0 follower

Uruchamianie aplikacji

Po zainstalowaniu Yii posiadasz działającą aplikację Yii dostępną pod adresem https://hostname/basic/web/index.php lub https://hostname/index.php, zależnie od Twojej konfiguracji. Ta sekcja wprowadzi Cię do wbudowanych funkcjonalności aplikacji, pokaże jak zorganizowany jest jej kod oraz jak aplikacja obsługuje żądania.

Informacja: Dla uproszczenia zakładamy, że ustawiłeś główny katalog serwera na basic/web, według poradnika "Instalacja Yii", oraz skonfigurowałeś adres URL tak, aby Twoja aplikacja była dostępna pod adresem https://hostname/index.php. Dla Twoich potrzeb dostosuj odpowiednio adres URL w naszych opisach.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do samego frameworka, po zainstalowaniu szablonu projektu należy on w całości do Ciebie. Możesz dowolnie dodawać, modyfikować lub usuwać kod, zależnie od Twoich potrzeb.

Funkcjonalność

Zainstalowana podstawowa aplikacja posiada cztery strony:

 • stronę główną, która jest wyświetlana przy wywołaniu adresu https://hostname/index.php,
 • strona informacyjna About,
 • strona kontaktowa Contact, gdzie wyświetlany jest formularz kontaktowy, pozwalający użytkownikowi skontaktować się z Tobą przez email,
 • strona logowania Login, gdzie wyświetlany jest formularz logowania, który może być użyty do uwierzytelniania użytkowników. Zaloguj się danymi "admin/admin", przez co pozycja Login z menu zamieni się na Logout.

Wszystkie te strony posiadają wspólne nagłówek i stopkę. Nagłówek zawiera główne menu pozwalające na nawigację po innych stronach.

Powinieneś również widzieć pasek narzędzi na dole okna przeglądarki. Jest to użyteczne narzędzie do debugowania dostarczone przez Yii, zapisujące i wyświetlające wiele informacji, takich jak wiadomości logów, statusy odpowiedzi, zapytania do baz danych i wiele innych.

Dodatkowo do aplikacji Web dostarczono skrypt konsolowy nazwany yii, który jest ulokowany w głównym katalogu aplikacji. Skrypt może być użyty do uruchomienia w tle zadań dla aplikacji, które są opisane w sekcji Komendy konsolowe.

Struktura aplikacji

Najważniejsze katalogi oraz pliki w Twojej aplikacji to (zakładając, że główny katalog aplikacji to basic):

basic/         bazowa ścieżka aplikacji
  composer.json    plik używany przez Composer, opisuje informacje paczek
  config/       zawiera wszystkie konfiguracje, w tym aplikacji
    console.php   konfiguracja konsoli aplikacji
    web.php     konfiguracja aplikacji Web
  commands/      zawiera klasy komend konsoli
  controllers/    zawiera klasy kontrolerów
  models/       zawiera klasy modeli
  runtime/      zawiera pliki wygenerowane przez Yii podczas pracy, takie jak logi i pliki cache
  vendor/       zawiera zainstalowane paczki Composer'a, w tym framework Yii
  views/       zawiera pliki widoków
  web/        ścieżka aplikacji Web, zawiera dostępne publicznie pliki
    assets/     zawiera opublikowane przez Yii pliki zasobów (javascript oraz css)
    index.php    skrypt wejściowy dla aplikacji
  yii         skrypt wykonujący komendy konsolowe Yii

Ogólnie pliki aplikacji mogą zostać podzielone na dwa typy: pliki w katalogu basic/web oraz pliki w innych katalogach. Dostęp do pierwszego typu można uzyskać przez HTTP (np. przez przeglądarkę), podczas gdy reszta nie może, i nie powinna być, dostępna publicznie.

Yii implementuje wzór architektoniczny model-widok-kontroler (MVC), który jest odzwierciedleniem przedstawionej wyżej organizacji katalogów. Katalog models zawiera wszystkie klasy modeli, katalog views zawiera wszystkie skrypty widoków oraz katalog controllers zawiera wszystkie klasy kontrolerów.

Poniższy schemat pokazuje statyczną strukturę aplikacji.

Statyczna struktura aplikacji

Każda aplikacja zawiera skrypt wejściowy web/index.php, który jest jedynym publicznie dostępnym skryptem PHP w aplikacji. Skrypt wejściowy pobiera przychodzące żądanie i tworzy instancję aplikacji do przetworzenia tego żądania. Aplikacja obsługuje żądanie z pomocą komponentów, po czym wysyła żądanie do elementów MVC. Widżety są używane w widokach, aby pomóc zbudować złożone i dynamiczne elementy interfejsu użytkownika.

Cykl życia żądania

Poniższy schemat pokazuje jak aplikacja przetwarza żądania.

Cykl życia żądania

 1. Użytkownik tworzy zapytanie do skryptu wejściowego web/index.php.
 2. Skrypy wejściowy ładuje konfigurację aplikacji oraz tworzy instancję aplikacji w celu przetworzenia żądania.
 3. Aplikacja obsługuje żądanie route'a z pomocą komponentu żądania aplikacji.
 4. Aplikacja tworzy instancję kontrolera do obsługi żądania.
 5. Kontroler tworzy instancję akcji i wykonuje filtrowanie dla akcji.
 6. Jeśli warunek dowolnego z filtrów nie jest spełniony, akcja jest zatrzymana.
 7. W przeciwnym wypadku wywoływana jest akcja.
 8. Akcja wczytuje model danych, prawdopodobnie z bazy danych.
 9. Akcja renderuje widok, dostarczając mu model danych.
 10. Wynik zwracany jest do komponentu odpowiedzi aplikacji.
 11. Komponent odpowiedzi wysyła wynik do przeglądarki użytkownika.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !