0 follower

Ogólna koncepcja

W oparciu o analizę wymagań, zdecydowaliśmy się używać następującej bazy danych w celu przechowywania trwałych danych dla naszej aplikacji blogowej:

 • Tabela tbl_user przechowuje informacje o użytkownikach, włączając w to ich nazwy oraz hasła.
 • Tabela tbl_post przechowuje informacje o postach w blogu. Składa się ona przede wszystkim z następujących kolumn:
  • title (tytuł): wymagany, tytuł wiadomości;
  • content (zawartość): wymagana, zawartość treści wiadomości, zapisana w formacie Markdown;
  • status (status): wymagany, status wiadomości, który może przyjmować następujące wartości:
   • 1, oznacza iż wiadomość znajduje się w wersji roboczej i nie jest widoczna publicznie;
   • 2, oznacza iż wiadomość jest upubliczniona;
   • 3, oznacza iż wiadomość jest nieaktualna i nie jest widoczna na liście wiadomości (choć nadal dostępna)
  • tags (otagowanie): opcjonalne, lista rozdzielonych przecinkami słów, kategoryzujących wiadomość.
 • Tabela tbl_comment przechowuje informacje o komentarzach do wiadomości. Każdy komentarz jest powiązany z wiadomością i przede wszystkim zawiera następujące kolumny:
  • author (autor): wymagana, nazwa autora komentarza;
  • email (email): wymagany, e-mail autora komentarza;
  • url (strona WWW): opcjonalna, strona WWW autora komentarza;
  • content (zawartość): wymagana, zawartość komentarza zapisanego w formacie tekstowym.
  • status (status): wymagany, status komentarza determinujący czy komentarz został zatwierdzony (wartość 2) lub nie (wartość 1).
 • Tabela tbl_tag zawiera informację o częstotliwości występowania tagów, która jest potrzebna do zaimplementowania chmury tagów. Tabela ta zawiera przede wszystkim następujące kolumny:
  • name (nazwa): wymagana, unikalna nazwa tagu;
  • frequency (częstotliwość): wymagana, ilość występowań tagu w wiadomościach;
 • Tabela przeglądowa tbl_lookup zawiera ogólne, przeglądowe informacje. Jest to w istocie tabela pomiędzy wartościami liczbowymi a tekstami. Pierwsze są reprezentacją danych w naszym kodzie, drugie zaś odpowiadają tekstom prezentowanym użytkownikowi końcowemu. Na przykład, używamy wartości numerycznej 1 do reprezentowania wersji tymczasowej wiadomości a łańcucha znaków Draft w celu wyświetlenia tego statusu użytkownikowi końcowemu. Tabela ta zawiera przede wszystkim następujące kolumny:
  • name (nazwa): tekstowa reprezentacja pozycji danych, która zostanie wyświetlona użytkownikowi końcowemu;
  • code (kod): wartość numeryczna, reprezentująca pozycję danych;
  • type: typ pozycji danych;
  • position (pozycja): względna kolejność pozycji danych pośród innych pozycji tego samego typu.

Następujący diagram (ER) relacji encji (ang. entity-relation diagram), pokazuje strukturę oraz relacje dla wyżej opisanych tabel.

Diagram relacji encji dla bazy danych blogu

Diagram relacji encji dla bazy danych blogu

Wszystkie wyrażenia SQL odpowiadające powyższemu diagramowi ER, można znaleźć w demonstracyjnym blogu. Dla naszej instalacji Yii, można je odnaleźć w pliku /wwwroot/yii/demos/blog/protected/data/schema.sqlite.sql.

Informacja: Nazwaliśmy wszystkie nasze tabele używając małych liter. Kierowaliśmy się tym, ponieważ różne DBMS często w różny sposób traktują wielkość liter a chcieliśmy uniknąć takich kłopotów.

Poprzedziliśmy wszystkie cztery tabele prefiksem tbl_. Służy to dwóm celom. Po pierwsze, prefiks wprowadza przestrzeń nazw do tych tabel w przypadku, gdy muszą one współistnieć z innymi tabelami w tej samej bazie danych, co zdarza się często w współdzielonych środowiskach hostujących, gdzie pojedyncza tabela jest używana przez wiele aplikacji. Po drugie, używanie prefiksów nazw tabel redukuje prawdopodobieństwo posiadania nazwy tabeli, która jest jednocześnie zarezerwowanym słowem kluczowym w DBMS.

Proces tworzenia naszej aplikacji podzieliliśmy na następujące kamienie milowe.

 • 1-szy kamień milowy: tworzenie prototypu sytemu blog, który powinien zawierać większość z wymaganych funkcjonalności.
 • 2-gi kamień milowy: dopracowywanie zarządzania wiadomościami obejmujące tworzenie, listowanie, wyświetlanie, aktualizowanie oraz usuwanie wiadomości.
 • 3-ci kamień milowy: dopracowywanie zarządzania komentarzami obejmujące tworzenie, listowanie, zatwierdzanie, aktualizowanie oraz usuwanie komentarzy do wiadomości.
 • 4-ty kamień milowy: implementacja portletów, zawierających menu użytkownika, logowanie, chmurkę tagów oraz najnowsze komentarze.
 • 5-ty kamień milowy: końcowe dopracowywanie aplikacji oraz jej uruchomienie.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !