0 follower

Ustalanie architektury portletu

Funkcjonalności takie jak "ostatnie komentarze", "chmurka tagów" najlepiej jest zaimplementować w postaci portletu. Portlet jest podobnym do wtyczki komponentem interfejsu użytkownika, który generuje fragment kodu HTML. W części tej opiszemy jak ustanowić architekture portletu dla naszej aplikacji blogowej.

Opierając się na analizie wymagań, potrzebujemy czterech różnych portletów: portlet logowania, portlet "menu użytkownika", portlet "chmurki tagów" oraz portlet "ostatnich postów". Portlety te zostaną umieszczone w bocznym pasku każdej strony.

1. Tworzenie klasy Portlet

Definiujemy klasę o nazwie Portlet by służyła jako klasa podstawowa dla wszystkich naszych czterech portletów. Klasa bazowa zawiera wspólne właściwości oraz metody
współdzielone przez wszystkie portlety. Na przykład, definiuje właściwość tytułu title, która reprezentuj tytuł portletu; definiuje jak ozdobić portlet używając okalającej ramki z obramowaniem z kolorowym tłem.

Następujący kod pokazuje definicję klasy bazowej portletu Portlet. Ponieważ portlet często zawiera zarówno logikę oraz prezentację zdefinowaliśmy klasę Portlet jako dziedziczącą po CWidget, co oznacza iż portlet jest widżetem i może zostać osadzony w widoku poprzez użycie metody widget().

class Portlet extends CWidget
{
  public $title; // the portlet title
  public $visible=true; // whether the portlet is visible
  // ...other properties...
 
  public function init()
  {
    if($this->visible)
    {
      // render the portlet starting frame
      // render the portlet title
    }
  }
 
  public function run()
  {
    if($this->visible)
    {
      $this->renderContent();
      // render the portlet ending frame
    }
  }
 
  protected function renderContent()
  {
    // klasa pochodna powinna nadpisać tą metodę
    // aby móc generować swą aktualną zawartość
  }
}

W powyższym kodzie, metody init() oraz run() są metodami wymaganymi przez klasę CWidget i są one wołane automatycznie kiedy widżet jest renderowany w widoku. Klasa dziedzicząca z Portlet przede wszystkim musi nadpisać metodę renderContent() aby wygenerować aktualną zawartość portletu.

2. Dostosowywanie układu strony (ang. Customizing Page Layout)

Nadszedł czas, aby dopasować układ strony, tak, abyśmy mogli umieścić portlety w pasku bocznym. Układ strony jest wyłącznie determinowany przez plik widoku układu
/wwwroot/blog/protected/views/layouts/main.php. Generuje on wspólne części (np. nagłówek, stopkę) różnych stron i osadza w odpowiednich miejscach dynamiczną zawartość, która została wygenerowana przez poszczególne widoki akcji.

Nasz blog będzie używał następującego układu:

<html>
<head>
......
<?php echo CHtml::cssFile(Yii::app()->baseUrl.'/css/main.css'); ?>
<title><?php echo $this->pageTitle; ?></title>
</head>
 
<body>
 
...nagłówek...
 
<div id="sidebar">
...lista portletów...
</div>
 
<div id="content">
<?php echo $content; ?>
</div>
 
...stópka...
 
</body>
</html>

Poza dostosowaniem pliku widoku układu, musimy również dopasować plik CSS /wwwroot/blog/css/main.css, tak aby końcowy wygląd miał postać tego co widzimy na blogu demo. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły.