0 follower

Tworzenie portletu logowania

Szkielet aplikacji, który stworzyliśmy zawiera stronę logowania. W części tej, przekonwertujemy tą stronę na portlet logowania o nazwie UserLogin. Portlet będzie wyświetlany w pasku bocznym strony, jeśli aktualny użytkownik jest nieuwierzytelnionym gościem. Jeśli logowanie powiedzie się, portlet zniknie
a pojawi się w jego miejsce wcześniej przez nas stworzone portlet z menu użytkownika.

1. Tworzenie klasy UserLogin

Tak jak w przypadku portletu menu użytkownika utworzymy klasę UserLogin, która będzie zawierała logikę portletu logowania użytkownika oraz zapiszemy ją w pliku /wwwroot/blog/protected/components/UserLogin.php. Plik ten ma następującą zawartość:

<?php
class UserLogin extends Portlet
{
  public $title='Login';
 
  protected function renderContent()
  {
    $form=new LoginForm;
    if(isset($_POST['LoginForm']))
    {
      $form->attributes=$_POST['LoginForm'];
      if($form->validate())
        $this->controller->refresh();
    }
    $this->render('userLogin',array('form'=>$form));
  }
}

Kod w metodzie renderContent() został skopiowany z metody actionLogin() kontrolera SiteController, który wygenerowaliśmy na początku przy użyciu narzędzia yiic. Zmienimy głównie wywołanie metody render() na generowanie widoku o nazwie userLogin. Zauważ również, że utworzyliśmy obiekt klasy LoginForm w tej metodzie. Klasa ta
reprezentuje dane wejściowe użytkownika, które zbieramy z formularza logowania. Znajduje się ona w pliku /wwwroot/blog/protected/models/LoginForm.php
i została wygenerowana przez narzędzie yiic podczas tworzenia szkieletu aplikacji.

2. Tworzenie widoku userLogin

Zawartość widoku userLogin również pochodzi w większej części z widoku login z akcji login kontrolera SiteController. Widok zapisany jest w pliku
/wwwroot/blog/protected/components/views/userLogin.php i posiada następującą zawartość:

<?php echo CHtml::beginForm(); ?>
<div class="row">
<?php echo CHtml::activeLabel($form,'username'); ?>
<br/>
<?php echo CHtml::activeTextField($form,'username') ?>
<?php echo CHtml::error($form,'username'); ?>
</div>
<div class="row">
<?php echo CHtml::activeLabel($form,'password'); ?>
<br/>
<?php echo CHtml::activePasswordField($form,'password') ?>
<?php echo CHtml::error($form,'password'); ?>
</div>
<div class="row">
<?php echo CHtml::activeCheckBox($form,'rememberMe'); ?>
<?php echo CHtml::label('Remember me next time',CHtml::getActiveId($form,'rememberMe')); ?>
</div>
<div class="row">
<?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
<p class="hint">You may login with <b>demo/demo</b></p>
</div>
<?php echo CHtml::endForm(); ?>

W formularzu logowania wyświetlamy pole tekstowe dla nazwy użytkownika oraz pole przeznaczone do wpisywania hasła. Wyświetlamy również checkbox wskazujący kiedy stan zalogowania użytkownika powinien być zapamiętywany nawet jeśli przeglądarka zostanie zamknięta. Widok posiada lokalną zmienną nazwaną $form, która pochodzi z danych przesłanych z wywołania metody render() w UserLogin::renderContent().

Ponieważ model danych LoginForm posiada reguły sprawdzania poprawności (podobnie jak model Post), podczas przesyłania przez użytkownika formularza, model dokona
operacji sprawdzania poprawności danych. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd podczas sprawdzania formularz wyświetli informację o nim tuż przy niepoprawnie wypełnionym polu wejściowym przy pomocy CHtml::error().

3. Używanie portletu UserLogin

Użyjemy porltetu UserLogin podobnie jak UserMenu poprzez zmodyfikowania pliku widoku /wwwroot/blog/protected/views/layouts/main.php w następujący sposób:

......
<div id="sidebar">
 
<?php $this->widget('UserLogin',array('visible'=>Yii::app()->user->isGuest)); ?>
 
<?php $this->widget('UserMenu',array('visible'=>!Yii::app()->user->isGuest)); ?>
 
</div>
......

Zauważ, że portlet UserLogin jest widoczny tylko gdy aktualny użytkownik jest gościem, w przeciwieństwie do portletu UserMenu.

4. Testowanie portletu UserLogin

Aby przetestować portlet UserLogin, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz adres URL http://www.example.com/blog/index.php. Jeśli bieżący użytkownik
  nie jest zalogowany, powinniśmy być w stanie zobaczyć portlet UserLogin.
 2. Bez wprowadzania jakichkolwiek danych do formularza logowania, po kliknięciu w przycisk logowania Login powinniśmy zobaczyć wiadomości o błędach.
 3. Spróbuj zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika demo oraz hasła demo. Aktualna strona zostanie odświeżona, porltet UserLogin zniknie a portlet UserMenu pojawi się.
 4. Kliknij w pozycję menu Logout w portecie UserMenu, powinieneś zauważyć, ze portlet UserMenu zniknął podczas gdy portlet UserLogin pojawił się znów.

5. Podsumowania

Pottlet UserLogin jest typowym przykładem, który jest zgodny z wzorcem projektowym MVC. Używa on modelu LoginForm do reprezentowania danych oraz reguł biznesowych; używa on widoku userLogin do generowania interfejsu użytkownika oraz używa klasy UserLogin (jako minikontroler) do zarządzania modelem oraz widokiem.