0 follower

Witaj świecie

Ta sekcja opisuje jak utworzyć nową stronę "Witaj" w Twojej aplikacji. Aby to osiągnąć, musisz utworzyć akcję i widok:

 • Aplikacja wyśle żądanie strony web do akcji
 • Następnie akcja włączy widok, który pokazuje użytkownikowi słowo "Witaj".

Podczas tego poradnika nauczysz się trzech rzeczy:

 1. Jak utworzyć akcję, która będzie odpowiadać na żądania,
 2. Jak utworzyć widok, aby wyeksponować treść odpowiedzi,
 3. Jak aplikacja wysyła żądania do akcji.

Tworzenie akcji

Do zadania "Witaj" utworzysz akcję say, która odczytuje parametr message z żądania oraz wyświetla tą wiadomość użytkownikowi. Jeśli żądanie nie dostarczy parametru message, akcja wyświetli domyślnie wiadomość "Witaj".

Informacja: Akcje są obiektami, do których użytkownik może bezpośrednio odnieść się, aby je wywołać. Akcje są pogrupowane w kontrolery. Wynikiem użycia akcji jest odpowiedź, którą otrzyma końcowy użytkownik.

Akcje muszą być deklarowane w kontrolerach. Dla uproszczenia, możesz zdeklarować akcję say w już istniejącym kontrolerze SiteController. Kontroler jest zdefiniowany w klasie controllers/SiteController.php. Oto początek nowej akcji:

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class SiteController extends Controller
{
  // ...obecny kod...

  public function actionSay($message = 'Hello')
  {
    return $this->render('say', ['message' => $message]);
  }
}

W powyższym kodzie, akcja say jest zdefiniowana jako metoda o nazwie actionSay w klasie SiteController. Yii używa prefixu action do rozróżnienia metod akcji od zwykłych metod w klasie kontrolera. Nazwa po prefixie action kieruje do ID akcji.

Podczas nazywania Twoich akcji powinieneś zrozumieć jak Yii traktuje ID akcji. Odwołanie do ID akcji zawsze występuje z małych liter. Jeśli ID akcji potrzebuje wielu słów, będą one łączone myślnikami (np. create-comment). Nazwy metod akcji są przypisywane do ID akcji przez usunięcie myślników z ID, przekształcenie piewszej litery w słowie na dużą literę oraz dodanie prefixu action. Dla przykładu akcja o ID create-comment odpowiada metodzie akcji o nazwie actionCreateComment.

Metoda akcji w naszym przykładzie przyjmuje parametr $message, którego wartość domyślna to "Hello" (w ten sam sposób ustawiasz domyślną wartość dla każdego argumentu funkcji lub metody w PHP). Kiedy aplikacja otrzymuje żądanie i określa, że akcja say jest odpowiedzialna za jego obsługę, aplikacja uzupełni parametr znaleziony w żądaniu. Innymi słowy, jeśli żądanie zawiera parametr message z wartością "Goodbye" to do zmiennej $message w akcji będzie przypisana ta wartość.

W metodzie akcji wywołana jest funkcja render(), która renderuje nam widok pliku o nazwie say. Parametr message jest również przekazywany do widoku, co sprawia, że może być w nim użyty. Metoda akcji zwraca wynik renderowania. Wynik ten będzie odebrany przez aplikację oraz wyświetlony końcowemu użytownikowi w przeglądarce (jako część kompletnej strony HTML).

Tworzenie widoku

Widoki są skryptami, które tworzysz w celu wyświetlenia treści odpowiedzi. Do zadania "Hello" utworzysz widok say, który wypisuje parametr message otrzymany z metody akcji.

<?php
use yii\helpers\Html;
?>
<?= Html::encode($message) ?>

Widok say powinien być zapisany w pliku views/site/say.php. Kiedy wywołana jest metoda render() w akcji, będzie ona szukała pliku PHP nazwanego wg schematu views/ControllerID/ViewName.php.

Zauważ, że w powyższym kodzie parametr message jest przetworzony za pomocą metody encode() przed wyświetleniem go. Jest to konieczne w przypadku parametrów pochodzących od użytkownika, wrażliwych na ataki XSS przez podanie złośliwego kodu JavaScript.

Naturalnie możesz umieścić więcej zawartości w widoku say. Zawartość może zawierać tagi HTML, czysty tekst, a nawet kod PHP. Tak naprawdę, widok say jest tylko skryptem PHP, który jest wywoływany przez metodę render(). Zawartość wyświetlana przez skrypt widoku będzie zwrócona do aplikacji jako wynik odpowiedzi. Aplikacja z kolei przedstawi ten wynik końcowemu użytkownikowi.

Próba

Po utworzeniu akcji oraz widoku możesz uzyskać dostęp do nowej strony przez przejście pod podany adres URL:

https://hostname/index.php?r=site%2Fsay&message=Hello+World

Witaj świecie

Wynikiem wywołania tego adresu jest wyświetlenie napisu "Hello World". Strona dzieli ten sam nagłówek i stopkę z innymi stronami aplikacji.

Jeśli pominiesz parametr message w adresie URL, zobaczysz na stronie tylko "Hello". message jest przekazywane jako parametr do metody actionSay i, jeśli zostanie pominięty, zostanie użyta domyślna wartość "Hello".

Informacja: Nowa strona dzieli ten sam nagłówek i stopkę z innymi stronami, ponieważ metoda render() automatycznie osadza wynik widoku say w tak zwanym układzie strony, który, w tym przypadku, znajduje się w views/layouts/main.php.

Parametr r w powyższym adresie URL wymaga głębszego objaśnienia. Oznacza on route'a, identyfikator akcji unikatowy w obrębie aplikacji. Format route'a to ControllerID/ActionID. Kiedy aplikacja otrzymuje żądanie, sprawdza ten parametr, a następnie używa części ControllerID, aby ustalić, która klasa kontrolera powinna zostać zainstancjowana dla przetworzenia tego żądania. Następnie, kontroler używa części ActionID do ustalenia, która akcja powinna zostać użyta. W tym przykładzie, route site/say będzie odczytany jako klasa kontrolera SiteController oraz akcja say. W rezultacie zostanie wywołana metoda SiteController::actionSay().

Informacja: Tak jak i akcje, kontrolery również posiadają swoje ID, które jednoznacznie identyfikuje je w aplikacji. ID kontrolerów używają tych samych zasad nazewnictwa, co ID akcji. Nazwy klas kontrolerów uzyskiwane są z ID kontrolerów przez usunięcie myślników z ID, zamianę pierwszej litery na wielką w każdym słowie oraz dodanie przyrostka Controller. Dla przykładu ID kontrolera post-comment odpowiada nazwie klasy kontrolera PostCommentController.

Podsumowanie

W tej sekcji zobaczyłeś część kontrolerów oraz widoków wzorca architektonicznego MVC. Utworzyłeś akcję jako część kontrolera do obsługi specyficznego żądania. Utworzyłeś też widok, który prezentuje zawartość odpowiedzi. W tym prostym przykładzie nie został zaangażowany żaden model, ponieważ dane jakimi się posługiwaliśmy były zawarte w parametrze message.

Nauczyłeś się też czegoś o routingu w Yii, który działa jak most pomiędzy żądaniami użytkownika a akcjami kontrolerów.

W następnej sekcji nauczysz się jak utworzyć model oraz dodać nową stronę zawierającą formularz HTML.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !