0 follower

Wyświetlanie wiadomości

W naszej aplikacji - blogu - wiadomość może być wyświetlana wśród listy wiadomości lub samodzielnie. Pierwszy przypadek zaimplementowany jest jako operacja index, drugi jako operacja view. W części tej, dostosujemy obie operacje, aby spełniały nasze początkowe wymagania.

1. Dostosowywanie operacji wyświetlania view

Operacja wyświetlania view zaimplementowana została poprzez metodę actionView() w kontrolerze PostController. To co wyświetla jest generowane przez widok view znajdujący się w pliku /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php.

Poniżej znajduje się odpowiedni kod implementujący operację wyświetlania view w kontrolerze PostController:

public function actionView()
{
  $post=$this->loadModel();
  $this->render('view',array(
    'model'=>$post,
  ));
}
 
private $_model;
 
public function loadModel()
{
  if($this->_model===null)
  {
    if(isset($_GET['id']))
    {
      if(Yii::app()->user->isGuest)
        $condition='status='.Post::STATUS_PUBLISHED
          .' OR status='.Post::STATUS_ARCHIVED;
      else
        $condition='';
      $this->_model=Post::model()->findByPk($_GET['id'], $condition);
    }
    if($this->_model===null)
      throw new CHttpException(404,'The requested page does not exist.');
  }
  return $this->_model;
}

Nasza zmiana dotyczy przede wszystkim metody loadModel(). W metodzie tej odpytujemy tabelę z wiadomościami Post w zależności od parametru id GET. Jeśli wiadomość nie została znaleziona lub jeśli nie jest ona opublikowana lub zarchiwizowana (gdy użytkownik jest gościem), rzucimy błędem HTTP 404. W przeciwnym przypadku obiekt wiadomości jest zwracany do metody actionView(), która z kolei przekazuje obiekt wiadomości do widoku view w celu późniejszego jej wyświetlenia.

Wskazówka: Yii przechwytuje wyjątki HTTP (instancje klasy CHttpException) i wyświetla je zarówno przy użyciu zdefiniowanych szablonów czy też widoków błędów. Szkielet aplikacji wygenerowany przez narzędzie yiic zawiera już niestandardowy widok błędów w /wwwroot/blog/protected/views/site/error.php. Możemy zmodyfikować ten plik, jeśli mamy taką potrzebę, później jeśli chcemy zmienić sposób wyświetlania błędów.

Zmiana w skrypcie view dotyczy przede wszystkim dostosowania formatowania oraz stylów wyświetlania wiadomości. Nie będziemy tutaj wdawać się w szczegóły. Zainteresowani, mogą zajrzeć do pliku /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php.

2. Dostosowywanie operacji wyświetlenia listy index

Podobnie jak operację wyświetlenia view, dostosujemy operację wyświetlenia listy index w dwóch miejscach: metodzie actionIndex() w kontrolerze PostController oraz pliku widoku /wwwroot/blog/protected/views/post/index.php. Musimy przede wszystkim dodać wsparcie dla wyświetlania listy wiadomości, które powiązane są z określonym tagiem.

Poniżej znajduje się zmieniona metoda actionIndex() kontrolera PostController:

public function actionIndex()
{
  $criteria=new CDbCriteria(array(
    'condition'=>'status='.Post::STATUS_PUBLISHED,
    'order'=>'update_time DESC',
    'with'=>'commentCount',
  ));
  if(isset($_GET['tag']))
    $criteria->addSearchCondition('tags',$_GET['tag']);
 
  $dataProvider=new CActiveDataProvider('Post', array(
    'pagination'=>array(
      'pageSize'=>5,
    ),
    'criteria'=>$criteria,
  ));
 
  $this->render('index',array(
    'dataProvider'=>$dataProvider,
  ));
}

W powyższym kodzie, tworzymy najpierw kryteria zapytania służące otrzymaniu listy wiadomości. Kryteria te określają, iż tylko opublikowane wiadomości powinny zostać zwrócone i posortowane zgodnie z datą ostatniej modyfikacji w porządku malejącym. Ponieważ wyświetlając listę wiadomości chcemy wiedzieć ile każda z nich otrzymała komentarzy, podajemy w kryteriach iż chcemy zwrócić commentCount, które to jak zapewne pamiętasz, jest relacją zadeklarowaną w Post::relations().

W przypadku kiedy użytkownik chce zobaczyć wiadomości z określonym tagiem, dodamy warunek przeszukiwania do kryteriów uwzględniający ten tag.

Używając kryteria zapytań, tworzymy dostawcę danych (ang. data provider), który służy głównie do trzech celów. Po pierwsze, dzieli dane na strony jeśli zbyt wiele wyników zostanie zwróconych. Tutaj dostosowujemy stronicowanie poprzez ustawienie rozmiaru strony równego 5. Po drugie, sortuje on w zależności od żądania użytkownika. I wreszcie, dostarcza podzielone na strony oraz posortowane dane do widżetu lub kodu widoku w celu wyświetlenia.

Po zakończeniu prac z metodą actionIndex(), możemy przejść do modyfikacji widoku index. Nasze zmiany wiążą się głównie z dodaniem nagłówka h1 jeśli użytkownik określił, że chce wyświetlić wiadomości o określonym tagu.

<?php if(!empty($_GET['tag'])): ?>
<h1>Posts Tagged with <i><?php echo CHtml::encode($_GET['tag']); ?></i></h1>
<?php endif; ?>
 
<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array(
  'dataProvider'=>$dataProvider,
  'itemView'=>'_view',
  'template'=>"{items}\n{pager}",
)); ?>

Zauważ, że w powyższym kodzie używamy CListView do wyświetlenia listy wiadomości. Widżet ten potrzebuje częściowego widoku do wyświetlenia szczegółów pojedynczych wiadomości. Tutaj określiliśmy ten częściowy widok jako _view, co wskazuje na plik /wwwroot/blog/protected/views/post/_view.php. W tym pliku widoku, mamy dostęp do instancji wiadomości, która jest wyświetlana poprzez lokalną zmienną o nazwie $data.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !