika zapisane są w tabeli user, podczas gdy dane profilu użytkownika są przechowywane w tabeli profile, będziesz chciał pobrać dane od użytkownika za pomocą modeli User oraz Profile. Dzięki wsparciu modeli i formularzy przez Yii, możesz rozwiązać ten problem w sposób nie różniący się za bardzo od przetwarzania pojedynczego modelu.

W poniższym przykładzie pokażemy jak utworzyć formularz, który pozwoli Ci na zbieranie danych dla obydwu modeli: User oraz Profile.

Na początek, akcja w kontrolerze do zbierania danych użytkownika oraz danych profilowych może zostać napisana następująco:

namespace app\controllers;

use Yii;
use yii\base\Model;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use app\models\User;
use app\models\Profile;

class UserController extends Controller
{
  public function actionUpdate($id)
  {
    $user = User::findOne($id);
    if (!$user) {
      throw new NotFoundHttpException("The user was not found.");
    }
    
    $profile = Profile::findOne($user->profile_id);
    
    if (!$profile) {
      throw new NotFoundHttpException("The user has no profile.");
    }
    
    $user->scenario = 'update';
    $profile->scenario = 'update';
    
    if ($user->load(Yii::$app->request->post()) && $profile->load(Yii::$app->request->post())) {
      $isValid = $user->validate();
      $isValid = $profile->validate() && $isValid;
      if ($isValid) {
        $user->save(false);
        $profile->save(false);
        return $this->redirect(['user/view', 'id' => $id]);
      }
    }
    
    return $this->render('update', [
      'user' => $user,
      'profile' => $profile,
    ]);
  }
}

W akcji update, najpierw ładujemy modele $user oraz $profile, które zostaną zaktualizowane danymi z bazy. Następnie wywołujemy metodę load(), aby wypełnić te dwa modele danymi wprowadzonymi przez użytkownika. Na końcu modele zostają poddane walidacji i, jeśli wszystko jest w porządku, zapisane. W przeciwnym razie zostanie wyrenderowany widok update, który zawiera następujący kod:

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;

$form = ActiveForm::begin([
  'id' => 'user-update-form',
  'options' => ['class' => 'form-horizontal'],
]) ?>
  <?= $form->field($user, 'username') ?>

  ...other input fields...
  
  <?= $form->field($profile, 'website') ?>

  <?= Html::submitButton('Update', ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
<?php ActiveForm::end() ?>

Jak widzisz, w widoku update tworzymy pola tekstowe używając dwóch modeli: $user oraz $profile.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !