0 follower

Pamięć podręczna fragmentów

Pamięć podręczna fragmentów dotyczy zapisywania w pamięci podręcznej części strony Web. Dla przykładu, jeśli strona wyświetla podsumowanie danych rocznej sprzedaży w postaci tabeli, można tę tabelę zapisać w pamięci podręcznej, aby wyeliminować konieczność generowania jej za każdym razem od nowa. Mechanizm pamięci podręcznej fragmentów zbudowany jest w oparciu o pamięć podręczną danych.

Aby wykorzystać pamięć podręczną fragmentów, należy użyć następującego kodu w widoku:

if ($this->beginCache($id)) {

  // ... generowanie zawartości w tym miejscu ...

  $this->endCache();
}

Jak widać, chodzi tu o zamknięcie bloku generatora zawartości pomiędzy wywołaniem metod beginCache() i endCache(). Jeśli wskazana zawartość zostanie odnaleziona w pamięci podręcznej, beginCache() wyrenderuje zapisaną zawartość i zwróci false, przez co pominie blok jej generowania. W przeciwnym wypadku generowanie zostanie uruchomione, a w momencie wywołania endCache() wygenerowana zawartość zostanie zapisana w pamięci podręcznej.

Tak, jak w przypadku pamięci podręcznej danych, unikalne $id jest wymagane do identyfikacji zawartości.

Opcje zapisu w pamięci podręcznej

Możesz określić dodatkowe opcje zapisu pamięci podręcznej fragmentów, przekazując tablicę opcji jako drugi parametr w metodzie beginCache(). Opcje te będą użyte do skonfigurowania widżetu FragmentCache, który implementuje właściwą funkcjonalność zapisu pamięci podręcznej.

Czas życia

Prawdopodobnie najczęściej używaną opcją zapisu fragmentów jest duration. Parametr ten określa, przez ile sekund zawartość może być przechowywana w pamięci podręcznej, zanim konieczne będzie wygenerowanie jej ponownie. Poniższy kod zapisuje fragment zawartości w pamięci podręcznej na maksymalnie godzinę:

if ($this->beginCache($id, ['duration' => 3600])) {

  // ... generowanie zawartości w tym miejscu ...

  $this->endCache();
}

Jeśli ta opcja nie jest określona, przyjmuje domyślną wartość 60, co oznacza, że ważność zapisanej zawartości wygaśnie po upływie 60 sekund.

Zależności

Tak, jak w przypadku pamięci podręcznej danych, zapis fragmentów może opierać się na zależnościach. Dla przykładu, zawartość wyświetlanego posta zależy od tego, czy został on zmodyfikowany, bądź nie.

Aby określić zależność, należy ustawić opcję dependency, która może przyjąć postać zarówno obiektu klasy Dependency, jak i tablicy konfiguracyjnej, służacej do utworzenia obiektu zależności. Poniższy kod określa pamięć podręczną fragmentu jako zależną od zmiany wartości kolumny updated_at:

$dependency = [
  'class' => 'yii\caching\DbDependency',
  'sql' => 'SELECT MAX(updated_at) FROM post',
];

if ($this->beginCache($id, ['dependency' => $dependency])) {

  // ... generowanie zawartości w tym miejscu ...

  $this->endCache();
}

Wariacje

Zapisana zawartość może mieć kilka wersji, zależnych od niektórych parametrów. Przykładowo, w aplikacji Web wspierającej kilka języków, ten sam fragment kodu w widoku może generować zawartość w różnych językach. Z tego powodu wymagana może być konieczność zapisu zawartości w wariacji zależnej od aktualnie wybranego języka aplikacji.

Aby określić wariacje pamięci podręcznej, ustaw opcję variations, która powinna mieć postać tablicy wartości skalarnych, z których każda będzie reprezentować odpowiedni czynnik modyfikujący wersję. Dla prykładu, aby zapisać zawartość w zależności od języka, możesz użyć następującego kodu:

if ($this->beginCache($id, ['variations' => [Yii::$app->language]])) {

  // ... generowanie zawartości w tym miejscu ...

  $this->endCache();
}

Warunkowe uruchamianie pamięci podręcznej

Czasem konieczne może być uruchamianie pamięci podręcznej fragmentów tylko w przypadku, gdy spełnione są określone warunki. Przykładowo, dla strony zawierającej formularz, pożądane może być zapisanie i wyświetlenie go z pamięci podręcznej tylko w momencie pierwszego pobrania jego treści (poprzez żądanie GET). Każde kolejne żądanie wyświetlenia formularza (już za pomocą metody POST) nie powinno być zapisane w pamięci, ponieważ może zawierać dane podane przez użytkownika. Aby użyć takiego mechanizmu, należy ustawić opcję enabled, jak w przykładzie poniżej:

if ($this->beginCache($id, ['enabled' => Yii::$app->request->isGet])) {

  // ... generowanie zawartości w tym miejscu ...

  $this->endCache();
}

Zagnieżdżony zapis w pamięci

Fragmenty zapisane w pamięci podręcznej mogą być zagnieżdżane. Oznacza to, że zapisany fragment może być częścią innego, również zapisanego w pamięci podręcznej. Przykładowo, komentarze mogą być zapisane jako fragmenty w pamięci podręcznej, które z kolei w całości również są zapisane jako większy fragment w pamięci. Poniższy kod pokazuje, w jaki sposób można zagnieździć dwa fragmenty w pamięci podręcznej:

if ($this->beginCache($id1)) {

  // ... generowanie zawartości ...

  if ($this->beginCache($id2, $options2)) {

    // ... generowanie zawartości ...

    $this->endCache();
  }

  // ... generowanie zawartości ...

  $this->endCache();
}

Zagnieżdżone fragmenty mogą mieć różne opcje zapisu. Dla przykładu, wewnętrzny i zewnętrzy fragment może mieć inną wartość czasu życia. Nawet w przypadku, gdy zawartość zapisana w zewnętrznym fragmencie straci ważność, wewnętrzny fragment wciąż będzie pobierany z pamięci. Nie zadziała to jednak w przeciwnym przypadku - dopóki zewnętrzny fragment będzie ważny, będzie zwracał tą samą zawartość za każdym razem, niezależnie od tego, czy zawartość wewnętrznego fragmentu już wygasła, czy nie. Z tego powodu należy zwrócić szczególną ostrożność przy ustalaniu czasu życia lub zależności zagnieżdżonych fragmentów, ponieważ "stara" zawartość może być wciąż niezamierzenie przechowywana w zewnętrznym fragmencie.

Dynamiczna zawartość

Używając pamięci podręcznej fragmentów, można napotkać na sytuację, kiedy duża część zawartości strony jest względnie statyczna z wyjątkiem kilku nielicznych miejsc. Przykładowo, nagłówek strony może wyświetlać pasek głównego menu razem z imieniem aktualnie zalogowanego użytkownika. Innym kłopotem może być to, że zapisywana w pamięci zawartość może zawierać kod PHP, który musi być wykonany dla każdego żądania (np. kod rejestrujący paczkę assetów). W obu tych przypadkach pomoże nam skorzystanie z funkcjonalności tzw. dynamicznej zawartości.

Dynamiczna zawartość oznacza fragment zwrotki, który nie powinien zostać zapisany w pamięci podręcznej, nawet jeśli znajduje się w bloku objętym zapisem. Aby określić zawartość jako dynamiczną, musi być ona generowana poprzez wykonanie jakiegoś kodu PHP dla każdego zapytania, nawet jeśli całość fragmentu serwowana jest z pamięci podręcznej.

Możesz wywołać metodę renderDynamic() wewnątrz zapisywanego fragmentu, aby wstawić w danym miejscu zawartość dynamiczną, jak w przykładzie poniżej:

if ($this->beginCache($id1)) {

  // ... generowanie zawartości ...

  echo $this->renderDynamic('return Yii::$app->user->identity->name;');

  // ... generowanie zawartości ...

  $this->endCache();
}

Metoda renderDynamic() przyjmuje jako parametr kod PHP. Wartość zwracana przez ten kod jest traktowana jako zawartość dynamiczna. Ten sam kod PHP będzie wykonany dla każdego zapytania, niezależnie od tego, czy obejmujący go fragment będzie pobierany z pamięci podręcznej czy też nie.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !