0 follower

Tworzenie portletu ostatnich komentarzy

W części tej utworzymy portlet, który wyświetli listę komentarzy, które zostały ostatnie opublikowane.

1. Tworzenie klasy RecentComments

Tworzymy klasę RecentComments w pliku /wwwroot/blog/protected/components/RecentComments.php. Plik ten ma następującą zawartość:

<?php
class RecentComments extends Portlet
{
  public $title='Recent Comments';
 
  public function getRecentComments()
  {
    return Comment::model()->findRecentComments();
  }
 
  protected function renderContent()
  {
    $this->render('recentComments');
  }
}

W powyższym kodzie wywołaliśmy metodę findRecentComments, która jest zdefiniowana w klasie Comment w następujący sposób:

class Comment extends CActiveRecord
{
  ......
 
  public function findRecentComments($limit=10)
  {
    $criteria=array(
      'condition'=>'Comment.status='.self::STATUS_APPROVED,
      'order'=>'Comment.createTime DESC',
      'limit'=>$limit,
    );
    return $this->with('post')->findAll($criteria);
  }
}

2. Tworzenie widoku recentComments

Widok recentComments jest zapisany w pliku /wwwroot/blog/protected/components/views/recentComments.php. Widok po prostu wyświetla każdy komentarz zwrócony przez metodę RecentComments::getRecentComments().

3. Używanie portletu RecentComments

Zmodyfikujemy plik układu /wwwroot/blog/protected/views/layouts/main.php by osadzić w nim ten ostatni portlet.

......
<div id="sidebar">
 
<?php $this->widget('UserLogin',array('visible'=>Yii::app()->user->isGuest)); ?>
 
<?php $this->widget('UserMenu',array('visible'=>!Yii::app()->user->isGuest)); ?>
 
<?php $this->widget('TagCloud'); ?>
 
<?php $this->widget('RecentComments'); ?>
 
</div>
......