0 follower

Tworzenie portletu menu użytkownika

W części tej, utworzymy nasz pierwszy, konkretny portlet - portlet menu użytkownika, który wyświetla listę pozycji w menu, które są dostępne tylko dla uwierzytelnionych
użytkowników. Menu zawiera cztery pozycje:

 • zatwierdź komentarz: hiperłącze, które prowadzi do lity komentarzy czekających na zatwierdzenie;
 • utwórz nową wiadomość: hiperłącze, które prowadzi do strony tworzenia wiadomości;
 • zarządzanie wiadomości: hiperłącze, które prowadzi do strony zarządzania wiadomościami;
 • wylogowanie: link będący przyciskiem, który wyloguje aktualnego użytkownika;

1. Tworzenie klasy UserMenu

Tworzymy klasę UserMenu opisującą część logiczną portletu menu użytkownika. Klasa ta jest zachowana w pliku /wwwroot/blog/protected/components/UserMenu.php, który posiada następującą zawartość:

<?php
class UserMenu extends Portlet
{
  public function init()
  {
    $this->title=CHtml::encode(Yii::app()->user->name);
    parent::init();
  }
 
  protected function renderContent()
  {
    $this->render('userMenu');
  }
}

Klasa UserMenu dziedziczy z klasy Portlet, którą wcześniej utworzyliśmy. Nadpisuje zarówno metodę init() jak i metodę renderContent() z klasy Portlet. Pierwsza metoda ustawia tytuł jako nazwę aktualnego użytkownika; druga generuje zawartość ciała portletu poprzez wygenerowanie widoku o nazwie userMenu.

Wskazówka: Zauważ, że nie dołączamy jawnie klasy portletu Portlet, nawet jeśli odnosimy się do niej w kodzie. W poprzednich częściach opisaliśmy już przyczynę tego, dlaczego tak się dzieje.

2. Tworzenie widoku userMenu

Następnie, tworzymy widok userMenu, który jest zapisany w pliku /wwwroot/blog/protected/components/views/userMenu.php:

<ul>
<li><?php echo CHtml::link('Approve Comments', array('comment/list'))
  . ' (' . Comment::model()->pendingCommentCount . ')'; ?></li>
<li><?php echo CHtml::link('Create New Post',array('post/create')); ?></li>
<li><?php echo CHtml::link('Manage Posts',array('post/admin')); ?></li>
<li><?php echo CHtml::linkButton('Logout',array(
  'submit'=>'',
  'params'=>array('command'=>'logout'),
)); ?></li>
</ul>

Info: Domyślnie, pliki widoku dla widżetu powinny się znajdować w podkatalogu views katalogu zawierającego klasę widżetu. Nazwa pliku powinna być taka sam jak
nazwa widoku.

W widoku wywołujemy metodę CHtml::link aby utworzyć potrzebne hiperłącza;
wołamy również metodę CHtml::linkButton aby utworzyć łącze będące przyciskiem, które zadziała tak jak zwykły przycisk. Gdy przycisk jest klikany, przesyła on
niejawnie formularz do aktualnej strony wraz z parametrem command o wartości logout.

W celu odpowiedzi na kliknięcie hiperłącza logout, potrzebujemy zmodyfikować metodę init() dla UserMenu` w następujący sposób:

public function init()
{
  if(isset($_POST['command']) && $_POST['command']==='logout')
  {
    Yii::app()->user->logout();
    $this->controller->redirect(Yii::app()->homeUrl);
  }
 
  $this->title=CHtml::encode(Yii::app()->user->name);
  parent::init();
}

W metodzie init(), sprawdzamy czy istnieje zmienna command w POST, której wartością
jest logout. Jeśli tak, wylogowujemy aktualnego użytkownika i przekierowujemy jego przeglądarkę na stronę główną aplikacji. Zauważ, że metoda redirect() pośrednio zakończy działanie aktualnej aplikacji.

3. Używanie portletu UserMenu

Nadszedł już czas, aby użyć nasz nowo ukończony portlet UserMenu. Zmienimy plik widoku układu /wwwroot/blog/protected/views/layouts/main.php następująco:

......
 
<div id="sidebar">
 
<?php $this->widget('UserMenu',array('visible'=>!Yii::app()->user->isGuest)); ?>
 
</div>
 
......

W powyższym kodzie wołamy metodę widget() w celu wygenerowania i wywołania instancji klasy UserMenu. Ponieważ portlet powinien być wyświetlany tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, ustawimy jej właściwość visible odpowiednio do wartości właściwości isGuest dla aktualnego użytkownika.

4. Testowanie portletu UserMenu

Przetestujmy to co dotychczas mamy.

 1. Otwórz okno przeglądarki i wprowadź URL http://www.example.com/blog/index.php. Upewnij się, że nic nie wyświetla się na pasku bocznym tej strony.
 2. Kliknij na hiperłącze Login i wypełnij formularz logowania. Jeśli zakończy się to sukcesem, sprawdź czy portlet UserMenu pojawił się na pasku bocznym i czy jego tytuł zawiera nazwę użytkownika.
 3. Kliknij na hiperłącze 'Logout w portlecie UserMenu. Sprawdź czy akcja wylogowania powiodła się i portlet UserMenu portlet zniknął.

5. Podsumowanie

To co stworzyliśmy to portlet, który można wielokrotnie, ponownie używać. Możemy
do w prosty sposób użyć ponownie w innych projektach z drobnymi lub bez żadnych modyfikacji. Więcej, zaprojektowanie tego portletu zgadza się ściśle z filozofią mówiącą, że warstwa logiczna i prezentacyjna powinny być rozdzielone. Chociaż nie zwróciliśmy na to uwagi w poprzednich częsciach, praktyka taka ma miejsce
niemal wszędzie w typowych aplikacjach opartych na Yii.