0 follower

Dostosowywanie modelu wiadomości

Klasa postu Post, wygenerowana przez narzędzie yiic musi zostać zmodyfikowana przede głównie w trzech miejscach:

 • w metodzie rules(): określającej reguły sprawdzania poprawności dla atrybutów modelu;
 • w metodzie relations(): definiującej obiekty pokrewne;
 • w metodzie safeAttributes(): określającej które atrybuty mogą zostać masowo przypisane (używanie głównie podczas przekazywania danych wejściowych użytkownika do modelu);

Info: Model zawiera listę atrybutów, każdy z nich jest powiązany z odpowiadającą mu kolumną w bazie danych. Atrybuty mogą być zadeklarowane bezpośrednio jako jako zmienne klasy lub też pośrednio bez żadnej deklaracji.

1. Dostosowywanie metody rules()

Najpierw określamy zasady sprawdzania poprawności, które pozwalają nam upewnić się, że wartości atrybutów dostarczone przez dane wprowadzone przez użytkownika są poprawne, zanim zostaną zapisane do bazy danych. Na przykład, atrybut status dla postu Post powinien posiadać wartość 0, 1 lub 2. Narzędzie yiic również generuje zasady sprawdzania poprawności dla każdego modelu. Jednakże, reguły te bazują na infomracjach o kolumnie tabeli i mogą być nieodpowiednie.

W oparciu o analizę potrzeb, modyfikujemy metodę rules() w następujący sposób:

public function rules()
{
  return array(
    array('title, content, status', 'required'),
    array('title', 'length', 'max'=>128),
    array('status', 'in', 'range'=>array(0, 1, 2)),
    array('tags', 'match', 'pattern'=>'/^[\w\s,]+$/',
      'message'=>'Tagi mogą posiadać wyłącznie znaki słów.'),
  );
}

W powyższym kodzie określiliśmy, że atrybuty tytułu title, zawartości content i statusu status są atrybutami wymaganymi (muszą być wypełnione); długość tytułu title nie powinna przekraczać 128 (znaków); wartość atrybutu statusu status powinna być 0 (wersja robocza, ang. draft), 1 (opublikowana, ang. published) lub 2 (zarchiwizowana, ang. archived); a atrybut otagowania tags powinien zawierać wyłącznie znaki słów oraz przecinki. Wszystkie pozostałe atrybuty
(np. id, createTime) nie będą sprawdzane ponieważ ich wartości nei pochodzą
za danych wprowadzonych przez użytkownika.

Po wprowadzeniu tych zmian, możemy odwiedzić ponownie stronę tworzenia postów w celu weryfikacji czy nowe zasady sprawdzania poprawności mają miejsce.

Info: Reguły sprawdzania poprawności używane są podczas wywołania metody validate() lub metody save() instancji modelu. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak budować reguły walidacji, spójrz do Przewodnika.

2. Dostosowywanie metody safeAttributes()

Następnie dostosowujemy metodę safeAttributes() aby określić, które atrybuty mogą zostać grupowo przypisane. Podczas przekazywania danych wprowadzonych przez użytkownika do instancji modelu, często używamy następującego grupowego przypisania w celu uproszczenia naszego kodu:

$post->attributes=$_POST['Post'];

Bez używanie powyższego grupowego przypisanie, mielibyśmy do czynienia z następującym, długim kodem:

$post->title=$_POST['Post']['title'];
$post->content=$_POST['Post']['content'];
......

Chociaż grupowe przypisanie jest bardzo wygodne, posiada ono potencjalnie niebezpieczeństwo, że złosliwy użytkownik może próbować wypełnić atrybut, którego wartość powinna być tylko do odczytu luv też powinna być zmieniana przez programistę wyłącznie w kodzie. Na przykład, ID postu id, który jest aktualnie aktualizowany nie powinno zostać zmienione.

Aby zabezpieczyć się przed takim niebezpieczeństwem powinniśmy dostosować metodę safeAttributes() następująco, tak, że pozwala ona tylko atrybutom tytułu title, zawartości content, statusu status i otagowania tags być przypisanymi grupowo:

public function safeAttributes()
{
  return array('title', 'content', 'status', 'tags');
}

Wskazówka: Prostym sposobem do zidentyfikownia, które atrybuty powinny być
umieszczone na bezpiecznej liście jest obserwacja formularza HTML, który jest
używany do zbierania danych od użytkownika. Atrybuty modelu, które pojawiają się w formularzu w celu otrzymania danych wprowadzonych przez użytkownika mogą zostać zadeklarowane jako bezpieczne. Ponieważ te atrybuty otrzymywane są z wejść wprowadzonych przez użytkowników końcowych, powinny one zazwyczaj być powiązane z pewnymi regułami sprawdzania poprawności.

3. Dostosowywanie metody relations()

Na samym końcu dostosowujemy metodę relations() w celu zdefiniowania obiektów powiązanych przez do wiadomości. Poprzez zadeklarowanie tych powiązanych obiektów w metodzie relations(), możemy wykorzystać potęgę funkcji relacyjnego aktywnego rekordu (RAR) w celu uzyskanie dostępu do informacji z powiązanych z wiadomością obiektów, takich jak jej autor oraz komentarze, bez potrzeby pisanie złożonych wyrażeń SQL z JOIN.

Dostosowujemy metodę relations() w następujący sposób:

public function relations()
{
  return array(
    'author'=>array(self::BELONGS_TO, 'User', 'authorId'),
    'comments'=>array(self::HAS_MANY, 'Comment', 'postId',
      'order'=>'??.createTime'),
    'tagFilter'=>array(self::MANY_MANY, 'Tag', 'PostTag(postId, tagId)',
      'together'=>true,
      'joinType'=>'INNER JOIN',
      'condition'=>'??.name=:tag'),
  );
}

Powyższe relacje stwierdzają, że:

 • Wiadomość należy do autora, którego reprezentuje klasa User a relacja pomiędzy nimi zostaje określona w oparciu o wartość atrybutu authorId wiadomości;
 • Wiadomość posiada wiele komentarzy, które reprezentuje klasa Comment a relacja pomiędzy nimi zostaje określona w oparciu o wartość atrybutu postId tych komentarzy. Komentarze te powinny zostać posortowane odpowiednio do czasu ich utworzenia.

Relacja filtru tagów tagFilter jest trochę złożona. Jest ona używana do jawnego połączenia tabeli wiadomości Post z tabelą otagowania Tag i wybrania tylko tych wierszy zawierających określony tag. Pokażemy jak używać tej relacji gdy zaimplementujemy funkcjonalność wyświetlania wiadomości.

Przy użyciu powyższej deklaracji relacji, możemy w łatwy sposób uzyskać dostęp do autora oraz komentarzy wiadomości w następujący sposób:

$author=$post->author;
echo $author->username;
 
$comments=$post->comments;
foreach($comments as $comment)
  echo $comment->content;

Aby uzyskać więcej informacji o tym jak deklarować i używać relacji, sprawdź Poradnik.

4. Reprezentacja statusu pod postacią tekstu

Ponieważ status wiadomości jest przechowywany jako wartość całkowita (integer) w bazie danych potrzebujemy dostarczyć jego reprezentacji tekstowej, po to aby była ona wyświetlona w bardziej przystępnym formacie dla użytkownika końcowego. Z tego też powodu, zmodyfikujemy model Post w następujący sposób:

class Post extends CActiveRecord
{
  const STATUS_DRAFT=0;
  const STATUS_PUBLISHED=1;
  const STATUS_ARCHIVED=2;
 
  ......
 
  public function getStatusOptions()
  {
    return array(
      self::STATUS_DRAFT=>'Draft',
      self::STATUS_PUBLISHED=>'Published',
      self::STATUS_ARCHIVED=>'Archived',
    );
  }
 
  public function getStatusText()
  {
    $options=$this->statusOptions;
    return isset($options[$this->status]) ? $options[$this->status]
      : "unknown ({$this->status})";
  }
}

W powyższym kodzie zdefiniowaliśmy stałe w klasie w celu reprezentowania możliwych wartości statusów. Stałe te są przede wszystkim używane w kodzie, aby uczynić go łatwiejszym w utrzymaniu. Definiujemy również metodę getStatusOptions(), która zwraca mapowanie pomiędzy wartością całkowitą statusu a wyświetlanym tekstem. I wreszcie, definiujemy metodę getStatusText(), która po prostu zwraca tekstowy status wyświetlany użytkownikowi końcowemu.