0 follower

Uwierzytelnianie użytkownika

Nasza aplikacja blogu potrzebuje umieć rozróżnić użytkownika systemy od gościa. Dlatego też, potrzebujemy zaimplementować funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników.

Jak zapewnie się zorientowałeś szkielet aplikacji dostarcza już uwierzytelnienia użytkownika poprzez sprawdzanie czy nazwa użytkownika i pasmo to jednocześnie demo lub admin. W części tej zmodyfikujemy odpowiadający temu kod, tak aby uweerzytelnienie odbywało się
w oparciu o bazę danych User.

Uwierzytelnienie użytkownika wykonywane jest w klasie implementującej interfejs IUserIdentity. Szkielet aplikacji używa do tego celu klasy UserIdentity. Klasa ta znajduje się
w pliku /wwwroot/blog/protected/components/UserIdentity.php.

Wskazówka: Dla wygody, nazwa pliku klasy musi być taka sama jak odpowiadają mu nazwa klasy i zakończona rozszerzeniem .php. Używając tej konwencji, można
odnosić się do klasy używając aliasów ścieżek. Na przykład, możemy odnosić się do klasy UserIdentity przy użyciu aliasu application.components.UserIdentity. Wiele API w Yii jest w stanie rozpoznawać
aliasy ścieżek (np. Yii::createComponent()), dodatkowo używanie aliasów, pozwala uniknąć konieczności umieszczania absolutnych ścieżek do plików w kodzie. Występowanie tych ostatnich często powoduje problemy podczas wdrażania aplikacji.

Zmodyfikujemy klasę UserIdentity w następujący sposób:

<?php
class UserIdentity extends CUserIdentity
{
  private $_id;
 
  public function authenticate()
  {
    $username=strtolower($this->username);
    $user=User::model()->find('LOWER(username)=?',array($username));
    if($user===null)
      $this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID;
    else if(md5($this->password)!==$user->password)
      $this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID;
    else
    {
      $this->_id=$user->id;
      $this->username=$user->username;
      $this->errorCode=self::ERROR_NONE;
    }
    return !$this->errorCode;
  }
 
  public function getId()
  {
    return $this->_id;
  }
}

W metodzie authenticate(), używamy klasyUserdo wyszukiwania wiersza danych w tabeliUser, którego kolumnausernameposiada tą samą wartość co nazwa użytkownika, bez uwzględnienia wielkości liter. Przypominamy, że klasaUserzostała utworzona za pomocą narzędziayiicw poprzedniej części. Ponieważ klasaUserdziedziczy z [CActiveRecord], możemy wykorzystać [funkcjonalność rekordu aktywnego](http://www.yiiframework.com/doc/guide/database.ar) i uzyskać dostęp do tabeliUser` w obiektowy (OOP) sposób.

W klasie UserIdentity nadpisujemy również metodę getId(), która zwraca wartość id dla znalezionego w tabeli User użytkownika. Poprzednia implementacja zwracała nazwę użytkownika (username). Obie właściwości: nazwa użytkownika username oraz jego ID id będą zachowane w sesji użytkownika user oraz będzie można do nich uzyskać dostęp poprzez Yii::app()->user z dowolnego miejsca w naszym kodzie.

Wskazówka: W klasie UserIdentity odnosimy się do klasy CUserIdentity bez
bezpośredniego włączania odpowiadającego jej pliku klasy. Dzieje się tak, gdyż klasa CUserIdentity jest rdzenną klasą dostarczaną przez framework Yii. Yii automatycznie załączy plik klasy dla każdej z rdzennych klas, podczas pierwszego odniesienia się do niej. Dokładnie to samo zrobimy z klasą User. Dzieje się tak
ponieważ plik klasy User znajduje się w katalogu /wwwroot/blog/protected/models,
który został dodany do include_path PH zgodnie z następującymi liniami znajdującymi się w konfiguracji aplikacji:

>

return array(
  ......
  'import'=>array(
    'application.models.*',
    'application.components.*',
  ),
  ......
);

Powyższa konfiguracja mówi, iż każda z klasy, której plik klasy znajduje się w katalogu /wwwroot/blog/protected/models lub też /wwwroot/blog/protected/components będzie automatycznie załączony jeśli odnosimy się do klasy po raz pierwszy.

Klasa UserIdentity jest używana przede wszystkim w klasie LoginForm w celu uwierzytelnienia użytkownika bazującego na wprowadzonej na stronie logowania nazwie użytkownika i haśle. Następujący fragment kodu pokazuje w jaki sposób klasa UserIdentity jest używana:

$identity=new UserIdentity($username,$password);
$identity->authenticate();
switch($identity->errorCode)
{
  case UserIdentity::ERROR_NONE:
    Yii::app()->user->login($identity);
    break;
  ......
}

Info: Ludzie często mylą tożsamość (UserIdentity) i komponent użytkownika aplikacji user. Pierwsze (tożsamość) reprezentuje sposób przeprowadzania uwierzytelnienia, druga zaś używana jest do reprezentowania informacji związanych z aktualnym użytkownikiem. Aplikacja może posiadać tylko jeden komponent użytkownika user, ale może posiadać
jedną lub więcej klas tożsamościowych w zależności od rodzaju wpieranego sposobu uwierzytelniania. Po uwierzytelnieniu, instancja zawierająca tożsamość może przekazać swoje informacje o stanie do komponentu użytkownika user, tak, że ten jest globalnie dostępne poprzez właściwość user.

W celu przetestowania zmodyfikowanej klasy UserIdentity, możemy otworzyć adres URL http://www.example.com/blog/index.php i spróbować zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła przechowywanego w tabeli User. Jeśli użyjemy bazy danej dostarczonej przez
mego blogu, powinniśmy być w stanie zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika demo oraz hasła demo. Zauważ, że ten system blogowy nie
dostarcza funkcjonalności zarządania użytkownikami. W rezultacie użytkownik nie może zmienić swojego konta czy też stworzyć nowe poprzez interfejs sieciowy. Funkcjonalność zarządzania użytkownikami
może zostać rozważona jako przyszłe rozszerzenie dla naszej aplikacji.