0 follower

Sử dụng Gii để sinh code

Trong phần này sẽ hướng dẫn sử dụng Gii để tự động sinh code, những mã nguồn tương tự với Web site . Sử dụng Gii để tự động tạo mã nguồn thật đơn giản, bạn chỉ việc nhập thông tin đúng theo các hướng dẫn hiển thị trên các trang Web Gii và mã nguỗn sẽ được sinh tự động.

Nội dung chính trong phần này:

 • Nhúng Gii vào ứng dụng
 • Dùng Gii để sinh Active Record
 • Dùng Gii để sinh các mã nguồn CRUD cho các bảng CSDL
 • Thay đổi các đoạn mã được sinh ra bởi Gii

Bắt đầu với Gii

Yii cung cấp Gii như một module. Bạn có thể nhúng Gii bằng việc cấu hình các thuộc tính của ứng dụng ở phần modules . Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, bạn có thể nhìn thấy được những đoạn mã sau được cung cấp trong file cấu hình config/web.php:

$config = [ ... ];

if (YII_ENV_DEV) {
  $config['bootstrap'][] = 'gii';
  $config['modules']['gii'] = [
    'class' => 'yii\gii\Module',
  ];
}

Phần cấu hình trên được đề cập ở mục Môi trường phát triển, ứng dụng bao gồm module tên là gii, nằm ở lớp yii\gii\Module.

Nếu bạn xem qua file entry script web/index.php trong ứng dụng của bạn, bạn sẽ thấy dòng sau, Điều này chủ yếu thiết lập tham số YII_ENV_DEV có giá trị true.

defined('YII_ENV') or define('YII_ENV', 'dev');

Dựa vào dòng này, ứng dụng sẽ được thiết lập ở chế độ phát triển, và sẵn sàng nhúng Gii vào ứng dụng, ở mỗi cấu hình trên. Bây giờ bạn có thể truy cập Gii qua đường dẫn:

https://hostname/index.php?r=gii

Lưu ý: Nếu bạn muốn truy cập Gii không chỉ từ localhost mà còn từ các máy khác, mặc định các truy cập sẽ bị từ chối để đảm bảo sự an toàn hơn. Bạn có thể cấu hình Gii bằng việc thêm địa chỉ IP được phép gọi như sau,

'gii' => [
  'class' => 'yii\gii\Module',
  'allowedIPs' => ['127.0.0.1', '::1', '192.168.0.*', '192.168.178.20'] // thêm những địa chỉ ip
],

Gii

Sinh các lớp Active Record

Để dùng gii cho việc sinh các lớp Active Record, chọn "Model Generator" (bằng việc click vào link trên trang chính của Gii). Và điền các thông tin vào form như sau:

 • Tên bảng: country
 • Tên lớp: Country

Sinh Model

Tiếp đến, nhấn vào nút "Preview". Bạn sẽ thấy class models/Country.php ở danh sách các class được tạo ra. Bạn phải chọn vào tên class để xem nội dung.

Khi sử dụng Gii, nếu bạn đã tạo file tương tự và cần được ghi đè lên,nhấp vào nút diff bên cạnh tên tập tin để thấy sự khác biệt giữa các mã được tạo ra và các phiên bản hiện tại.

Model Generator Preview

Khi bạn muốn ghi đè vào file đã có, kiểm tra tiếp ở ô "overwrite" và click vào nút "Generate". Nếu bạn tạo mới file, bạn chỉ việc click vào nút "Generate".

Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang xác nhận cho thấy các mã đã được tạo thành công. Nếu đã tồn tại file, bạn cũng sẽ thấy một thông báo rằng nó đã được ghi đè bằng các mã mới được tạo ra.

Sinh các mã nguồn CRUD

CRUD là chuẩn cho việc Tạo mới (Create), Xem (Read), Cập nhật (Update), và Xóa (Delete), representing the four common tasks taken with data on most Web sites. To create CRUD functionality using Gii, select the "CRUD Generator" (bằng việc nhấn vào). Ví dụ với bảng "country", điền các thông tin vào form như sau:

 • Lớp Model: app\models\Country
 • Lớp Search Model: app\models\CountrySearch
 • Lớp Controller: app\controllers\CountryController

CRUD Generator

Tiếp đến, chọn vào nút "Preview". Bạn sẽ thấy một danh sách các tập tin được tạo ra, như hình dưới.

Xem CRUD Generator

Nếu bạn đã tạo các file controllers/CountryController.phpviews/country/index.php trước đó (trong phần hướng dẫn về CSDL), kiểm tra nút "overwrite" để thay thế file đó. (Các phiên bản trước không hỗ trợ để sinh CRUD.)

Xem kết quả

Xem kết quả, dùng trình duyệt truy cập vào đường dẫn sau:

https://hostname/index.php?r=country/index

Bạn sẽ thấy dữ liệu bảng được hiển thị chứa các thông tin trong CSDL country. Bạn có thể sắp xếp các bảng, hoặc lọc nội dụng bằng việc nhập các điều kiện cần lọc ở phần đầu bảng.

Mỗi dữ liệu country được hiển thị trên bảng, bạn có thể chọn để xem chi tiết, cập nhật, hoặc xóa. Bạn cũng có thể "tạo mới Country", click vào button ở phần trên cùng của bảng.

Bảng Countries

Cập nhật Country

Danh sách các file sau được sinh bởi Gii, bạn có thể dùng trong ứng dụng, hoặc chỉnh sửa chúng:

 • Controller: controllers/CountryController.php
 • Models: models/Country.php and models/CountrySearch.php
 • Views: views/country/*.php

Thông tin: Công cụ Gii được xây dụng lên với việc phát triển ứng dụng nhanh và dễ mở rộng. Sử dụng nó một cách thích hợp rất có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng của bạn. Biết thêm thông tin, xem thêm ở phần Gii.

Tổng kết

Ở phần này, bạn đã học được cách sử dụng Gii để tạo ra mã thực hiện hoàn chỉnh chức năng CRUD cho nội dung được lưu trữ trong một bảng cơ sở dữ liệu.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !