0 follower

Uwierzytelnianie użytkownika

Nasza aplikacja blogu potrzebuje umieć rozróżnić użytkownika systemu od gościa. Dlatego też, potrzebujemy zaimplementować funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników.

Jak z pewnością się już zorientowałeś szkielet aplikacji dostarcza już uwierzytelnienia użytkownika poprzez sprawdzanie czy nazwa użytkownika i hasło to jednocześnie demo lub admin. W części tej zmodyfikujemy odpowiadający temu kod, tak aby uwierzytelnienie odbywało się w oparciu o bazę danych User.

Uwierzytelnienie użytkownika wykonywane jest w klasie implementującej interfejs IUserIdentity. Szkielet aplikacji używa do tego celu klasy UserIdentity. Klasa ta znajduje się w pliku /wwwroot/blog/protected/components/UserIdentity.php.

Wskazówka: Dla wygody, nazwa pliku klasy musi być taka sama jak odpowiadająca mu nazwa klasy i zakończona rozszerzeniem .php. Używając tej konwencji, można odnosić się do klasy używając aliasów ścieżek. Na przykład, możemy odnosić się do klasy UserIdentity przy użyciu aliasu application.components.UserIdentity. Wiele API w Yii jest w stanie rozpoznawać aliasy ścieżek (np. Yii::createComponent()), dodatkowo używanie aliasów, pozwala uniknąć konieczności umieszczania absolutnych ścieżek do plików w kodzie. Występowanie tych ostatnich często powoduje problemy podczas wdrażania aplikacji.

Zmodyfikujemy klasę UserIdentity w następujący sposób:

<?php
class UserIdentity extends CUserIdentity
{
  private $_id;
 
  public function authenticate()
  {
    $username=strtolower($this->username);
    $user=User::model()->find('LOWER(username)=?',array($username));
    if($user===null)
      $this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID;
    else if(!$user->validatePassword($this->password))
      $this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID;
    else
    {
      $this->_id=$user->id;
      $this->username=$user->username;
      $this->errorCode=self::ERROR_NONE;
    }
    return $this->errorCode==self::ERROR_NONE;
  }
 
  public function getId()
  {
    return $this->_id;
  }
}

W metodzie authenticate(), używamy klasyUserdo wyszukiwania wiersza danych w tabelitbl_user, którego kolumnausernameposiada tą samą wartość co nazwa użytkownika, bez uwzględnienia wielkości liter. Przypominamy, że klasaUserzostała utworzona za pomocą narzędziagiiw poprzedniej części. Ponieważ klasaUserdziedziczy z [CActiveRecord], możemy wykorzystać [funkcjonalność rekordu aktywnego](https://www.yiiframework.com/doc/guide/database.ar) i uzyskać dostęp do tabeliUser` w obiektowy (OOP) sposób.

W celu sprawdzenia czy użytkownik wprowadził prawidłowe hasło, wywołujemy metodę validatePassword klasy użytkownika User. Musimy zmodyfikować plik /wwwroot/blog/protected/models/User.php w następujący sposób. Zauważ, że zamiast przechowywać hasło tekstowo w bazie danych, przechowujemy rezultat haszowania hasła oraz losowo wygenerowany klucz soli. Podczas sprawdzania poprawności hasła wprowadzonego przez użytkownika powinniśmy użyć do porównywania rezultatu haszowania hasła zamiast samego hasła.

class User extends CActiveRecord
{
  ......
  public function validatePassword($password)
  {
    return $this->hashPassword($password,$this->salt)===$this->password;
  }
 
  public function hashPassword($password,$salt)
  {
    return md5($salt.$password);
  }
}

W klasie UserIdentity nadpisujemy również metodę getId(), która zwraca wartość id dla znalezionego w tabeli tbl_user użytkownika. Poprzednia implementacja zwracała nazwę użytkownika (username). Obie właściwości: nazwa użytkownika username oraz jego ID id będą zachowane w sesji użytkownika user oraz będzie można do nich uzyskać dostęp poprzez Yii::app()->user z dowolnego miejsca w naszym kodzie.

Wskazówka: W klasie UserIdentity odnosimy się do klasy CUserIdentity bez bezpośredniego włączania odpowiadającego jej pliku klasy. Dzieje się tak, gdyż klasa CUserIdentity jest rdzenną klasą dostarczaną przez framework Yii. Yii automatycznie załączy plik klasy dla każdej z rdzennych klas, podczas pierwszego odniesienia się do niej.

Dokładnie to samo zrobimy z klasą User. Dzieje się tak ponieważ plik klasy User znajduje się w katalogu /wwwroot/blog/protected/models, który został dodany do include_path PHP zgodnie z następującymi liniami znajdującymi się w konfiguracji aplikacji:

return array(
  ......
  'import'=>array(
    'application.models.*',
    'application.components.*',
  ),
  ......
);

Powyższa konfiguracja mówi, iż każda z klas, której plik klasy znajduje się w katalogu /wwwroot/blog/protected/models lub też /wwwroot/blog/protected/components będzie automatycznie załączony jeśli odnosimy się do klasy po raz pierwszy.

Klasa UserIdentity jest używana przede wszystkim w klasie LoginForm w celu uwierzytelnienia użytkownika bazującego na wprowadzonej na stronie logowania nazwie użytkownika i haśle. Następujący fragment kodu pokazuje w jaki sposób klasa UserIdentity jest używana:

$identity=new UserIdentity($username,$password);
$identity->authenticate();
switch($identity->errorCode)
{
  case UserIdentity::ERROR_NONE:
    Yii::app()->user->login($identity);
    break;
  ......
}

Info: Ludzie często mylą tożsamość (UserIdentity) i komponent użytkownika aplikacji user. Pierwsze (tożsamość) reprezentuje sposób przeprowadzania uwierzytelnienia, druga zaś używana jest do reprezentowania informacji związanych z aktualnym użytkownikiem. Aplikacja może posiadać tylko jeden komponent użytkownika user, ale może posiadać jedną lub więcej klas tożsamościowych w zależności od rodzaju wpieranego sposobu uwierzytelniania. Po uwierzytelnieniu, instancja zawierająca tożsamość może przekazać swoje informacje o stanie do komponentu użytkownika user, tak, że ten jest globalnie dostępny poprzez właściwość user.

W celu przetestowania zmodyfikowanej klasy UserIdentity, możemy otworzyć adres URL http://www.example.com/blog/index.php i spróbować zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła przechowywanego w tabeli tbl_user. Jeśli użyjemy bazy danych dostarczonej przez demo blogu, powinniśmy być w stanie zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika demo oraz hasła demo. Zauważ, że ten system blogowy nie dostarcza funkcjonalności zarządzania użytkownikami. W rezultacie użytkownik nie może zmienić swojego konta czy też stworzyć nowego poprzez interfejs sieciowy. Funkcjonalność zarządzania użytkownikami może zostać rozważona jako przyszłe rozszerzenie dla naszej aplikacji.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !