0 follower

Dostosowywanie modelu wiadomości

Klasa wiadomości Post, wygenerowana przez narzędzie Gii musi zostać zmodyfikowana głównie w dwóch miejscach:

 • w metodzie rules(): określającej reguły sprawdzania poprawności dla atrybutów modelu;
 • w metodzie relations(): definiującej obiekty pokrewne;

Info: Model zawiera listę atrybutów, każdy z nich jest powiązany z odpowiadającą mu kolumną w bazie danych. Atrybuty mogą być zadeklarowane bezpośrednio jako zmienne klasy lub też pośrednio bez żadnej deklaracji.

1. Dostosowywanie metody rules()

Najpierw określamy zasady sprawdzania poprawności, które pozwalają nam upewnić się, że wartości atrybutów wprowadzonych przez użytkownika są poprawne, zanim zostaną zapisane do bazy danych. Na przykład, atrybut status dla wiadomości Post powinien posiadać wartość 1, 2 lub 3. Narzędzie Gii również generuje zasady sprawdzania poprawności dla każdego modelu. Jednakże, reguły te bazują na informacjach o kolumnie tabeli i mogą być nieodpowiednie.

W oparciu o analizę potrzeb, modyfikujemy metodę rules() w następujący sposób:

public function rules()
{
  return array(
    array('title, content, status', 'required'),
    array('title', 'length', 'max'=>128),
    array('status', 'in', 'range'=>array(1,2,3)),
    array('tags', 'match', 'pattern'=>'/^[\w\s,]+$/',
      'message'=>'Tags can only contain word characters.'),
    array('tags', 'normalizeTags'),
 
    array('title, status', 'safe', 'on'=>'search'),
  );
}

W powyższym kodzie określiliśmy, że atrybuty tytułu title, zawartości content i statusu status są atrybutami wymaganymi (muszą być wypełnione); długość tytułu title nie powinna przekraczać 128 (znaków); wartość atrybutu statusu status powinna być 1 (wersja robocza, ang. draft), 2 (opublikowana, ang. published) lub 3 (zarchiwizowana, ang. archived); a atrybut otagowania tags powinien zawierać wyłącznie znaki słów oraz przecinki. Dodatkowo używamy metody normalizeTags do unormowania wprowadzonych przez użytkownika tagów, w taki sposób, że tagi będą unikalne i poprawnie rozdzielone za pomocą przecinków. Ostatnia reguła jest używana przez funkcjonalność wyszukiwania, co zostanie opisane później.

Walidatory takie jak required, length, in oraz match są wbudowanymi walidatorami dostarczanymi przez Yii. Natomiast walidator normalizeTags jest walidatorem opartym na metodzie, którą musimy zdefiniować w klasie wiadomości Post. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak określić reguły sprawdzania poprawności, zajrzyj do poradnika.

public function normalizeTags($attribute,$params)
{
  $this->tags=Tag::array2string(array_unique(Tag::string2array($this->tags)));
}

gdzie metody array2string oraz string2array są nowymi metodami, które musimy zdefiniować w klasie modelu Tag:

public static function string2array($tags)
{
  return preg_split('/\s*,\s*/',trim($tags),-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
}
 
public static function array2string($tags)
{
  return implode(', ',$tags);
}

Reguły zadeklarowane w metodzie rules() są wywoływane jedna po drugiej podczas wywoływania metody validate() lub save() dla instancji modelu.

Uwaga: Niezmiernie ważnym jest aby zapamiętać, że atrybuty które pojawiły się w metodzie rules() były tymi, które są wprowadzane przez użytkownika. Pozostałe atrybuty takie jak id oraz czas utworzenia create_time w modelu wiadomości Post, które są ustawiane przez nasz kod lub też bazę danych, nie powinny się znajdować w metodzie rules(). Aby uzyskać więcej informacji o tym, proszę zajrzeć do zabezpieczanie przypisywania atrybutów.

Po wprowadzeniu tych zmian, możemy odwiedzić ponownie stronę tworzenia wiadomości w celu weryfikacji czy nowe zasady sprawdzania poprawności mają miejsce.

2. Dostosowywanie metody relations()

Na samym końcu dostosowujemy metodę relations() w celu zdefiniowania obiektów powiązanych do wiadomości. Poprzez zadeklarowanie tych powiązanych obiektów w metodzie relations(), możemy wykorzystać potęgę funkcji relacyjnego aktywnego rekordu (RAR) w celu uzyskania dostępu do informacji z powiązanych z wiadomością obiektów, takich jak jej autor oraz komentarze bez potrzeby pisania złożonych wyrażeń SQL z JOIN.

Dostosowujemy metodę relations() w następujący sposób:

public function relations()
{
  return array(
    'author' => array(self::BELONGS_TO, 'User', 'author_id'),
    'comments' => array(self::HAS_MANY, 'Comment', 'post_id',
      'condition'=>'comments.status='.Comment::STATUS_APPROVED,
      'order'=>'comments.create_time DESC'),
    'commentCount' => array(self::STAT, 'Comment', 'post_id',
      'condition'=>'status='.Comment::STATUS_APPROVED),
  );
}

Wprowadzamy również w klasie modelu komentarza Comment dwie poniższe stałe, które są używanie w metodzie powyżej:

class Comment extends CActiveRecord
{
  const STATUS_PENDING=1;
  const STATUS_APPROVED=2;
  ......
}

Relacje zadeklarowane w metodzie relations() oznaczają, że:

 • Wiadomość należy do autora, którego reprezentuje klasa User a relacja pomiędzy nimi zostaje określona w oparciu o wartość atrybutu author_id wiadomości;
 • Wiadomość posiada wiele komentarzy, które reprezentuje klasa Comment a relacja pomiędzy nimi zostaje określona w oparciu o wartość atrybutu post_id tych komentarzy. Komentarze te powinny zostać posortowane odpowiednio do czasu ich utworzenia.
 • Relacja commentCount trochę innego typu, gdyż zwraca nam zagregowany wynik, który mówi nam ile komentarzy posiada wiadomość.

Przy użyciu powyższej deklaracji relacji, możemy w łatwy sposób uzyskać dostęp do autora oraz komentarzy wiadomości w następujący sposób:

$author=$post->author;
echo $author->username;
 
$comments=$post->comments;
foreach($comments as $comment)
  echo $comment->content;

Aby uzyskać więcej informacji o tym jak deklarować i używać relacji, sprawdź Poradnik.

3. Dodanie właściwości url

Wiadomość jest pewną zawartością, która jest powiązana z unikalnym adresem URL, służącym do jej wyświetlenia. Zamiast wywoływać metodę CWebApplication::createUrl wszędzie, w naszym kodzie, gdzie chcemy dostać ten adres URL, możemy dodać właściwość url do modelu wiadomości Post, tak że ta sama część kodu tworzącego adres URL może zostać użyta ponownie. W dalszej części, gdy już opiszemy jak upiększać URLe, zobaczymy że wprowadzenie tej właściwości niesie za sobą dużo wygody.

Aby dodać właściwość url zmodyfikujemy klasę wiadomości Post w następujący sposób poprzez dodanie metody gettera:

class Post extends CActiveRecord
{
  public function getUrl()
  {
    return Yii::app()->createUrl('post/view', array(
      'id'=>$this->id,
      'title'=>$this->title,
    ));
  }
}

Zauważ, że oprócz ID wiadomości, dodajemy również jej tytuł jako parametr GET w adresie URL. Robimy to głównie z powodu optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO), tak jak to opisaliśmy w upiększaniu URLi.

Ponieważ klasa CComponent jest ostatecznym przodkiem klasy wiadomości Post, dodanie metody getUrl() pozwala nam używać wyrażenia $post->url. Kiedy uzyskujemy dostęp do $post->url metoda gettera zostanie wywołana i jej rezultat zostanie zwrócony w postaci wartości wyrażenia. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcjonalności, zajrzyj do przewodnika.

4. Reprezentacja statusu w postaci tekstowej

Ponieważ status wiadomości jest przechowywany jako wartość całkowita (integer) w bazie danych potrzebujemy dostarczyć jego reprezentację tekstową, po to aby wyświetlić ją w bardziej przystępnym formacie użytkownikowi końcowemu. Podobne wymagania występują bardzo często w dużych systemach.

Jako ogólne rozwiązanie dla ww problemu stosujemy tabelę tbl_lookup przechowującą mapowania pomiędzy wartościami całkowitymi a tekstową reprezentacją potrzebną innym obiektom danych. Modyfikujemy klasę modelu Lookup w następujący sposób aby ułatwić dostęp do danych testowych w tabeli:

class Lookup extends CActiveRecord
{
  private static $_items=array();
 
  public static function items($type)
  {
    if(!isset(self::$_items[$type]))
      self::loadItems($type);
    return self::$_items[$type];
  }
 
  public static function item($type,$code)
  {
    if(!isset(self::$_items[$type]))
      self::loadItems($type);
    return isset(self::$_items[$type][$code]) ? self::$_items[$type][$code] : false;
  }
 
  private static function loadItems($type)
  {
    self::$_items[$type]=array();
    $models=self::model()->findAll(array(
      'condition'=>'type=:type',
      'params'=>array(':type'=>$type),
      'order'=>'position',
    ));
    foreach($models as $model)
      self::$_items[$type][$model->code]=$model->name;
  }
}

Nasz kod głównie dostarcza dwóch metod statycznych: Lookup::items() oraz Lookup::item(). Pierwsza zwraca listę łańcuchów należących do określonego typu danych, gdy druga zwraca poszczególny łańcuch dla danego typu danych i wartości.

Nasza baza danych blogu jest wstępnie wypełniona przez dwa typy: status wiadomości PostStatus oraz status komentarza CommentStatus. Pierwszy przedstawia możliwe statusy wiadomości, drugi zaś komentarzy.

Aby ułatwić czytanie naszego kodu, zadeklarowaliśmy również zestaw stałych, do reprezentowania wartości całkowitych statusów. Powinniśmy używać tych stałych w naszym kodzie kiedy odnosimy się do odpowiedniej wartości statusu.

class Post extends CActiveRecord
{
  const STATUS_DRAFT=1;
  const STATUS_PUBLISHED=2;
  const STATUS_ARCHIVED=3;
  ......
}

Dlatego też możemy wywołać metodę Lookup::items('PostStatus') aby uzyskać listę możliwych statusów wiadomości (łańcuchy tekstowe indeksowane przez odpowiadające im wartości całkowite) jak również wywoływać metodę Lookup::item('PostStatus', Post::STATUS_PUBLISHED) aby otrzymać łańcuch reprezentujący status "opublikowany".

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !