0 follower

Bắt đầu ứng dụng với lời chào Hello

Phần này sẽ mô tả làm thế nào để tạo ra một trang Web mới trong ứng dụng của bạn cùng với lời chào "Hello". Để đạt được mục tiêu này. bạn sẽ cần tạo mới một action và một view:

 • Ứng dụng sẽ gửi đi các request từ trang Web để tới các action
 • và action sẽ tạo mới View để hiển thị lời chào "Hello" tới user.

Thông qua bài hướng dẫn này, bạn sẽ nắm vững ba điều:

 1. Làm thế nào để tạo ra một action để đáp ứng các requests,
 2. Làm thế nào để tạo ra view để xây dựng nội dung các thông điệp, và
 3. Cách ứng dụng gửi đi các request tới các actions.

Tạo Action

Với nhiệm vụ tạo ra thông điệp "Hello", bạn sẽ tạo một action say, action này sẽ lấy các tham số message từ request và hiển thị thông điệp trở lại user. Nếu request không cung cấp tham số message, action sẽ mặc định hiển thị thông điệp "Hello".

Lưu ý: Hành động (Actions) là người dùng cuối có thể truy cập các đối tượng và thực hiện trực tiếp. Các Actions được nằm trong bộ điều khiển (controllers). Các kết quả của một action là người sử dụng cuối cùng nhận được các thông điệp.

Các Actions cần phải được khai báo ở controllers. Để cho đơn giản, bạn có thể khai báo action say ở controller SiteController. Controller này được khai báo ở trong lớp controllers/SiteController.php. Action mới cần tạo nằm ở đoạn code sau:

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class SiteController extends Controller
{
  // ...existing code...

  public function actionSay($message = 'Hello')
  {
    return $this->render('say', ['message' => $message]);
  }
}

Trong đoạn code trên, action say đinh nghĩa phương thức có tên là actionSay nằm trong lớp SiteController. Yii sử dụng tiền tố action để phân biệt các phương thức thuộc action từ các phương thức không phải là action trong một lớp điều khiển. Tên nằm sau action là tiền tố ánh xạ tới các action's ID.

Để hiểu được quy tắc đặt tên cho actions, Bạn nên hiểu cách hoạt động Yii xử lý với các action IDs. Mỗi Action IDs luôn luôn là những ký tự thường. Nếu action ID đòi hỏi nhiều từ, chúng ta sẽ nối những từ đó bằng dấu gạch ngang (ví dụ, create-comment). Tên phương thức của action sẽ được ánh xa tới action IDs bởi loại bỏ bất kỳ dấu gạch ngang từ IDs, dấu gạch ngang được thêm vào từ chữ cái in hoa đầu tiên trong mỗi từ, và từ đứng trước action. Ví dụ, với action ID create-comment tương ứng tới action có phương thức tên là actionCreateComment.

Trong ví dụ này, phương thức của action nhận tham số $message, mặc đinh giá trị là "Hello" (Như việc bạn có thể thiết lập các giá trị mặc định cho bất kỳ tham số cho các hàm hoặc phương thức trong PHP). Mỗi khi ứng dụng nhận request và xác đinh là action chịu trách nhiệm cho xử lý các yêu cầu là action say , ứng dung sẽ lưu trữ tham số này cùng với tên tham số được tìm thấy trong request. Nói cách khác, nếu request bao gồm tham số message theo cùng với giá trị "Goodbye", biến $message tương ứng trong action sẽ được gán giá trị.

Phương thức render() nằm trong mỗi action được gọi để trả về một view có tên là say. Tham số message luôn luôn được gửi qua view để xem nó có được dùng hay không. Kết quả việc render được thực hiện trong mỗi action. Ứng dụng sẽ nhận kết quả này và hiển thị tới user trên trình duyệt (như là một trang HTML đầy đủ).

Tạo mới View

Views đảm nhận việc hiển thị thông tin và tương tác với người dùng. Để thực hiện yêu câu hiển thị lời chào "Hello", bạn cần phải tạo một view say có chức năng hiển thị tham số message, tham số này được nhận từ action gửi đến:

<?php
use yii\helpers\Html;
?>
<?= Html::encode($message) ?>

Bạn cần lưu trữ view say nằm ở đường dẫn views/site/say.php. Mỗi khi phương thức render() được gọi ở action, nó sẽ tìm kiếm tập tin PHP nằm ở đường dẫn views/ControllerID/ViewName.php.

Lưu ý rằng, đoạn code trên, biến message đã được phương thức HTML-encoded mã hóa trước khi được in ra. Việc mã hóa là cần thiết khi gửi các tham số tới user, các tham số này có thể bị tấn công qua XSS (cross-site scripting) đây là kỹ thuật tấn công bằng cách chèn chèn các thẻ HTML hoặc đoạn mã JavaScript độc hại.

Tất nhiên, bạn có thể thêm các nội dung ở view say.Nội dung bao gồm các thẻ HTML, dữ liệu văn bản, và cũng có thể là các câu lệnh PHP. Trên thực tế, view say chỉ là các đoạn mã PHP được thực thi bởi phương thức render(). Nội dung được gửi ra từ view sẽ được gửi tới ứng dụng (application) như những phản hồi kết quả. Sau đó ứng dụng sẽ gửi kết quả tới user.

Trying it Out

Sau khi đã tạo action và view, bạn có thể truy cập vào trang bởi việc truy cập vào URL sau:

https://hostname/index.php?r=site/say&message=Hello+World

Hello World

URL này sẽ trả về một trang và hiển thị lời chào "Hello World". Trang này có cùng phần header và footer như những trang khác trong ứng dụng.

Nếu bạn không nhập tham số message vào URL, bạn chỉ xem thấy mỗi dòng "Hello" được hiển thị. Bởi vì tham số message được thông qua phương thức actionSay(), và mỗi khi tham số này không được nhập, thì giá trị mặc đinh "Hello" sẽ được thay thế.

Lưu ý: Trang này có cùng phần header và footer như những trang khác là bởi vì phương thức render() sẽ tự động nhúng nội dung của view say vào một layout layout này nằm ở views/layouts/main.php.

Tham số r ở trên URL sẽ được giải thích thêm. Nó là chuẩn cho bộ định tuyến route, mỗi ứng dụng sẽ cung cấp ID tương ứng với từng action. Với các đinh dạng router ControllerID/ActionID. Khi ứng dụng nhận request, ứng dụng sẽ kiểm tra các tham số theo cùng request đó, sử dụng ControllerID để xác định lớp điều khiển để xử các request. Sau đó, bộ điều khiển sẽ xác dịnh ActionID cần được khởi tạo để xử lý công việc. Trong ví dụ này, route site/say sẽ gán (ám chỉ tới) bộ điều khiển SiteController và action say. Điều này sẽ có kết quả là, phương thức SiteController::actionSay() sẽ được gọi để xử lý các request.

Lưu ý: Giống như actions, ứng dụng sử dụng các định danh ID để nhận diện các controller. Các Controller ID có quy tắc đặt tên giống với các action IDs. Tên của controller được chuyển đổi từ các controller IDs bằng việc loại bỏ dấu gạch ngang từ đinh danh ID, tận dụng các chữ cái đầu tiên trong mỗi từ, và từ đứng trước Controller. Ví dụ, bộ điều khiển controller ID có tên là post-comment sẽ tương ứng với controller là PostCommentController.

Tổng kết

Qua phần này, bạn đã thao tác với phần controller và view nằm trong mẫu thiết kế MVC. Bạn đã tạo một action thuộc phần của controller để xử lý các request . Và bạn cũng đã tạo được view cho việc hoàn thành nội dung trong thông điệp trả về . Trong ví dụ đơn giản này, không có model được sử dụng để thao tác dữ liệu mà chỉ sử dụng tham số message.

Bạn cũng đã học được router trong Yii, cái mà có vai trò quan trọng trong việc thiết lập kết nối giữa user và các controller actions.

Trong phần tiếp , bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một model, và thêm mới các trang có chứa HTML form.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !