0 follower

Tworzenie i wyświetlanie komentarzy

W części tej zaimplementujemy funkcje wyświetlania oraz tworzenia komentarzy.

W celu zwiększenia interakcji z użytkownikiem będziemy chcieli poinformować użytkownika o możliwych błędach za każdym razem gdy skończy on wprowadzać wartości do danego pola. Znane jest to pod pojęciem sprawdzania poprawności danych po stronie klienta. Pokażemy jak można to zrobić w Yii w sposób nierozróżnialny i ekstremalnie prosty. Zauważ, że wymagana jest do tego wersja Yii 1.1.1 lub późniejsza.

1. Wyświetlanie komentarzy

Zamiast osobnych stron do wyświetlania i tworzenia komentarzy użyjemy strony wyświetlającej szczegóły wiadomości (wygenerowanej przez akcję view w kontrolerze PostController). Poniżej wyświetlonej zawartości każdej wiadomości, wyświetlimy listę komentarzy należących do tej wiadomości a pod nimi formularz tworzenia komentarza.

W celu wyświetlenia komentarzy na stronie szczegółów wiadomości, zmodyfikujemy skrypt widoku /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php w następujący sposób:

...widok posta...
 
<div id="comments">
  <?php if($model->commentCount>=1): ?>
    <h3>
      <?php echo $model->commentCount . 'comment(s)'; ?>
    </h3>
 
    <?php $this->renderPartial('_comments',array(
      'post'=>$model,
      'comments'=>$model->comments,
    )); ?>
  <?php endif; ?>
</div>

W powyższym kodzie, wywołujemy metodę renderPartial() aby wygenerować częściowy widok o nazwie _comments w celu wyświetlenia listy komentarzy aktualnie wyświetlanej wiadomości. Zauważ, że w widoku używamy wyrażenia $model->comments w celu zwrócenia komentarzy dla tej wiadomości. Jest to poprawne wywołanie dlatego, że zadeklarowaliśmy relację comments w klasie wiadomości Post. Wykonanie tego wyrażenia spowoduje niejawne wywołanie zapytania do bazy danych z JOIN-em, które zwróci nam odpowiednie komentarze. Funkcjonalność ta znana jest jako leniwe zapytania relacyjne.

Częściowy widok _comments nie jest zbyt interesujący. Głównie przechodzi on przez wszystkie komentarze i wyświetla ich szczegóły. Zainteresowanych czytelników odsyłamy do pliku /wwwroot/yii/demos/blog/protected/views/post/_comments.php.

2. Tworzenie komentarzy

Aby obsłużyć tworzenie komentarzy, najpierw zmienimy metodę actionView() kontrolera PostController w następujący sposób:

public function actionView()
{
  $post=$this->loadModel();
  $comment=$this->newComment($post);
 
  $this->render('view',array(
    'model'=>$post,
    'comment'=>$comment,
  ));
}
 
protected function newComment($post)
{
  $comment=new Comment;
  if(isset($_POST['Comment']))
  {
    $comment->attributes=$_POST['Comment'];
    if($post->addComment($comment))
    {
      if($comment->status==Comment::STATUS_PENDING)
        Yii::app()->user->setFlash('commentSubmitted','Thank you for your comment. Your comment will be posted once it is approved.');
      $this->refresh();
    }
  }
  return $comment;
}

Następnie modyfikujemy klasę modelu Postdodając następującą metodęaddComment()`:

public function addComment($comment)
{
  if(Yii::app()->params['commentNeedApproval'])
    $comment->status=Comment::STATUS_PENDING;
  else
    $comment->status=Comment::STATUS_APPROVED;
  $comment->post_id=$this->id;
  return $comment->save();
}

W powyższym kodzie, wołamy metodę newComment() zanim wygenerujemy widok view. W metodzie newComment() generujemy instancję komentarza Comment i sprawdzamy czy formularz komentarza został przesłany. Jeśli tak, spróbujemy dodać komentarz do wiadomości poprzez wywołanie $post->addComment($comment). Jeżeli się to uda, odświeżymy stronę ze szczegółami wiadomości, która będzie wyświetlać nam nowo utworzony komentarz chyba, że będzie wymagane jego potwierdzenie. W przypadku kiedy komentarz wymaga najpierw zatwierdzenia zanim zostanie wyświetlony, wyświetlimy wiadomość flash w celu zakomunikowania użytkownikowi, że komentarz zostanie wyświetlony po jego zatwierdzeniu. Wiadomość typu flash jest zazwyczaj wiadomością potwierdzającą coś, wyświetlaną użytkownikowi końcowemu. Jeśli użytkownik kliknie na przycisku odświeżenia w swojej przeglądarce wiadomość ta zniknie.

Musimy ponadto zmodyfikować również /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php:

......
<div id="comments">
  ......
  <h3>Leave a Comment</h3>
 
  <?php if(Yii::app()->user->hasFlash('commentSubmitted')): ?>
    <div class="flash-success">
      <?php echo Yii::app()->user->getFlash('commentSubmitted'); ?>
    </div>
  <?php else: ?>
    <?php $this->renderPartial('/comment/_form',array(
      'model'=>$comment,
    )); ?>
  <?php endif; ?>
 
</div><!-- comments -->

W powyższym kodzie wyświetlamy wiadomość typu flash jeśli jest dostępna. W przeciwnym przypadku, wyświetlamy formularz komentarza poprzez wygenerowanie widoku częściowego /wwwroot/blog/protected/views/comment/_form.php.

3. Sprawdzanie poprawności danych oparte na AJAX

W celu poprawy wygody użytkownika, możemy użyć sprawdzania poprawności danych w polach formularza opartego na AJAX-ie, zapewniającego użytkownikowi informację zwrotną o poprawności pól w trakcie wypełniania formularza, przed przekazaniem całego formularza do serwera. Aby wspierać sprawdzanie poprawności oparte na AJAX-ie w formularzu komentarza, potrzebujemy dokonać niewielkich zmian zarówno w widoku formularza /wwwroot/blog/protected/views/comment/_form.php jak i w metodzie newComment().

W pliku _form.php musimy przede wszystkim ustawić CActiveForm::enableAjaxValidation jako wartość true, kiedy tworzymy widżet CActiveForm:

<div class="form">
 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(
  'id'=>'comment-form',
  'enableAjaxValidation'=>true,
)); ?>
......
<?php $this->endWidget(); ?>
 
</div><!-- form -->

Natomiast w metodzie newComment() wstawiamy część kodu aby odpowiedzieć na żądanie AJAX-a dotyczące sprawdzania poprawności. Kod sprawdza, czy w POST występuje zmienna ajax. Jeśli tak, wyświetlany jest rezultat sprawdzania poprawności poprzez wywołanie CActiveForm::validate.

protected function newComment($post)
{
  $comment=new Comment;
 
  if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='comment-form')
  {
    echo CActiveForm::validate($comment);
    Yii::app()->end();
  }
 
  if(isset($_POST['Comment']))
  {
    $comment->attributes=$_POST['Comment'];
    if($post->addComment($comment))
    {
      if($comment->status==Comment::STATUS_PENDING)
        Yii::app()->user->setFlash('commentSubmitted','Thank you for your comment. Your comment will be posted once it is approved.');
      $this->refresh();
    }
  }
  return $comment;
}

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !