0 follower

Views (Giao diện)

Views là phần trong mô hình MVC. Thành phần này chịu trách nhiệm chính trong việc hiển thị dữ liệu tới người dùng. Tại ứng dụng Web, views thường được tạo cùng với các bản mẫu giao diện (view template) là những file kịch bản của PHP có chứa các mã HTML và mã PHP. Các file giao diện được quản lý bởi view là thành phần ứng dụng thành phần này có chứa các phương thức chung để các giao diện được đóng gói và xuất bản. Để cho đơn giản, chúng ta thường gọi các bản mẫu giao diện hoặc các file bản mẫu giao diện như một giao diện.

Tạo mới Views

Như đã nêu trên, một view đơn giản là một kịch bản PHP chưa hỗn hợp các mã HTML và PHP. Đoạn mã sau là một view được thiết lập cho form đăng nhập. Như bạn thấy dưới, các mã PHP dùng trong việc sinh ra các nội dung động, chẳng hạn như tiêu đề và các nội dung form, còn các mã HTML tổ chức thành các trang nội dung HTML.

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */
/* @var $model app\models\LoginForm */

$this->title = 'Login';
?>
<h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>

<p>Please fill out the following fields to login:</p>

<?php $form = ActiveForm::begin(); ?>
  <?= $form->field($model, 'username') ?>
  <?= $form->field($model, 'password')->passwordInput() ?>
  <?= Html::submitButton('Login') ?>
<?php ActiveForm::end(); ?>

Tại mỗi view, bạn có thể truy cập biến $this tương ứng với class thành phân giao diện là để quản lý và xuất bản các bản mẫu giao diện.

Ngoài biến $this, ta cũng có thể khai báo thêm các biến ở trong view, như biến $model tại ví dụ trên . Những biến này có chứa dữ liệu đã được thêm vào view bởi controllers hoặc các đối tượng khác được cho vào từ việc xuất bản view.

Mẹo: Các biến được định nghĩa trong ở các dòng comment ở đầu mục của view thường được quản lý bởi các IDEs. Định nghĩa như vậy sẽ có các thông tin về tài liệu mô tả cho views.

Bảo mật dữ liệu (Security)

Khi tạo views được sinh bởi các trang HTML, điều quan trọng là bạn mã hóa và/hoặc lọc dữ liệu đến từ người dùng cuối trước khi hiển thị lên. Nếu không thì, ứng dụng của bạn có thể bị tấn công bởi cross-site scripting.

Để hiển thị các nội dung thuần, hãy encode trước bằng việc gọi phương thức yii\helpers\Html::encode(). Ví dụ, đoạn mã sau sẽ encodes thông tin user name trước khi được hiển thị:

<?php
use yii\helpers\Html;
?>

<div class="username">
  <?= Html::encode($user->name) ?>
</div>

Để hiển thị nội dung HTML, sử dụng lớp yii\helpers\HtmlPurifier để lọc ra các nội dung trước. chẳng hạn, đoạn mã sau sẽ lọc nội dung bài viết trước khi hiển thị ra:

<?php
use yii\helpers\HtmlPurifier;
?>

<div class="post">
  <?= HtmlPurifier::process($post->text) ?>
</div>

Mẹo: Khi dùng trích xuất thông tin an toàn từ đối tượng HTMLPurifier là cách tốt, tuy nhiên nó không được nhanh. Bạn nên xem xét sử dụng kỹ thuật caching cho việc lưu nội dung nếu ứng dụng có yêu cầu hiệu suất cao.

Tổ chức Views

Cũng giống như controllersmodels, có các quy tắc để quản lý các views.

 • Với views được xuất bản từ controller, mặc định các view được đặt trong thư mục @app/views/ControllerID, với ControllerID tương ứng với controller ID. Chẳng hạn, nếu tên class của controller là PostController, đường dẫn sẽ là @app/views/post; nếu controller là PostCommentController, thì đường dẫn sẽ là @app/views/post-comment. Trong trường hợp controller nằm trong module, thì đường dẫn sẽ là views/ControllerID và đường dẫn nằm trong đường dẫn module.
 • Với views được xuất bản từ các widget, mặc định chúng được đặt trong đường dẫn WidgetPath/views , WidgetPath là tên đường dẫn có chứa các lớp của widget.
 • Với views được xuất bản từ các đối tượng khác, thì bạn nên tuân theo quy ước tương tự như đối với các tiện ích widgets.

Bạn có thể tùy biến giá trị mặc định của đường dẫn bằng việc ghi đè phương thức yii\base\ViewContextInterface::getViewPath() của controllers hoặc các widgets.

Xuất bản View (Rendering )

View được xuất bản tại controllers, widgets, hoặc những nơi khác khi được gọi phương thức xuất bản tới view. Những phương thức này có cùng nội dung như sau,

/**
 * @param string $view view name or file path, depending on the actual rendering method
 * @param array $params the data to be passed to the view
 * @return string rendering result
 */
methodName($view, $params = [])

Xuất bản tại Controllers

Trong các controllers, bạn có thể gọi những phương thức sau trong controller để xuất bản view:

 • render(): xuất bản tên view và gán vào cùng layout để xuất bản nội dung.
 • renderPartial(): xuất bản tên view không gán layout.
 • renderAjax(): xuất bản tên view không gán layout, vào cho vào tất cả các file kịch bản JS/CSS. Xuất bản này thường được dùng để phản hồi các yêu cầu của AJAX Web.
 • renderFile(): xuất bản một view được mô tả trong các đường dẫn của view hoặc alias.
 • renderContent(): xuất bản chuỗi bằng việc nhúng view vào layout hiện tại. Phương thức này có từ phiên bản 2.0.1.

Ví dụ,

namespace app\controllers;

use Yii;
use app\models\Post;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;

class PostController extends Controller
{
  public function actionView($id)
  {
    $model = Post::findOne($id);
    if ($model === null) {
      throw new NotFoundHttpException;
    }

    // xuất bản view có tên "view" và gán layout vào nó
    return $this->render('view', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}

Xuất bản tại các Widget

Tại các widgets, bạn có thể gọi phương thức sau trong widget để xuất bản views.

Ví dụ,

namespace app\components;

use yii\base\Widget;
use yii\helpers\Html;

class ListWidget extends Widget
{
  public $items = [];

  public function run()
  {
    // renders a view named "list"
    return $this->render('list', [
      'items' => $this->items,
    ]);
  }
}

Xuất bản tại Views

Xuất bản view nằm trong view khác bằng việc gọi một phương trong những phương thức sau được cung cấp bởi thành phần view:

 • render(): xuất bản ra tên view.
 • renderAjax(): xuất bản ra tên view đăng ký cùng với những file kịch bản JS/CSS. Các file này dùng trong các yêu cầu AJAX Web.
 • renderFile(): xuất bản view được mô tả với đường dẫn view hoặc một alias.

Ví dụ, đoạn mã sau nằm trong view sẽ xuất bản tên view là _overview.php view này nằm cùng đường dẫn như view hiện tại được xuất bản . Lưu ý rằng biến $this nằm trong view đã có trong thành phần của view :

<?= $this->render('_overview') ?>

Xuất bản vị trí khác

Tại những vị trí khác, bạn có thể truy cập thành phần ứng dụng view qua cú pháp Yii::$app->view và gọi nó qua các phương thức đã nói trên để xuất bản view. Ví dụ,

// hiển thị ra file view "@app/views/site/license.php"
echo \Yii::$app->view->renderFile('@app/views/site/license.php');

Đặt tên Views

Khi xuất bản view, bạn có thể chỉ định sử dụng tên view bao gồm tên view hoặc tên file của view qua đường dẫn/bí danh. Trong các trường hợp, bạn nên sử dụng các cách trước đây bởi vì nó ngắn gọn và linh hoạt hơn. Chúng ta gọi view được chỉ định sử dụng tên như tên của views.

Tên một view được gán vào đường dẫn file tương ứng dựa theo các quy tắc sau:

 • Tên một view có thể bỏ qua phần mở rộng file file. Trong trường hợp này, đuôi .php sẽ được dùng như một phần mở rộng. Ví dụ, tên view là about sẽ tương ứng với tên file là about.php.
 • Nếu tên view được bắt đầu với 2 dấu gạch chéo //, đường dẫn view tương ứng sẽ là @app/views/ViewName. Điều này, tên view sẽ không được phép dưới application's view path. Ví dụ, //site/about sẽ được cập nhật thành @app/views/site/about.php.
 • Nếu tên view được bắt đầu với một dấu gạch chéo /, đường dẫn file của view có giá trị tương ứng với tiền tố tên view cùng với đường dẫn view của module đang được chọn. Nếu không có module được chọn, @app/views/ViewName sẽ được dùng. Ví dụ, /user/create sẽ có nội dung là @app/modules/user/views/user/create.php, nếu module được chọn user. Nếu không có module chọn,
  đường dẫn file view sẽ là @app/views/user/create.php.
 • Nếu view được xuất bản với context và context được thực thi từ yii\base\ViewContextInterface, thì đường dẫn file của view được hình thành bằng tiền tố từ đường dẫn view của context tới tên view. Điều này quan trọng khi xuất bản views trong controllers và widgets. Ví dụ, about sẽ tương ứng tới đường dẫn @app/views/site/about.php nếu context có controller là SiteController.
 • Nếu view được xuất bản trong các view khác, đường dẫn chứa file view khác sẽ chứa tên view mới tới đường dẫn thực tế của đường dẫn view. Ví dụ, item sẽ tương ứng tới @app/views/post/item.php nếu nó được xuất bản từ view @app/views/post/index.php.

Dựa theo những quy tắc trên, khi gọi $this->render('view') tại controller app\controllers\PostController thì thực ra sẽ gọi tớ file view @app/views/post/view.php để xuất bản, trong khi đó việc gọi $this->render('_overview') tại view sẽ xuất bản view file là @app/views/post/_overview.php.

Truy cập dữ liệu tại Views

Có 2 cách để truy cập dữ liệu trong view là: đây và kéo.

Bằng cách truyền dữ liệu vào tham số thứ 2 vào phương thức xuất bản của view, bạn đang sử dụng cách đẩy. Dữ liệu nên được lập như một mảng gồm cặp khóa-giá trị. Mỗi khi view được xuất bản, máy chủ PHP gọi hàm extract() cho mảng này vì vậy mảng được cho vào biến tới view. Ví dụ, view sau sẽ xuất bản rendering tại controller và sẽ đẩy 2 biến vào view report : $foo = 1$bar = 2.

echo $this->render('report', [
  'foo' => 1,
  'bar' => 2,
]);

Cách kéo dữ liệu sẽ nhận dữ liệu từ view component hoặc các đối tượng khác được truy cập trong views (vd. Yii::$app). Đoạn mã sau là ví dụ, trong view bạn có thể lấy dữ liệu từ controller qua câu lệnh $this->context. Và kết quả là, trong view có thể truy cập bất cứ thuộc tính hoặc phương thức nào nằm trong controller tại view report, đoạn mã sau sẽ cho hiển thị định danh của controller:

Định danh của controller là: <?= $this->context->id ?>

Cách đẩy thường được dùng hơn khi truy cập dữ liệu trong views, bởi vì nó làm views ít phụ thuộc hơn ở đối tượng context. Nó có hạn chế hơn khi bạn cần xây dựng dữ liệu thủ công ở các thời điểm, điều này có thể khiển nhẹ và dễ xảy ra lỗi hơn nếu view được chia sẻ và xuất bản ở những vị trí khác nhau.

Chia sẽ dữ liệu giữa các Views

Thành phần yii\base\View cung cấp thuộc tính params cho bạn có thể chia sẽ dữ liệu giữa các view.

Ví dụ, tại about, bạn có thể sử dụng mã code sau để thiết lập giá trị hiện tại của breadcrumbs.

$this->params['breadcrumbs'][] = 'About Us';

Sau đó, tại file layout, cũng là một view, bạn có thể hiển thị breadcrumbs sử dụng dữ liệu qua tham số params:

<?= yii\widgets\Breadcrumbs::widget([
  'links' => isset($this->params['breadcrumbs']) ? $this->params['breadcrumbs'] : [],
]) ?>

Layouts (Bố cục)

Layouts là một views đặc biệt và chứa những phần chung của các views khác. Ví dụ, những trang của các ứng dụng Web được chia sẻ cùng header và footer. Thay vì bạn lặp lại nội dunng các trang header và footer tại mỗi view, thì có cách tốt hơn là bạn chỉ thực hiện một lần ở layout và nhúng nội dung xuất bản của view tại vị trí thích hợp trong layout.

Tạo mới Layouts

Bởi vì các layout cũng là view, do vậy các layout cũng được tạo như các view khác. Mặc định, layouts được lưu ở đường dẫn @app/views/layouts. Với các layouts dùng trong module, thì được lưu ở đường dẫn views/layouts nằm trong đường dẫn module. Bạn có thể tùy biến lại đường dẫn mặc định của layout bằng việc cấu hình vào thuộc tính yii\base\Module::$layoutPath của ứng dụng hoặc module.

Ví dụ sau chỉ cho bạn cách khai báo một layout. Lưu ý rằng đây chỉ là ví dụ đơn giản, chúng ta đã đơn giản hóa các đoạn mã vào layout. Tuy nhiên trong thực tế, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào layout, như các thẻ head, main menu, vv.

<?php
use yii\helpers\Html;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $content string */
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>
<?php $this->beginBody() ?>
  <header>My Company</header>
  <?= $content ?>
  <footer>&copy; 2014 by My Company</footer>
<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

Như bạn thấy trên, layout sinh ra các thẻ HTML và được dùng chung ở tất cả các trang. Nằm trong section <body>, layout xuất bản nội dung biến $content chứa nội dung của views khi xuất bản và được đẩy vào layout khi phương thức yii\base\Controller::render() được gọi.

Hầu hết layouts có thể gọi các phương thức như liệt kê ở dưới sau. Những phương thức này chịu trách nhiệm chính trong liên kết các sự kiện về quá trình xuất bản để các kịch bản và các thẻ được đăng ký ở những view khác có thể được được hiển thị ra tại các vị trí mà các phương thức được gọi.

 • beginPage(): Phương thức được gọi ở mỗi đầu của layout. Phương thức này sẽ triggers tới sự kiện EVENT_BEGIN_PAGE cho biết đến phần đầu của trang.
 • endPage(): Phương thức được gọi ở mỗi cuối của layout. Phương thức này sẽ triggers tới sự kiện EVENT_END_PAGE cho biết đến phần cuối của trang.
 • head(): Phương thức được gọi nằm trong session <head> của trang HTML. Phương thức sinh ra các placeholder sẽ được thay thế bằng các đoạn mã HTML (vd. các thẻ link, meta) khi trang kết thúc việc xuất bản.
 • beginBody(): Phương thức được gọi ở mỗi đầu của section <body>. Phương thức triggers tới sự kiện EVENT_BEGIN_BODY và sinh các placeholder sẽ được thay thế bởi các mã HTML đã đăng ký (vd. JavaScript) nhằm vào phần đầu của body.
 • endBody(): Phương thức được gọi ở mỗi cuối section <body>. Phương thức triggers tới sự kiện EVENT_END_BODY và sinh các placeholder có được thay thế bởi các mã HTML đã đăng ký (vd. JavaScript) nhằm vào phần cuối của body.

Truy cập dữ liệu trong Layouts

Trong layout, bạn có thể truy cập dữ liệu qua 2 biến đã định nghĩa là: $this$content. Thành phần đã được đề cập là view, cũng giống như những view khác, trong khi dữ liệu cuối cùng được xuất bản ra view dữ liệu này được xuất bản bằng việc gọi phương thức render() tại controllers.

Nếu bạn muốn truy cập những dữ liệu khác trong layouts, bạn có thể sử dụng phương pháp pull như đã mô tả ở mục Accessing Data in Views. Nếu bạn chuyển dữ liệu từ content view vào layout, bạn có thể sử dụng phương thức được mô tả trong phần Sharing Data among Views.

Sử dụng Layout

Như mô tả ở mục Xuất bản tại Controllers, khi bạn xuất bản view bằng việc gọi phương thức render() tại controller, một layout sẽ được áp dụng để xuất bản nội dung result. Mặc định, layout @app/views/layouts/main.php sẽ được sử dụng trong việc xuất bản nội dung.

Bạn có thể sử dụng những layout khác bằng việc cấu hình thuộc tính yii\base\Application::$layout hoặc yii\base\Controller::$layout. Thuộc tính trước layout được dùng tại tất cả các controller, trong khi đó thuộc tính sau được ghi đè trong mỗi controller. Ví dụ, đoạn mã sau thiết lập controller post dùng layout @app/views/layouts/post.php để xuất bản nội dung ra views. Còn tại các controller khác, giả sử rằng thuộc tính layout không bị thay đổi, thì controller sử dụng layout mặc định là @app/views/layouts/main.php vào việc xuất bản nội dung.

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class PostController extends Controller
{
  public $layout = 'post';
  
  // ...
}

Với controller thuộc trong module, bạn có thể thiết lập thuộc tính layout trong module để thiết lập layout cụ thể cho những controller.

Bởi vì thuộc tính layout có thể đã thiết lập ở những vị trí khác như (controllers, modules, application), phía nền Yii cũng thực hiện 2 bước để xác định rằnglayout file sẽ được dùng vào controller cụ thể.

Tại bước đầu tiên, Yii xác định giá trị layout và context module:

 • Nếu thuộc tính yii\base\Controller::$layout tại controller có giá trị khác null, sẽ dùng nó như giá trị layout và thuộc tính module của controller như là một context module.
 • Nếu thuộc tính yii\base\Controller::$layout của controller có giá trị là null, tìm kiếm tất cả trong các modules liên quan (bao gồm bên trong ứng dụng) của controller và tìm kiếm module đầu tiên mà có thuộc tính layout có giá trị khác null. Sử dụng nó như module và giá trị layout như một context module và chọn lấy giá trị layout. Nếu một trong những module không được tìm thấy, đồng nghĩa với việc không có layout nào được chọn.

Tại bước tiếp theo, nó xác định file layout được dùng dựa vào giá trị layout và context module được xác định ở bước. Giá trị layout có thể là:

 • một đường dẫn bí danh (vd. @app/views/layouts/main).
 • một đường dẫn tuyệt đối (vd. /main): giá trị layout bắt đầu với dấu gách chéo. thì file layout thực tế sẽ được tìm dưới đường dẫn của ứng dụng layout path có mặc định là @app/views/layouts.
 • một đường dẫn tương đối (vd. main): thì file layout được tìm dưới các context module's layout path có mặc định ở đường dẫn views/layouts dưới đường dẫn module module directory.
 • giá trị là false: không có layout nào được áp dụng.

Nếu tên layout không có chứa thông tin phần mở rộng tệp, thì Yii sử dụng đuôi mở rộng là .php.

Layout lồng nhau

Đôi lúc bạn muốn nhúng layout vào layout khác. Ví dụ, tại những mục khác nhau của Web site, bạn muốn sử dụng những layout khác, trong khi tất cả các layouts chia sẽ với layout chung được sinh bởi hầu hết các trang HTML5. Bạn có thể kết hợp các layout bằng việc gọi phương thức beginContent()endContent() tại những layout con như sau:

<?php $this->beginContent('@app/views/layouts/base.php'); ?>

...nội dung layout con nằm trong đây...

<?php $this->endContent(); ?>

Như mô tả trên, nội dung layout nên được nằm trong phương thức beginContent() và phương thức endContent(). Các tham số được gán vào phương thức beginContent() có chỉ định các thông tin của layout cha. Nó có thể dùng cả các file layout hoặc alias.

Việc sử dụng phương pháp trên, bạn có thể lồng các layout theo nhiều cấp độ.

Sử dụng các khối(Block)

Các khối cho phép bạn xác định các nội dung ở view tại một vị trí khi muốn hiển thị khối đó tại nơi khác trong view. Chúng thường được dùng với các layout. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa các khối ở nội dung view và hiển thị nó vào layout.

Khi gọi các phương thức beginBlock()endBlock() để định nghĩa các khối. Khối được truy cập qua phương thức $view->blocks[$blockID], với $blockID là một định danh ID duy nhất mà bạn gán vào khối khi định nghĩa khối đó.

Ví dụ sau sẽ chỉ cho bạn các để sử dụng các khối để tùy biến các phần của layout tại nội dung view.

Đầu tiên, tại trang nội dung của view, ta định nghĩa một hoặc nhiều khối:

...

<?php $this->beginBlock('block1'); ?>

...nội dung của block1...

<?php $this->endBlock(); ?>

...

<?php $this->beginBlock('block3'); ?>

...nội dung của block3...

<?php $this->endBlock(); ?>

Tiếp đến, tại giao diện layout, sẽ xuất bản các khối nếu khối này có nội dung, còn không sẽ hiển thị các nội dung mặc định của khối nếu các khối không được định nghĩa.

...
<?php if (isset($this->blocks['block1'])): ?>
  <?= $this->blocks['block1'] ?>
<?php else: ?>
  ... nội dung mặc định cho khối block1 ...
<?php endif; ?>

...

<?php if (isset($this->blocks['block2'])): ?>
  <?= $this->blocks['block2'] ?>
<?php else: ?>
  ... nội dung mặc định cho khối block2 ...
<?php endif; ?>

...

<?php if (isset($this->blocks['block3'])): ?>
  <?= $this->blocks['block3'] ?>
<?php else: ?>
  ... nội dung mặc định cho khối block3 ...
<?php endif; ?>
...

Sử dụng các thành phần View

View components cung cấp nhiều tính năng cho phần giao diện. While you can get view components by creating individual instances of yii\base\View or its child class, in most cases you will mainly use the view application component. Bạn có thể cấu hình các component trong mục application configurations như sau:

[
  // ...
  'components' => [
    'view' => [
      'class' => 'app\components\View',
    ],
    // ...
  ],
]

Các thành phần View cung cấp các tính năng hữu ích được liệt kê dưới, mỗi mô tả có trong các trang chi tiết:

Bạn cũng có thể thường xuyên sử dụng các tính năng nhỏ nhưng hữu ích sau đây khi bạn đang phát triển các trang Web.

Thiết lập tiêu đề trang

Tại mỗi trang Web cần có các tiêu đề. Thông thường các thẻ tiêu đề được hiển hị trong các layout. Tuy nhiên, trong bài thực hành này các tiêu đề thường được xác định tại trang nội dung của view hơn là xác định tại các layout. Để làm được việc này, lớp yii\web\View cung cấp thuộc tính title cho bạn đẩy thông tin tiêu đề từ nội dung view qua các layout.

Để thực hiện tính năng này, tại mỗi trang nội dung của view, bạn có thể thiết lập tiêu đề trang như sau:

<?php
$this->title = 'Tiêu đề trang';
?>

Tiếp đến tại layout, hãy chắc chắn rằng bạn đặt đoạn mã sau vào mục <head>:

<title><?= Html::encode($this->title) ?></title>

Thực hiện đăng ký các thẻ Meta Tags

Các trang web thường cần tạo các thẻ meta khác nhau cần thiết cho các trang khác nhau. Như các thẻ tiêu đề trang, các thẻ meta xuất hiện ở mục <head> và thường được tạo ở các layouts.

Nếu bạn muốn chỉ định thẻ meta nào sẽ tạo trong trang views, bạn có thể gọi phương thức yii\web\View::registerMetaTag() trong nội dung của view, như đoạn sau:

<?php
$this->registerMetaTag(['name' => 'keywords', 'content' => 'yii, framework, php']);
?>

Đoạn mã trên sẽ đăng ký thẻ mata là "keywords" với thành phần của view. Thẻ meta đã đăng ký được hiển thị sau việc xuất bản layout được xong. Đoạn mã HTML sau sẽ xuất bản và chèn vào vị trí nơi bạn gọi phương thức yii\web\View::head() tại layout:

<meta name="keywords"
``` content="yii, framework, php">

Lưu ý rằng nếu bạn gọi phương thức [[yii\web\View::registerMetaTag()]] nhiều lần, nó sẽ đăng ký nhiều thẻ meta,
cho dù bất kể các thẻ meta có giống nhau hay không.

Để đảm bảo chỉ có một phiên bản duy nhất của loại thẻ meta, bạn có thể chỉ định một khóa làm tham số thứ hai khi gọi phương thức.
Ví dụ, đoạn mã sau sẽ đăng ký 2 thẻ meta là "description". Tuy nhiên, chỉ có thẻ thứ 2 được hiển thị.

```php
$this->registerMetaTag(['name' => 'description', 'content' => 'This is my cool website made with Yii!'], 'description');
$this->registerMetaTag(['name' => 'description', 'content' => 'This website is about funny raccoons.'], 'description');

Giống như các thẻ meta, các thẻ liên kết rất hữu ích trong nhiều trường hợp, như tùy biến favicon, trỏ đến nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc ủy quyền OpenID cho máy chủ khác. Bạn có thể làm việc với các thẻ liên kết theo cách tương tự như thẻ meta bằng cách sử dụng phương thức yii\web\View::registerLinkTag(). Ví dụ, trong trang nội dung view, bạn có thể đăng ký một thẻ liên kết như sau,

$this->registerLinkTag([
  'title' => 'Live News for Yii',
  'rel' => 'alternate',
  'type' => 'application/rss+xml',
  'href' => 'https://www.yiiframework.com/rss.xml/',
]);

Đoạn mã trên sẽ ra kết quả như sau

<link title="Live News for Yii" rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://www.yiiframework.com/rss.xml/">

Giống như phương thức registerMetaTag(), bạn có thể chỉ định từ khóa khi gọi phương thức registerLinkTag() để tránh tạo ra các thẻ liên kết lặp đi lặp lại.

Sự kiện View

[[thành phần yii\base\View|View]] kích hoạt một số sự kiện trong quá trình xuất bản view. Bạn có thể phản hồi các sự kiện này để đưa nội dung vào chế độ xem hoặc xử lý kết quả hiển thị trước khi chúng được gửi đến người dùng cuối.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ chèn nội dung ngày hiện tại vào cuối trang:

\Yii::$app->view->on(View::EVENT_END_BODY, function () {
  echo date('Y-m-d');
});

Xuất bản các trang tĩnh

Các trang tĩnh đề cập đến các trang Web có nội dung chính chủ yếu là tĩnh mà không cần truy cập dữ liệu động được đẩy từ các controller.

Bạn có thể hiển thị trang tĩnh bằng cách đặt các đoạn mã vào view, và sử dụng đoạn mã sau ở controller:

public function actionAbout()
{
  return $this->render('about');
}

Nếu một trang web chứa nhiều trang tĩnh, nó sẽ không linh hoạt khi sử dụng các đoạn mã nhiều lần. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể cho vào một standalone action được gọi là yii\web\ViewAction trong controller. Ví dụ,

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class SiteController extends Controller
{
  public function actions()
  {
    return [
      'page' => [
        'class' => 'yii\web\ViewAction',
      ],
    ];
  }
}

Bây giờ nếu bạn tạo một view đặt là about nằm dưới đường dẫn @app/views/site/pages, bạn có thể hiển thị view này qua URL sau:

http://localhost/index.php?r=site%2Fpage&view=about

Tham số GETview sẽ gọi đến hành động yii\web\ViewAction với view được yêu cầu. Hành động sau đó sẽ tìm kiếm view này trong thư mục @app/views/site/pages. Bạn có thể cấu hình yii\web\ViewAction::$viewPrefix để thay đổi thư mục tìm kiếm các view này.

Bài thực hành

Các View chịu trách nhiệm trong việc hiển thị dữ liệu từ model tới người dùng. Trong các trường hợp, view thường

 • nên chứa các mã code hiển thị, như HTML, và các câu lệnh PHP đơn giản để xử lý, định dạng và xuất bản dữ liệu.
 • không nên chứa các mã code có chứa các câu lệnh truy vấn vào CSDL. Những câu lệnh này nên đặt trong các model.
 • nên tranh các câu lệnh điều hướng yêu cầu dữ liệu, như $_GET, $_POST. Các lệnh này nên xử lý ở các controller. Nếu cấn lấy dữ liệu, chúng nên được đẩy vào view qua controller.
 • nên có đọc các thuộc tính của model, nhưng không được sửa nội dung trong đó.

Để việc quản lý các view dễ dàng hơn, nên tránh việc tạo các view quá phức tạp hoặc chứa nhiều các mã code dự phòng. Bạn có thể tham khảo các thủ thuật sau để đạt việc quản lý view tốt:

 • dùng layouts để hiển thị cho các mục chung (vd. trang header, footer).
 • chia các view phức tạp thành các view nhỏ hơn. Các view nhỏ hơn có thể được hiển thị và lắp ráp thành một view lớn hơn bằng các phương thức xuất bản mà chúng tôi đã mô tả.
 • tạo và dùng các widgets như việc xây dựng các khối của view.
 • tạo vào dung các lớp helper classes để định dạng và chuyển đổi các nội dung trong view.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !