0 follower

Tworzenie i aktualizowanie wiadomości

Mając gotowy model wiadomości Post, potrzebujemy dopracować akcje oraz widoki dla kontrolera wiadomości PostController. W części tej najpierw dostosujemy kontrolę dostępności operacji CRUD; następnie zmodyfikujemy kod implementujący operacje tworzenia create oraz aktualizowania update; na koniec zaimplementujemy funkcję podglądu dla obu operacji.

1. Dostosowywanie kontroli dostępności

Pierwszą rzeczą jaką chcemy zrobić jest dostosowanie kontroli dostępu ze względu na to, że kod wygenerowany przez yiic nie pasuje do naszych wymagań.

Modyfikujemy metodę accessRules() w pliku /wwwroot/blog/protected/controllers/PostController.php w następujący sposób:

public function accessRules()
{
  return array(
    array('allow', // zezwól wszystkim użytkownikom wykonać akcje 'list' oraz 'show'
      'actions'=>array('list', 'show'),
      'users'=>array('*'),
    ),
    array('allow', // zezwól uwierzytelnionym użytkownikom wykonywać każdą akcję
      'users'=>array('@'),
    ),
    array('deny', // odmów wszystkim użytkownikom
      'users'=>array('*'),
    ),
  );
}

Powyższe reguły oznaczają, że wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do akcji listowania list oraz wyświetlania show, zaś uwierzytelnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do każdej akcji, włączając w to akcję administratora admin. Użytkownik powinien spotkać się z odmową dla każdego innego scenariusza. Zauważ, że reguły te przetwarzane są w kolejności w jakiej zostały tutaj pokazane. Pierwsza reguła pasująca do aktualnego kontekstu decyduje o uzyskaniu dostępu. Na przykład, jeśli aktualny użytkownik to właściciel systemu, który próbuje odwiedzić stronę służącą do tworzenia wiadomości, druga reguła będzie pasowała i zagwarantuje ona dostęp dla tego użytkownika.

2. Dostosowywanie operacji tworzenia create oraz aktualizacji update

Operacje tworzenia create i aktualizacji update są bardzo podobne. Obie potrzebują wyświetlić formularz HTML w celu zebrania danych wejściowych od użytkownika, sprawdzenia ich poprawności i zapisania ich w bazie danych. Główną różnicą jest to,
że operacja aktualizacji update wypełni wstępnie formularz danymi z istniejącej
wiadomości znalezionymi w bazie danych. Z tego też powodu, narzędzie yiic generuje częściowy widok/wwwroot/blog/protected/views/post/_form.php, który jest
osadzany w obu widokach create oraz update w celu wygenerowania potrzebnego formularza HTML.

Na początek zmienimy plik _form.php, tak że formularz HTML będzie zbierał jedynie
dane wejściowe, które chcemy: tytuł, title, zawartość content oraz status status. Używamy pól ze zwykłym tekstem aby zebrać dane wejściowe dla pierwszych dwóch atrybutów oraz listy rozwijanej do zebrania danych wejściowych dla statusu status. Opcje listy rozwijanej stanowią teksty wyświetlające dopuszczalne statusy wiadomości:

<?php echo CHtml::activeDropDownList($post,'status',Post::model()->statusOptions); ?>

Wskazówka: W powyższym kodzie, możemy również użyć Post::model()->getStatusOptions() zamiast Post::model()->statusOptions aby zwrócić dopuszczalne opcje statusu. Powodem dla którego
używamy ostatniego wyrażenia jest to, że Post jest komponentem, który pozwala nam uzyskać dostęp do właściwości zdefiniowanych pod postacią metod getterów. defined in terms of getter methods.

Następnie zmodyfikujemy klasę wiadomości Post, tak, że będzie ona automatycznie ustawiać pewne atrybuty (np. czas utworzenia createTime, ID autora authorId) zanim wiadomość zapisywana jest do bazy danych. Nadpisujemy metodę beforeValidate() następująco:

protected function beforeValidate($on)
{
  $parser=new CMarkdownParser;
  $this->contentDisplay=$parser->safeTransform($this->content);
  if($this->isNewRecord)
  {
    $this->createTime=$this->updateTime=time();
    $this->authorId=Yii::app()->user->id;
  }
  else
    $this->updateTime=time();
  return true;
}

W metodzie tej używamy CMarkdownParser aby skonwertować zawartość w formacie Markdown do postaci HTML i zapisania rezultatu do contentDisplay. Pozwala to uniknąć powtarzającej się
konwersji pomiędzy formatami podczas wyświetlania wiadomości. Jeśli mamy do czynienia
z nową wiadomości, ustawiamy jej atrybuty czas utworzenia createTime oraz ID autora authorId; w przeciwnym przypadku ustawiamy datę aktualizacji updateTime aby wskazywała aktualny czas. Zauważ, że metoda ta będzie wywołana automatycznie gdy wywołamy metodę sprawdzenia poprawności validate() lub zapisu save() modelu.

Ponieważ chcemy zapisać otagowania wiadomości do tabeli Tag potrzebujemy również następującej metody w klasie Post, która będzie wywołana automatycznie po zapisaniu wiadomości do bazy danych:

protected function afterSave()
{
  if(!$this->isNewRecord)
    $this->dbConnection->createCommand(
      'DELETE FROM PostTag WHERE postId='.$this->id)->execute();
 
  foreach($this->getTagArray() as $name)
  {
    if(($tag=Tag::model()->findByAttributes(array('name'=>$name)))===null)
    {
      $tag=new Tag(array('name'=>$name));
      $tag->save();
    }
    $this->dbConnection->createCommand(
      "INSERT INTO PostTag (postId, tagId) VALUES ({$this->id},{$tag->id})")->execute();
  }
}
 
public function getTagArray()
{
  // rozbij ciąg tagów na zestaw tagów
  return array_unique(
    preg_split('/\s*,\s*/',trim($this->tags),-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY)
  );
}

Powyżej, najpierw czyścimy tabelę PostTag z wierszy powiązanych z aktualną wiadomością. Następnie wstawiamy nowe tagi do tabeli Tag i dodajemy referencję do tabeli PostTag. Zawarta tu logika jest trochę złożona. Zamiast używania rekordu aktywnego napisaliśmy czyste zapytanie SQL i wywołaliśmy je przy użyciu połączenia do bazy danych.

Wskazówka: Jest dobrym zwyczajem trzymać logikę biznesową, taką jak powyższy kod beforeValidate() oraz afterSave() w modelu zamiast w kontrolerze.

3. Implementacja funkcji podglądu

Poza powyższymi dostosowaniami, chcemy również dodać funkcję podglądu, która pozwoli nam podejrzeć wiadomość zanim zapiszemy ją do bazy danych.

Najpierw zmienimy plik widoku _form.php w celu dodatnia przycisku podglądu preview oraz wyświetlenia podglądu. Podgląd jest wyświetlany jedynie wtedy, gdy przycisk
podglądu został naciśnięty i nie wystąpił żaden błąd podczas sprawdzania poprawności.

<?php echo CHtml::submitButton('Preview',array('name'=>'previewPost')); ?>
......
<?php if(isset($_POST['previewPost']) && !$post->hasErrors()): ?>
...wyświetl podgląd wiadomości $post tutaj...
<?php endif; ?>

Następnie zmieniamy metody actionCreate() oraz actionUpdate() kontrolera PostController aby odpowiadały na żądanie podglądu. Poniżej prezentujemy zaktualizowany kod actionCreate(), który jest bardzo podobny do tego w actionUpdate():

public function actionCreate()
{
  $post=new Post;
  if(isset($_POST['Post']))
  {
    $post->attributes=$_POST['Post'];
    if(isset($_POST['previewPost']))
      $post->validate();
    else if(isset($_POST['submitPost']) && $post->save())
      $this->redirect(array('show','id'=>$post->id));
  }
  $this->render('create',array('post'=>$post));
}

W powyższym kodzie, jeśli przycisk podglądu został kliknięty, wywołujemy metodę $post->validate() aby sprawdzić poprawność danych wejściowych; w przeciwnym przypadku jeśli przycisk submit (prześlij) został kliknięty, spróbujemy zapisach wiadomość poprzez wywołanie metody $post->save(), która w ukryciu dokona sprawdzenia poprawności. Jeśli zapis powiódł się (nie wystąpiły żadne błędy sprawdzani poprawności i dane zostały zapisane do bazy danych bez błędów), przekierowujemy przeglądarkę użytkownika aby pokazała nowo utworzoną wiadomość.