0 follower

Tworzenie portletu menu użytkownika

Bazując na analizie wymagań, będziemy potrzebowali trzech portletów: portletu "menu użytkownika", "chmury tagów" oraz portletu "ostatnich komentarzy". Utworzymy te portlety poprzez rozszerzenie widżetu CPortlet dostarczonego przez Yii.

W części tej, utworzymy nasz pierwszy, konkretny portlet - portlet menu użytkownika, który wyświetla listę pozycji w menu, które są dostępne tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Menu zawiera cztery pozycje:

 • zatwierdź komentarz: hiperłącze, które prowadzi do lity komentarzy czekających na zatwierdzenie;
 • utwórz nową wiadomość: hiperłącze, które prowadzi do strony tworzenia wiadomości;
 • zarządzanie wiadomościami: hiperłącze, które prowadzi do strony zarządzania wiadomościami;
 • wylogowanie: link będący przyciskiem, który wyloguje aktualnego użytkownika;

1. Tworzenie klasy UserMenu

Tworzymy klasę UserMenu opisującą część logiczną portletu menu użytkownika. Klasa ta jest zachowana w pliku /wwwroot/blog/protected/components/UserMenu.php, który posiada następującą zawartość:

Yii::import('zii.widgets.CPortlet');
 
class UserMenu extends CPortlet
{
  public function init()
  {
    $this->title=CHtml::encode(Yii::app()->user->name);
    parent::init();
  }
 
  protected function renderContent()
  {
    $this->render('userMenu');
  }
}

Klasa UserMenu dziedziczy z klasy CPortlet z biblioteki zii. Nadpisuje zarówno metodę init() jak i metodę renderContent() z klasy CPortlet. Pierwsza metoda ustawia tytuł jako nazwę aktualnego użytkownika; druga generuje zawartość ciała portletu poprzez wygenerowanie widoku o nazwie userMenu.

Wskazówka: Zauważ, że dołączamy jawnie klasę CPortlet poprzez wywołanie metody Yii::import() zanim odwołamy się do niej po raz pierwszy. Dzieje się tak, ponieważ CPortlet jest częścią projektu zii - oficjalnej biblioteki rozszerzeń dla Yii. Ze względu na wydajność, klasy w tym projekcie nie są wymieniane jako klasy podstawowe (ang. core classes). Dlatego też, musimy je zaimportować zanim ich użyjemy po raz pierwszy.

2. Tworzenie widoku userMenu

Następnie, tworzymy widok userMenu, który jest zapisany w pliku /wwwroot/blog/protected/components/views/userMenu.php:

<ul>
  <li><?php echo CHtml::link('Create New Post',array('post/create')); ?></li>
  <li><?php echo CHtml::link('Manage Posts',array('/admin')); ?></li>
  <li><?php echo CHtml::link('Approve Comments',array('comment/index'))
    . ' (' . Comment::model()->pendingCommentCount . ')'; ?></li>
  <li><?php echo CHtml::link('Logout',array('site/logout')); ?></li>
</ul>

Info: Domyślnie, pliki widoku dla widżetu powinny się znajdować w podkatalogu views katalogu zawierającego klasę widżetu. Nazwa pliku powinna być taka sam jak nazwa widoku.

3. Używanie portletu UserMenu

Nadszedł już czas, aby użyć nasz nowo ukończony portlet UserMenu. Zmienimy plik widoku układu /wwwroot/blog/protected/views/layouts/column2.php następująco:

......
<div id="sidebar">
  <?php if(!Yii::app()->user->isGuest) $this->widget('UserMenu'); ?>
</div>
......

W powyższym kodzie wołamy metodę widget() w celu wygenerowania i wywołania instancji klasy UserMenu. Ponieważ portlet powinien być wyświetlany tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, wywołujemy metodę widget() jeśli wartość właściwości isGuest dla aktualnego użytkownika to false (co oznacza, że użytkownik został uwierzytelniony).

4. Testowanie portletu UserMenu

Przetestujmy to co dotychczas mamy.

 1. Otwórz okno przeglądarki i wprowadź URL http://www.example.com/blog/index.php. Upewnij się, że nic nie wyświetla się na pasku bocznym tej strony.
 2. Kliknij na hiperłącze Login i wypełnij formularz logowania. Jeśli zakończy się to sukcesem, sprawdź czy portlet UserMenu pojawił się na pasku bocznym i czy jego tytuł zawiera nazwę użytkownika.
 3. Kliknij na hiperłącze 'Logout w portlecie UserMenu. Sprawdź czy akcja wylogowania powiodła się i portlet UserMenu portlet zniknął.

5. Podsumowanie

To co stworzyliśmy to portlet, który można wielokrotnie, ponownie używać. Możemy go w prosty sposób użyć ponownie w innych projektach z drobnymi lub bez żadnych modyfikacji. Więcej, zaprojektowanie tego portletu zgadza się ściśle z filozofią mówiącą, że warstwa logiczna i prezentacyjna powinny być rozdzielone. Chociaż nie zwróciliśmy na to uwagi w poprzednich częściach, praktyka taka ma miejsce niemal wszędzie w typowych aplikacjach opartych na Yii.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !