0 follower

Scaffolding

Tworzenie, czytanie, aktualizowanie oraz usuwanie (CRUD, od ang. create, read, update, delete) są czterema podstawowymi operacjami na obiektach danych w aplikacji. Ponieważ zadanie implementacji operacji CRUD jest bardzo powszechne podczas tworzenia aplikacji sieciowych, Yii dostarcza kilku narzędzi generujących pod nazwą Gii, które pomogą nam zautomatyzować ten proces (zwany również scaffoldingiem).

Uwaga: Gii zostało udostępnione od wersji 1.1.2. Dla wcześniejszych wersji będziesz musiał używać narzędzia powłoki yiic aby osiągnąć ten sam efekt.

W dalszej części opiszemy jak używać tego narzędzia do zaimplementowania operacji CRUD dla postów oraz komentarzy w naszym przykładowym blogu.

1. Instalowanie Gii

Na samym początku musimy zainstalować Gii. Otwórz plik /wwwroot/blog/protected/config/main.php i dodaj następujący kod:

return array(
  ......
  'import'=>array(
    'application.models.*',
    'application.components.*',
  ),
 
  'modules'=>array(
    'gii'=>array(
      'class'=>'system.gii.GiiModule',
      'password'=>'pick up a password here',
    ),
  ),
);

Powyższy kod instaluje moduł o nazwie gii, który umożliwia dostęp do modułu Gii poprzez odwiedzenie następującego adresu URL w przeglądarce:

http://www.example.com/blog/index.php?r=gii

Zostaniemy tam poproszeni o podanie hasła. Wprowadź hasło które zostało ustawione wcześniej w /wwwroot/blog/protected/config/main.php. Powinienieś zobaczyć stronę wyświetlającą wszystkie dostępne narzędzia generujące kod.

Uwaga: Powyższy kod powinien zostać usunięty gdy aplikacja działa na maszynie produkcyjnej. Narzędzia generowania kodu powinny być używanie jedynie na maszynie deweloperskiej.

2. Tworzenie modeli

Najpierw musimy utworzyć klasę modelu dla każdej z naszych tabel bazodanowych. Klasy modeli pozwolą nam uzyskać dostęp do bazy danych w intuicyjny, obiektowo zorientowany sposób, co zobaczymy w dalszej części tego przewodnika.

Kliknij na linku Model Generator aby rozpocząć używanie narzędzia generowania modelu.

Na stronie Model Generator wprowadź tbl_user (nazwa tabeli z użytkownikami) w polu Table Name, prefiks tbl_ w polu Table Prefix a następnie naciśnij przycisk podglądu Preview. Ukaże nam się tabelka z podglądem. Możemy kliknąć w link znajdujący się w tej tabelce aby podejrzeć kod, który zostanie wygenerowany. Jeśli wszystko jest w porządku, możemy nacisnąć przycisk generowania Generate w celu wygenerowania kodu i zapisania go w pliku.

Info: Ponieważ generator kodu potrzebuje zapisać wygenerowany kod do plików, wymaga się aby proces sieciowy posiadał pozwolenie na tworzenie i modyfikowanie odpowiednich plików. Upraszczając, możemy nadać procesowi sieciowemu uprawnienie do zapisywania całego katalogu /wwwroot/blog. Zauważ, że jest to potrzebne jedynie na maszynie deweloperskiej podczas używania Gii.

Powtórz tą samą procedurę dla każdej z pozostałych tabel bazodanowych: tbl_post, tbl_comment, tbl_tag oraz tbl_lookup.

Wskazówka: Możemy również wprowadzić znak gwiazdki '*' w polu nazwy tabeli Table Name. Spowoduje to wygenerowanie klasy modelu dla każdej tabeli za jednym zamachem.

Na tym etapie, będziemy mieli następujące, nowo utworzone pliki:

 • models/User.php zawiera klasę użytkownika User, która dziedziczy z klasy CActiveRecord, którą można użyć aby uzyskać dostęp do tabeli bazy danych tbl_user;
 • models/Post.php zawiera klasę wiadomości Post, która dziedziczy z klasy CActiveRecord, którą można użyć aby uzyskać dostęp do tabeli bazy danych tbl_post;
 • models/Tag.php zawiera klasę otagowania Tag, która dziedziczy z klasy CActiveRecord, którą można użyć aby uzyskać dostęp do tabeli bazy danych tbl_tag;
 • models/Comment.php zawiera klasę komentarza Comment, która dziedziczy z klasy CActiveRecord, którą można użyć aby uzyskać dostęp do tabeli bazy danych tbl_comment;
 • models/Lookup.php zawiera klasę Lookup, która dziedziczy z klasy CActiveRecord, którą można użyć aby uzyskać dostęp do tabeli bazy danych tbl_lookup

3. Implementowanie operacji CRUD

Po utworzeniu klas modeli, możemy używać generatora CRUD Crud Generator w celu wygenerowania kodu implementującego operacje CRUD dla tych modeli. Zrobimy to dla modelu wiadomości Post oraz komentarza Comment.

Na stronie Crud Generator, wprowadź Post (nazwa klasy modelu wiadomości, którą właśnie utworzyliśmy) w polu klasy modelu Model Class, a następnie naciśnij przycisk podglądu Preview. Zobaczymy, że tym razem o wiele więcej plików zostanie wygenerowanych. Naciśnij przycisk Generate aby je wygenerować.

Powtórz tą samą procedurę dla modelu komentarza Comment.

Przyjrzyjmy się plikom wygenerowanym przez generator CRUD. Wszytkie one zostały wygenerowane w katalogu /wwwroot/blog/protected. Dla wygody grupujemy je w pliki kontrolera oraz pliki widoku:

 • plik kontrolera:

  • controllers/PostController.php zawiera klasę PostController, która jest kontrolerem odpowiedzialnym za wszystkie operacje CRUD na wiadomościach;
  • controllers/CommentController.php zawiera klasę CommentController, która jest kontrolerem odpowiedzialnym za wszystkie operacje CRUD na komentarzach;
 • plik widoku:

  • views/post/create.php jest plikiem widoku, który reprezentuje formularz HTML do tworzenia nowej wiadomości;
  • views/post/update.php jest plikiem widoku, który reprezentuje formularz HTML do aktualizowania istniejącej wiadomości;
  • views/post/view.php jest plikiem widoku, który wyświetla szczegółowe informacje o wiadomości;
  • views/post/index.php jest plikiem widoku, który wyświetla listę wiadomości;
  • views/post/admin.php jest plikiem widoku, który wyświetla wiadomości w tabelce wraz z poleceniami administracyjnymi;
  • views/post/_form.php jest plikiem częściowym widoku osadzonym w pliku views/post/create.php oraz views/post/update.php. Wyświetla on formularz HTML służący zbieraniu informacji o poście.
  • views/post/_view.php jest plikiem częściowym widoku używanym w views/post/index.php. Wyświetla on skrócony widok pojedynczego postu.
  • views/post/_search.php jest plikiem widoku częściowego używanym przez views/post/admin.php. Wyświetla on formularz wyszukiwania.
  • podobny zestaw plików widoków został również wygenerowany dla komentarza.

4. Testowanie

Możemy przetestować funkcjonalności zaimplementowane w kodzie, który przed chwilą wygenerowaliśmy korzystając z następujących adresów URL:

http://www.example.com/blog/index.php?r=post
http://www.example.com/blog/index.php?r=comment

Zauważ, że funkcjonalności wiadomości i komentarza zaimplementowane w wygenrowanym kodzie są zupełnie od siebie niezależne. Ponadto, podczas tworzenia nowej wiadomości bądź komentarza musimy wprowadzić informacje o autorze author_id oraz czasie utworzenia create_time, które w prawdziwych aplikacjach powinny być ustawiane programowo. Nie martw się. Poprawimy ten problem w następnych krokach milowych. Na razie, powinniśmy być zadowoleni ze względu na to, iż nasz prototyp zawiera już większość funkcjonalności, które musimy zaimplementować dla naszej aplikacji blogowej.

W celu lepszego zrozumienia jak powyższe pliki są używane, pokażemy przepływ zadań w aplikacji, które występują w naszej aplikacji podczas wyświetlania listy wiadomości:

 1. Użytkownik żąda adresu URL http://www.example.com/blog/index.php?r=post;
 2. Skrypt wejściowy jest wykonywany przez serwer, w skrypcie tym tworzona jest i inicjalizowana instancja aplikacji służąca do obsługi żądań;
 3. Aplikacja tworzy instancję kontrolera PostController i wywołuje go;
 4. Instancja PostController wykonuje żądaną akcję index poprzez wywołanie swojej metody actionIndex(). Zauważ, że index jest domyślną akcją i użytkownik nie określił akcji do wykonania w adresie URL;
 5. Metoda actionIndex() odpytuje bazę danych, aby zwrócić listę najnowszych wiadomości;
 6. Metoda actionIndex() wyświetla widok index wypełniony danymi wiadomości.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !