0 follower

Tworzenie i aktualizowanie wiadomości

Mając gotowy model wiadomości Post, potrzebujemy dopracować akcje oraz widoki dla kontrolera wiadomości PostController. W części tej najpierw dostosujemy kontrolę dostępności operacji CRUD; następnie zmodyfikujemy kod implementujący operacje tworzenia create oraz aktualizowania update.

1. Dostosowywanie kontroli dostępności

Pierwszą rzeczą jaką chcemy zrobić jest dostosowanie kontroli dostępu ze względu na to, że kod wygenerowany przez gii nie pasuje do naszych wymagań.

Modyfikujemy metodę accessRules() w pliku /wwwroot/blog/protected/controllers/PostController.php w następujący sposób:

public function accessRules()
{
  return array(
    array('allow', // allow all users to perform 'list' and 'show' actions
      'actions'=>array('index', 'view'),
      'users'=>array('*'),
    ),
    array('allow', // allow authenticated users to perform any action
      'users'=>array('@'),
    ),
    array('deny', // deny all users
      'users'=>array('*'),
    ),
  );
}

Powyższe reguły oznaczają, że wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do akcji listowania index oraz wyświetlania view, zaś uwierzytelnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do każdej akcji, włączając w to akcję administratora admin. Użytkownik powinien spotkać się z odmową dla każdego innego scenariusza. Zauważ, że reguły te przetwarzane są w kolejności w jakiej zostały tutaj pokazane. Pierwsza reguła pasująca do aktualnego kontekstu decyduje o uzyskaniu dostępu. Na przykład, jeśli aktualny użytkownik to właściciel systemu, który próbuje odwiedzić stronę służącą do tworzenia wiadomości, druga reguła będzie pasowała i zagwarantuje ona dostęp dla tego użytkownika.

2. Dostosowywanie operacji tworzenia create oraz aktualizacji update

Operacje tworzenia create i aktualizacji update są bardzo podobne. Obie potrzebują wyświetlić formularz HTML w celu zebrania danych wejściowych od użytkownika, sprawdzenia ich poprawności i zapisania ich w bazie danych. Główną różnicą jest to, że operacja aktualizacji update wypełni wstępnie formularz danymi z istniejącej wiadomości znalezionymi w bazie danych. Z tego też powodu, gii generuje częściowy widok /wwwroot/blog/protected/views/post/_form.php, który jest osadzany w obu widokach create oraz update w celu wygenerowania potrzebnego formularza HTML.

Na początek zmienimy plik _form.php, tak że formularz HTML będzie zbierał jedynie dane wejściowe, które chcemy: tytuł title, zawartość content, tagi tags oraz status status. Używamy pól ze zwykłym tekstem aby zebrać dane wejściowe dla pierwszych trzech atrybutów oraz listy rozwijanej do zebrania danych wejściowych dla statusu status. Opcje listy rozwijanej stanowią teksty wyświetlające dopuszczalne statusy wiadomości:

<?php echo $form->dropDownList($model,'status',Lookup::items('PostStatus')); ?>

W powyższym kodzie wywołujemy Lookup::items('PostStatus') aby zwrócić listę statusów postu.

Następnie zmodyfikujemy klasę wiadomości Post, tak, że będzie ona automatycznie ustawiać pewne atrybuty (np. czas utworzenia create_time, ID autora author_id) zanim wiadomość zapisywana jest do bazy danych. Nadpisujemy metodę beforeSave() następująco:

protected function beforeSave()
{
  if(parent::beforeSave())
  {
    if($this->isNewRecord)
    {
      $this->create_time=$this->update_time=time();
      $this->author_id=Yii::app()->user->id;
    }
    else
      $this->update_time=time();
    return true;
  }
  else
    return false;
}

Podczas zapisywania wiadomości, chcemy zaktualizować tabelę tbl_tag aby odzwierciedlić zmiany w częstotliwości występowań tagów. Możemy to uczynić w metodzie afterSave(), która jest automatycznie wołana przez Yii po tym jak wiadomość została poprawnie zapisana do bazy danych.

protected function afterSave()
{
  parent::afterSave();
  Tag::model()->updateFrequency($this->_oldTags, $this->tags);
}
 
private $_oldTags;
 
protected function afterFind()
{
  parent::afterFind();
  $this->_oldTags=$this->tags;
}

W trakcie implementacji potrzebujemy wiedzieć jakie są stare tagi dlatego, że chcemy wykryć czy użytkownik zmienił tagi podczas aktualizacji istniejącej wiadomości. Z tego powodu napisaliśmy metodę afterFind() aby przechowywała stare tagi w zmiennej _oldTags. Metoda afterFind() jest wywoływana automatycznie przez Yii jeśli AR jest wypełniany danymi z bazy danych.

Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły metod Tag::updateFrequency(). Zainteresowani tym czytelnicy mogą zajrzeć do pliku /wwwroot/yii/demos/blog/protected/models/Tag.php.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !