0 follower

Tworzenie portletu ostatnich komentarzy

W części tej utworzymy portlet, który wyświetli listę komentarzy, które zostały ostatnio opublikowane.

1. Tworzenie klasy RecentComments

Tworzymy klasę RecentComments w pliku /wwwroot/blog/protected/components/RecentComments.php. Plik ten ma następującą zawartość:

Yii::import('zii.widgets.CPortlet');
 
class RecentComments extends CPortlet
{
  public $title='Recent Comments';
  public $maxComments=10;
 
  public function getRecentComments()
  {
    return Comment::model()->findRecentComments($this->maxComments);
  }
 
  protected function renderContent()
  {
    $this->render('recentComments');
  }
}

W powyższym kodzie wywołaliśmy metodę findRecentComments, która jest zdefiniowana w klasie Comment w następujący sposób:

class Comment extends CActiveRecord
{
  ......
  public function findRecentComments($limit=10)
  {
    return $this->with('post')->findAll(array(
      'condition'=>'t.status='.self::STATUS_APPROVED,
      'order'=>'t.create_time DESC',
      'limit'=>$limit,
    ));
  }
}

2. Tworzenie widoku recentComments

Widok recentComments jest zapisany w pliku /wwwroot/blog/protected/components/views/recentComments.php. Widok po prostu wyświetla każdy komentarz zwrócony przez metodę RecentComments::getRecentComments().

3. Używanie portletu RecentComments

Zmodyfikujemy plik układu /wwwroot/blog/protected/views/layouts/column2.php by osadzić w nim ten ostatni portlet.

......
<div id="sidebar">
 
  <?php if(!Yii::app()->user->isGuest) $this->widget('UserMenu'); ?>
 
  <?php $this->widget('TagCloud', array(
    'maxTags'=>Yii::app()->params['tagCloudCount'],
  )); ?>
 
  <?php $this->widget('RecentComments', array(
    'maxComments'=>Yii::app()->params['recentCommentCount'],
  )); ?>
 
</div>
......

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !