0 follower

Wyświetlanie wiadomości

W naszej aplikacji blogowej wiadomość może być wyświetlana wśród listy wiadomości lub samodzielnie. Pierwszy przypadek zaimplementowany jest jako operacja list, drugi przypadek jako operacja show. W części tej, dostosujemy obie operacje, aby spełniały nasze początkowe wymagania.

1. Dostosowywanie operacji wyświetlania show

Operacja wyświetlania show jest zaimplementowana poprzez metodę actionShow() w kontrolerze PostController. To co wyświetla jest generowane przez widok show znajdujący się w pliku /wwwroot/blog/protected/views/post/show.php.

Poniżej znajduje się odpowiedni kod implementujący operację wyświetlania show w kontrolerze PostController:

public function actionShow()
{
  $this->render('show',array(
    'post'=>$this->loadPost(),
  ));
}
 
private $_post;
 
protected function loadPost($id=null)
{
  if($this->_post===null)
  {
    if($id!==null || isset($_GET['id']))
      $this->_post=Post::model()->findbyPk($id!==null ? $id : $_GET['id']);
    if($this->_post===null || Yii::app()->user->isGuest &&
      $this->_post->status!=Post::STATUS_PUBLISHED)
      throw new CHttpException(404,'The requested post does not exist.');
  }
  return $this->_post;
}

Nasza zmiana dotyczy przede wszystkim metody loadPost(). W metodzie tej odpytujemy tabelę z wiadomościami Post w zależności od parametru id GET. Jeśli wiadomość nie została znalezione lub jeśli nie jest ona opublikowana (gdy użytkownik jest gościem), rzucimy błędem HTTP 404. W przeciwnym przypadku obiekt wiadomości jest zwracany do metody actionShow(), która z kolei przekazuje obiekt wiadomości do widoku show w celu późniejszego jej wyświetlenia.

Wskazówka: Yii przechwytuje wyjątki HTTP (instancje CHttpException) i wyświetla je na stronie błędów używającej pewnych predefiniowanych szablonów. Szablony te można dostosować dla aplikacji, co zostanie opisane w szczegółach na końcu tego samouczka.

Zmiana w widoku show dotyczy przede wszystkim dostosowania formatowania oraz stylów wyświetlenia wiadomości. Nie będziemy tutaj wdawać się w szczegóły.

2. Dostosowywanie operacji wyświetlenia listy list

Podobnie jak operację wyświetlenie show, dostosujemy operację wyświetlenia listy list w dwóch miejscach: metodzie actionList() w kontrolerze PostController oraz pliku widoku /wwwroot/blog/protected/views/post/list.php. Musimy przede wszsytkim dodać wsparcie dla wyświetlania listy wiadomości, które powiązane są z określonym tagiem.

Poniżej znajduje się zmieniona metoda actionList() kontrolera PostController:

public function actionList()
{
  $criteria=new CDbCriteria;
  $criteria->condition='status='.Post::STATUS_PUBLISHED;
  $criteria->order='createTime DESC';
 
  $withOption=array('author');
  if(!empty($_GET['tag']))
  {
    $withOption['tagFilter']['params'][':tag']=$_GET['tag'];
    $postCount=Post::model()->with($withOption)->count($criteria);
  }
  else
    $postCount=Post::model()->count($criteria);
 
  $pages=new CPagination($postCount);
  $pages->applyLimit($criteria);
 
  $posts=Post::model()->with($withOption)->findAll($criteria);
 
  $this->render('list',array(
    'posts'=>$posts,
    'pages'=>$pages,
  ));
}

W powyższym kodzie, najpierw tworzymy kryteria, które mówią, że wyłącznie opublikowane wiadomości powinny zostać wylistowane i posortowane zgodnie z ich datą utworzenia w porządku malejącym. Następnie obliczamy całkowitą ilość wiadomości spełniających kryteria. Ilość ta jest używana przez komponent stronicowania, aby poprawnie obliczyć na jak wielu stronach powinna zostać wyświetlona lista wiadomości. Na koniec pobieramy dane wiadomości z bazy danej i przesyłamy je do widoku list aby je wyświetlić.

Zauważ, że jeśli w zmiennej GET znajduje się parametr tag, będziemy odpytywać bazę, przy użyciu relacji tagFilter używając odpowiednich wartości parametru GET. Dołączenie tagFilter do zapytania relacyjnego zapewni, że tylko pojedyncze zapytanie SQL JOIN jest używane aby uzyskać wiadomości o określonym tagu. Bez tego wywołania, Yii podzieli zapytanie na dwa oddzielne zapytania SQL (w powodu wydajności) i zwróci niepoprawny rezultat.

Dwie zmienne są przekazywane do widoku list: wiadomości $posts oraz strony $pages. Pierwsza określa listę wiadomości, które mają zostać wyświetlone, druga zaś zawiera informacje o stronicowaniu (np. jak wiele stron mamy w ogóle, jaką mamy aktualnie stronę). Widok list zawiera widżet stronicowania, który automatycznie wyświetla wiadomości w oddzielnych stronach jeśli jest ich zbyt wiele.