0 follower

Komponenty

Komponenty są głównym budulcem aplikacji Yii. Komponenty to instancje klasy Component lub jej potomnych. Trzy główne funkcjonalności, które zapewniają komponenty innym klasom to:

Wszystkie razem i każda z tych funkcjonalności osobno zapewnia klasom Yii o wiele większą elastyczność i łatwość użycia. Dla przykładu, dołączony yii\jui\DatePicker, komponent interfejsu użytkownika, może być użyty w widoku, aby wygenerować interaktywny kalendarz:

use yii\jui\DatePicker;

echo DatePicker::widget([
  'language' => 'pl',
  'name' => 'country',
  'clientOptions' => [
    'dateFormat' => 'yy-mm-dd',
  ],
]);

Właściwości widżetu są w łatwy sposób konfigurowalne ponieważ jego klasa rozszerza Component.

Komponenty zapewniają duże możliwości, ale przez to są też bardziej zasobożerne od standardowych obiektów, ponieważ wymagają dodatkowej pamięci i czasu CPU dla wsparcia eventów i behaviorów w szczególności. Jeśli komponent nie wymaga tych dwóch funkcjonalności, należy rozważyć rozszerzenie jego klasy z BaseObject zamiast Component. Dzięki temu komponent będzie tak samo wydajny jak standardowy obiekt PHP, ale z dodatkowym wsparciem właściwości.

Rozszerzając klasę Component lub BaseObject, zalecane jest aby przestrzegać następującej konwencji:

 • Przeciążając konstruktor, dodaj parametr $config jako ostatni na liście jego argumentów i przekaż go do konstruktora rodzica.
 • Zawsze wywoływuj konstruktor rodzica na końcu przeciążanego konstruktora.
 • Przeciążając metodę init(), upewnij się, że wywołujesz metodę init() rodzica na początku własnej implementacji metody init().

Przykład:

<?php

namespace yii\components\MyClass;

use yii\base\BaseObject;

class MyClass extends BaseObject
{
  public $prop1;
  public $prop2;

  public function __construct($param1, $param2, $config = [])
  {
    // ... inicjalizacja przed zaaplikowaniem konfiguracji

    parent::__construct($config);
  }

  public function init()
  {
    parent::init();

    // ... inicjalizacja po zaaplikowaniu konfiguracji
  }
}

Postępowanie zgodnie z tymi zasadami zapewni konfigurowalność Twojego komponentu, kiedy już zostanie utworzony. Dla przykładu:

$component = new MyClass(1, 2, ['prop1' => 3, 'prop2' => 4]);
// lub alternatywnie
$component = \Yii::createObject([
  'class' => MyClass::class,
  'prop1' => 3,
  'prop2' => 4,
], [1, 2]);

Informacja: Wersja z wywołaniem Yii::createObject() wygląda na bardziej skomplikowaną, ale jest o wiele wydajniejsza, ponieważ jej implementację zapewnia kontener wstrzykiwania zależności.

Klasa BaseObject wymusza następujący cykl życia obiektu:

 1. Preinicjalizacja w konstruktorze. W tym miejscu można ustawić domyślne wartości właściwości.
 2. Konfiguracja obiektu poprzez $config. Konfiguracja może nadpisać domyślne wartości ustawione w konstruktorze.
 3. Postinicjalizacja w metodzie init(). Metoda może być przeciążona w celu normalizacji i sanityzacji właściwości.
 4. Wywołanie metody obiektu.

Pierwsze trzy kroki są w całości wykonywane w konstruktorze obiektu, co oznacza, że uzyskana instancja klasy jest już poprawnie zainicjowana i stabilna.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !