0 follower

Looking Ahead

Nếu bạn đã đọc và thực hành các bài viết trong chuyên mục "Getting Started", thì bạn có thể xây dựng ứng dụng Yii hoàn chỉnh. Trong những phần trước, bạn đã được tìm hiều để thực hiện một số chức năng cơ bản , như lấy thông tin từ user qua form, thu thập thông tin từ CSDL, và hiển thị dữ liệu cùng với phân trang . Bạn cũng được tìm hiểu sử dụng Gii đểsinh code tự động. Sử dụng Gii thật đơn giản chỉ việc điển các thông tin vào các form và gii sẽ sinh code tự động, và giảm tải số lượng lơn các chức năng tương tự.

Trong phần này sẽ tổng hợp những tài nguyên về tìm hiểu Yii framework.

 • Tài liệu tham khảo
  • Giới thiệu tổng quan: Như tiêu đề, các hướng dẫn sẽ cung cấp tổng quan về sử dụng Yii và cách thức Yii hoạt động . Đây là các hướng dẫn quan trọng để bắt đầu với Yii, vì vậy bạn cần tìm hiểu trước khi đi sâu và viết code về Yii.
  • Thông tin chi tiết Class: Phần này sẽ mô tả và cách dùng các class được cung cấp bởi Yii. Phần này là quan trọng khi bạn viết code và muốn hiểu về cách dùng từng phần trong lớp, phương thức, các thuộc tính. Tham khảo cách dùng các lớp sẽ giúp bạn hiểu sâu về từng phần trong framework.
  • Các bài hướng dẫn khác: Các bài hướng dẫn được viết bởi những người có kinh nghiệm về lập trình Yii. Hầu hết trong số đó, được viết theo những kinh nghiệm lập trình lâu năm. , và đưa ra các giải pháp về từng phần, vấn đề khi lập trình Yii. Các bài viết có thể không chi tiết và dễ hiểu như phần giới thiệu, tuy nhiên các bài viết có những chủ đề rộng hơn và thường có những ví dụ và giải pháp với các vấn đề lập trình.
  • Sách
 • Extensions: Yii tự hào có một thư viện của hàng ngàn các phần mở rộng với sự đóng góp lớn của cộng động, bạn có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng của bạn, do đó làm cho phát triển ứng dụng của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn.
 • Cộng dồng

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !