0 follower

Chạy ứng dụng

Sau khi cài đặt Yii, ứng dụng Yii của bạn đã được chạy, tùy thuộc vào cấu hình bạn có thể truy cập qua URL https://hostname/basic/web/index.php hoặc https://hostname/index.php. Bài hướng dẫn này sẽ mô tả chức năng của ứng dụng và cách tổ chức code trong ứng dụng, và làm thế nào để xử lý các yêu cầu của ứng dụng.

Lưu ý: Để đơn giản, xuyên suốt các bài hướng dẫn "Getting Started" này, giả sử rằng chúng ta đã thiết lập basic/web như thư mục gốc trong máy chủ Web, và cấu hình URL dể truy cập vào ứng dụng của ban thành https://hostname/index.php hoặc điều tương tự. Tùy theo yêu cầu của bạn, bạn hãy điều chình URLs sao cho phù hợp với ứng dụng.

Chức năng

Mẫu ứng dụng Basic Application bao gồm 4 trang cơ bản:

 • Trang chủ (homepage), được hiển thị khi bạn truy cập vào URL https://hostname/index.php,
 • Trang "About",
 • Trang "Contact", trang hiển thị form contact cho phép user liên hệ với bạn qua email,
 • Trang "Login", trang hiển thị form login cho phép bạn có thể xác thực user. Hãy thử đăng nhập với thông tin "admin/admin", và bạn sẽ thấy tên "Login" ở menu chính thay đổi thành "Logout".

Những trang trên đều có cùng phần header và footer. Phần header chứa main menu bar cho phép điều hướng giữa các trang.

Ở dưới cùng của trình duyệt, bạn có thể thấy một thanh công cụ. Đây là một công cụ gỡ lỗi debugger tool rất hữu ích được cung cấp bởi Yii, bạn có thể ghi lại và hiển thị một lượng lớn các thông tin gỡ lỗi, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, tình trạng phản ứng, các câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu, và như vậy.

Ngoài ra, các ứng dụng web có các script từ dòng lệnh (console) tên là yii, được nằm ở ứng dụng cơ sở. Những script này có thể dùng chạy nền và bảo trì chức năng ứng dụng, thông tin mô tả thêm Console Application Section.

Cấu trúc ứng dụng (Application Structure)

Những thư mục và tập tin quan trọng nhất của ứng dụng (giả sử thư mục gốc của ứng dụng tên là basic):

basic/         Thư mục gốc ứng dụng
  composer.json    Tập tin cấu hình Composer, mô tả thông tin gói
  config/       Chứa các cấu hình ứng dụng và cấu hình khác
    console.php   thông tin cấu hình ứng dụng giao diện console
    web.php     thông tin cấu hình ứng dụng Web
  commands/      chứa các lớp lệnh console
  controllers/    Chứa các lớp điều khiển (controller)
  models/       Chứa các lớp model
  runtime/      chứa các file được sinh ra bởi Yii trong quá trình chạy, chẳng hạn như đăng nhập và file của bộ nhớ cache
  vendor/       chứa các gói cài đặt Composer Package, bao gồm cả Yii framework
  views/       chứa các file về view
  web/        Thư mục gốc ứng dụng Web, chứa các file truy cập Web
    assets/     chứa tập tin tài nguyên Yii (javascript và css)
    index.php    tập tin thực thi ứng dụng (hoặc bootstrap)
  yii         Giao diện điều khiển lệnh script (Yii console)

Nói chung, những tập tin trong ứng dụng có thể chia thành hai loại: tập tin nằm trong thư mục basic/web và những tập tin nằm ở thư mục khác. Trước dây có thể truy cập trực tiếp qua HTTP (chẳng hạn như một trình duyệt), tuy nhiên sau này không thể truy cập và không nên có.

Yii thực thi theo mẫu thiết kế model-view-controller (MVC), Điều này được phản ánh trong cấu trúc đường dẫn ở trên. Thư mục models chứa tất cả lớp dữ liệu (model), còn thư mục views sẽ chứa tất cả view scripts, và thư mục controllers chứa tất cả lớp điều khiển (controller classes).

Biểu đồ sau đây cho thấy cấu trúc tĩnh của một ứng dụng:

Static Structure of Application

Mỗi ứng dụng sẽ có một mục đầu vào (Entry Script) web/index.php như vậy việc truy cập vào ứng dụng Web chỉ được phép truy cập qua mục này. Entry script tiếp nhận các request và tạo mới ứng dụng (application) để xử lý. Các ứng dụng giải quyết các request cùng với các thành phần (components), và gửi các request tới các phần tử trong mô hình MVC. Các Widgets sẽ được sử dụng ở views để đơn giản hơn việc xây dựng các giao diện phức tạp.

Chu trình xứ lý yêu cầu

Biểu đồ dưới đây cho thấy làm thế nào một ứng dụng để xử lý các yêu cầu:

Request Lifecycle

 1. User tạo yêu cầu (request) tới mục script web/index.php.
 2. Entry script tải các cấu hình (configuration) ứng dụng và tạo mới ứng dụng để khởi tạo để xử lý yêu cầu.
 3. Ứng dụng lấy thông tin route được yêu cầu cùng với những thành phần (component) cần xử lý các request.
 4. Ứng dụng tạo mới controller khởi tạo để xử lý yêu cầu.
 5. Bộ điều khiển (controller) tạo mới các action (hành động) khởi tạo và thực hiện các bộ lọc cho các hành động.
 6. Nếu bất kỳ bộ lọc nào bị lỗi, action sẽ bị hủy.
 7. Nếu bất kỳ bộ đạt, action sẽ được thực thi.
 8. Action sẽ tải dữ liệu từ data model, có thể từ CSDL.
 9. Action sẽ tạo mới View, đồng thời cung cấp dữ liệu cho nó .
 10. Kết quả việc tạo mới view sẽ trả vê một thành phần ứng dụng response .
 11. Thành phần response gửi kết quả đến trình duyệt của người dùng và hiển thị kết quả.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !