0 follower

Tworzenie i wyświetlanie komentarzy

W części tej zaimplementujemy funkcje wyświetlania oraz tworzenia komentarzy.

1. Wyświetlanie komentarzy

Zamiast osobnych stron do wyświetlania i tworzenia komentarzy użyjemy strony wyświetlającej wiadomości. Poniżej wyświetlonej zawartości każdej wiadomości,
wyświetlimy listę komentarzy należących do tej wiadomości a pod nimi formularz tworzenia komentarza.

W celu wyświetlenia komentarzy na stronie wiadomości, zmienimy metodę actionShow() kontrolera PostController w następujacy sposób:

public function actionShow()
{
  $post=$this->loadPost();
  $this->render('show',array(
    'post'=>$post,
    'comments'=>$post->comments,
  ));
}

Zauważ, że wyrażenie $post->comments jest poprawne ponieważ zdefiniowaliśmy relację
comments w klasie Post. Wywołanie tego wyrażenia uruchomi ukryte zapytanie JOIN do bazy danych, które zwróci komentarze należące do aktualnej wiadomości. Funkcjonalność ta znana jest jako leniwe zapytanie relacyjne.

Zmodyfikujemy również widok show poprzez dołączenie wyświetlania komentarzy
na końcu wyświetlania wiadomości, nad czym nie będziemy się tutaj zbytnio rozwodzić.

2. Tworzenie komentarzy

Aby obsłużyć tworzenie komentarzy, najpierw zmienimy metodę actionShow() kontrolera PostController w następujący sposób:

public function actionShow()
{
  $post=$this->loadPost();
  $comment=$this->newComment($post);
  $this->render('show',array(
    'post'=>$post,
    'comments'=>$post->comments,
    'newComment'=>$comment,
  ));
}
 
protected function newComment($post)
{
  $comment=new Comment;
  if(isset($_POST['Comment']))
  {
    $comment->attributes=$_POST['Comment'];
    $comment->postId=$post->id;
    $comment->status=Comment::STATUS_PENDING;
 
    if(isset($_POST['previewComment']))
      $comment->validate('insert');
    else if(isset($_POST['submitComment']) && $comment->save())
    {
      Yii::app()->user->setFlash('commentSubmitted','Thank you...');
      $this->refresh();
    }
  }
  return $comment;
}

W powyższym kodzie, wołamy metodę newComment() zanim wygenerujemy widok show. W metodzie newComment() generujemy instancję komentarza Comment i sprawdzamy czy formularz komentarza został przesłany. Formularz może zostać przesłany poprzez kliknięcie zarówno przycisku submit lub też przycisku podglądu. Dla pierwszego
spróbujemy zapisać komentarz i wyświetlić migawkę (ang. flash message). Migawka jest wyświetlana tylko raz, co oznacza zniknie ona, że jeśli odświeżymy stronę.

Zmodyfikujemy również widok show poprzez dołączenie formularza tworzenia komentarza.

......
<?php $this->renderPartial('/comment/_form',array(
  'comment'=>$newComment,
  'update'=>false,
)); ?>

Osadziliśmy formularz tworzenia komentarza w częściowym widoku /wwwroot/blog/protected/views/comment/_form.php. Zmienna $newComment jest przekazywana do metody actionShow. Jej głównym zadaniem jest przechowywanie informacji o danych wejściowych użytkownika. Zmienna update ustawiona jest na wartość false, co oznacza, że formularz komentarza jest używany do tworzenia nowego komentarza.

W celu wsparcia podglądu komentarza, dodamy przycisk podglądu do formularza tworzenia komentarza. Gdy przycisk podglądu zostanie kliknięty, podgląd komentarza jest wyświetlany na górze strony. Poniżej znajduje się zaktualizowany kod formularza komentarza:

...formularz komentarza z przyciskiem podglądu...
 
<?php if(isset($_POST['previewComment']) && !$comment->hasErrors()): ?>
<h3>Preview</h3>
<div class="comment">
 <div class="author"><?php echo $comment->authorLink; ?> says:</div>
 <div class="time"><?php echo date('F j, Y \a\t h:i a',$comment->createTime); ?></div>
 <div class="content"><?php echo $comment->contentDisplay; ?></div>
</div><!-- post preview -->
<?php endif; ?>