0 follower

Додатки

Додатки це об’єкти, які керують всією структурою і життєвим циклом прикладної системи Yii. Кожна прикладна система Yii містить у собі один об’єкт додатка, який створюється у вхідному скрипті і глобально доступний через вираз \Yii::$app.

Інформація: Термін "додаток", в залежності від контексту, в якому він використовується, може означати як об’єкт додатка, так і прикладну систему додатка в цілому.

Існує два типи додатків: веб-додатки та консольні додатки. Як можна здогадатися із назв, перший тип, в основному, займається обробкою веб-запитів, а другий обробляє запити консольних команд.

Конфігурації додатка

Коли вхідний скрипт створює додаток, він завантажить конфігурацію та застосує її до додатка, наприклад:

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/../vendor/yiisoft/yii2/Yii.php';

// завантаження конфігурації додатка
$config = require __DIR__ . '/../config/web.php';

// створення екземпляру додатка і його налаштування
(new yii\web\Application($config))->run();

Як і звичайні конфігурації, конфігурації додатка вказують як саме слід ініціалізувати властивості об’єктів додатка. Через те, що конфігурації додатків часто є складними, вони зберігаються у декількох конфігураційних файлах, наприклад, файл web.php у наведеному вище прикладі.

Властивості додатка

Існує багато важливих властивостей додатка, які ви будете налаштовувати в конфігураціях додатка. Ці властивості, зазвичай, описують середовище, у якому працює додаток. Наприклад, додаток мусить знати яким чином завантажувати контролери, де зберігати тимчасові файли, і т. п. Нижче ми розглянемо дані властивості.

Обов'язкові властивості

В кожному додатку, ви маєте налаштувати мінімум дві властивості: id та basePath.

id

Властивість id є унікальним ідентифікатором додатка, який відрізняє його від решти інших додатків. Здебільшого, це використовується всередині системи. Хоч і не є обов’язковим, але для кращої сумісності рекомендується використовувати буквено-цифрові символи при налаштуванні ідентифікатора додатка.

basePath

Властивість basePath вказує на кореневу директорію додатка. Це директорія, яка містить весь код прикладної системи додатка. В цій директорії, зазвичай, знаходяться під-директорії models, views, та controllers, які містять код, що відповідає шаблону проектування MVC.

Ви можете налаштувати властивість basePath, вказавши прямий шлях до директорії або через псевдонім шляху. В обох випадках, вказана директорія має існувати, інакше буде отримано виключення. Шлях буде нормалізовано за допомогою виклику функції realpath().

Властивість basePath часто використовується для отримання інших важливих шляхів (наприклад, шлях до директорії runtime). Саме з цієї причини, псевдонім шляху @app визначений представляти цей шлях. Похідні шляхи потім можуть бути сформовані за допомогою цього псевдоніму шляху (наприклад, @app/runtime для звертання до директорії runtime).

Важливі властивості

Властивості, перелічені в даному підрозділі, частіш за все повинні бути визначені, тому що вони можуть відрізнятися у різних додатках.

aliases

Дана властивість дозволяє налаштувати вам набір псевдонімів у рамках масиву. Ключами масиву є імена псевдонімів, а значеннями - відповідні визначення шляхів. Наприклад,

[
  'aliases' => [
    '@name1' => 'path/to/path1',
    '@name2' => 'path/to/path2',
  ],
]

Ця властивість призначена для того, щоб ви мали змогу вказувати псевдоніми в рамках конфігурації додатка, а не викликаючи метод Yii::setAlias().

bootstrap

Дана властивість є дуже зручною, вона дозволяє вказувати масив компонентів, які повинні бути виконані у процесі початкового завантаження додатка. Наприклад, якщо вам потрібен модуль, який виконує тонке налаштування URL-правил, ви можете вказати його ідентифікатор в якості елемента даної властивості.

Кожен з елементів даної властивості може вказуватись в одному із наступних форматів:

 • ідентифікатор компонента додатка, що вказаний у компонентах;
 • ідентифікатор модуля, що вказаний у модулях;
 • назва класу;
 • масив конфігурації;
 • анонімна функція, яка створює та повертає об’єкт компонента.

Наприклад,

[
  'bootstrap' => [
    // ідентифікатор компонента додатка або модуля
    'demo',

    // назва класу
    'app\components\Profiler',

    // масив конфігурації
    [
      'class' => 'app\components\Profiler',
      'level' => 3,
    ],

    // анонімна функція
    function () {
      return new app\components\Profiler();
    }
  ],
]

Примітка: Якщо ідентифікатор модуля збігається з ідентифікатором компонента додатка, перевага буде віддана компоненту додатка під час початкового завантаження. Якщо ж ви хочете використати модуль, вам потрібно визначити анонімну функцію, як показано нижче: `php [

function () {
  return Yii::$app->getModule('user');
},

] `

Під час початкового завантаження, буде створено екземпляр кожного компоненту. Якщо клас компонента реалізує інтерфейс yii\base\BootstrapInterface, то його метод bootstrap() буде також викликаний.

Ще одним практичним прикладом є конфігурація додатку в базовому шаблоні проекту, у якій модулі debug та gii визначені як компоненти початкового завантаження, коли додаток знаходиться в середовищі розробки:

if (YII_ENV_DEV) {
  // налаштування конфігурації для середовища розробки ('dev')
  $config['bootstrap'][] = 'debug';
  $config['modules']['debug'] = 'yii\debug\Module';

  $config['bootstrap'][] = 'gii';
  $config['modules']['gii'] = 'yii\gii\Module';
}

Примітка: Якщо вказувати велику кількість компонентів у bootstrap - це негативно позначиться на швидкодії додатка, оскільки для кожного запиту буде виконуватись один й той самий набір компонентів. Таким чином, потрібно розсудливо використовувати компоненти початкового завантаження.

catchAll

Дана властивість підтримується тільки веб-додатками. Вона вказує на дію контролера, яка мусить обробляти всі вхідні запити від користувача. Переважно, це використовується, коли додаток знаходиться в режимі обслуговування і повинен обробити всі запити через одну дію.

Конфігурація є масивом, перший елемент якого вказує на маршрут дії. Решта елементів масиву у форматі ключ-значення вказують на додаткові параметри, які мають бути передані дії. Наприклад,

[
  'catchAll' => [
    'offline/notice',
    'param1' => 'value1',
    'param2' => 'value2',
  ],
]

components

Дана властивість є найважливішою. Вона дозволяє вам зареєструвати список іменованих компонентів, так званих компонентів додатку, які ви можете використовувати в інших місцях. Наприклад,

[
  'components' => [
    'cache' => [
      'class' => 'yii\caching\FileCache',
    ],
    'user' => [
      'identityClass' => 'app\models\User',
      'enableAutoLogin' => true,
    ],
  ],
]

Кожен компонент додатка визначений у форматі ключ-значення в масиві. Ключ являє собою ідентифікатор компонента, у той час як значення являє собою назву класу або конфігурацію.

Ви можете зареєструвати будь-який компонент у додатку, який потім буде доступний глобально за допомогою виразу \Yii::$app->componentID.

Більш детальна інформація наведена в розділі Компоненти додатка.

controllerMap

Дана властивість дозволяє вам встановлювати відповідність між ідентифікатором контролера та його класом. За замовчуванням, Yii встановлює відповідність між ідентифікатором контролера та його класом згідно домовленості (наприклад, ідентифікатор post буде відповідати класу app\controllers\PostController). За допомогою налаштування даної властивості ви можете обійти домовленість для необхідних контролерів. У наведеному прикладі, account буде відповідати app\controllers\UserController, в той час, як article буде відповідати app\controllers\PostController.

[
  'controllerMap' => [
    'account' => 'app\controllers\UserController',
    'article' => [
      'class' => 'app\controllers\PostController',
      'enableCsrfValidation' => false,
    ],
  ],
]

Ключами масиву даної властивості є ідентифікатори контролерів, а значеннями є назви відповідних класів контролерів або конфігурації.

controllerNamespace

Дана властивість вказує на простір імен за замовчуванням, в якому повинні знаходитись класи контролерів. За замовчуванням, це значення рівне app\controllers. Якщо ідентифікатор контролера є post, то, за домовленістю, відповідна назва класу контролера (без простору імен) буде PostController, а повна назва класу буде app\controllers\PostController.

Класи контролерів можуть також знаходитись у під-директоріях директорії, відповідно до їх простору імен. Наприклад, ідентифікатору контролера admin/post відповідає повне ім’я класу контролера app\controllers\admin\PostController.

Дуже важливо, щоб повне ім’я класу контролера могло бути використане автозавантаженням і фактичний простір імен вашого контролера відповідав цій властивості. В іншому випадку, ви отримаєте помилку із заголовком "Сторінка не знайдена" ("Page Not Found"), коли спробуєте отримати доступ до додатка.

У випадку, якщо ви хочете обійти домовленість, яку розглянуто вище, ви можете використовувати властивість controllerMap.

language

Дана властивість вказує мову, якою додаток повинен відображати вміст кінцевому користувачу. За замовчуванням значення даної властивості рівне en, що означає англійську мову. Необхідно налаштувати дану властивість, якщо ваш додаток потребує підтримки декількох мов.

Значення даної властивості визначає кілька різних аспектів інтернаціоналізації, в тому числі переклади повідомлень, форматування дат, форматування чисел, і т. п. Наприклад, віджет yii\jui\DatePicker використовує значення даної властивості для визначення мови, на якій має бути зображений календар і який формат дати повинен бути.

Рекомендується вказувати мову у рамках стандарту IETF. Наприклад, для англійської мови використовується en, в той час як для англійської в США - en-US.

Більш детальна інформація про цю властивість може бути знайдена у розділі Інтернаціоналізація.

modules

Дана властивість визначає модулі, які містить додаток.

Значенням властивості є масив імен класів модулів або конфігурацій, а ключами цього масиву виступають ідентифікатори модулів. Наприклад,

[
  'modules' => [
    // модуль "booking" визначено класом модуля
    'booking' => 'app\modules\booking\BookingModule',

    // модуль "comment" визначено масивом конфігурації
    'comment' => [
      'class' => 'app\modules\comment\CommentModule',
      'db' => 'db',
    ],
  ],
]

Більш детальна інформація наведена у розділі Модулі.

name

Дана властивість вказує ім’я додатка, яке може бути відображене кінцевому користувачу. На відміну від властивості id, яка має бути унікальною, значення даної властивості потрібне в основному для відображення і не повинно обов’язково бути унікальним.

Якщо ваш код не використовує дану властивість, то ви можете не налаштовувати її.

params

Дана властивість визначає масив глобально доступних параметрів додатка. Замість того, щоб використовувати жорстко фіксовані числа і текстові рядки у вашому коді, краще оголосити їх параметрами додатка в одному місці і використовувати в необхідних місцях коду. Наприклад, ви можете визначити розмір мініатюр зображень як параметр наступним чином:

[
  'params' => [
    'thumbnail.size' => [128, 128],
  ],
]

Потім, коли вам потрібно використати задані значення у вашому коді, ви можете зробити це наступним чином:

$size = \Yii::$app->params['thumbnail.size'];
$width = \Yii::$app->params['thumbnail.size'][0];

Якщо пізніше вам знадобиться змінити розмір мініатюр зображень, то вам потрібно буде змінити це значення лише у конфігураційному файлі додатка, не змінюючи будь-який залежний код.

sourceLanguage

Дана властивість вказує мову, на якій написаний код додатка. За замовчуванням значення рівне 'en-US', що означає англійську мову (США). Ви повинні змінити дану властивість, якщо мовою текстового вмісту у вашому коді є не англійська мова.

Аналогічно властивості language, ви повинні вказати дану властивість у рамках стандарту IETF. Наприклад, для англійської мови використовується en, в той час як для англійської в США - en-US.

Більш детальна інформація про цю властивість може бути знайдена у розділі Інтернаціоналізація.

timeZone

Дана властивість надає альтернативний спосіб встановлення часової зони за замовчуванням у процесі роботи додатка. Таким чином, вказуючи дану властивість, ви, по суті, викликаєте PHP-функцію date_default_timezone_set(). Наприклад,

[
  // 'Europe/Kiev' для України
  'timeZone' => 'America/Los_Angeles',
]

version

Дана властивість вказує версію додатка. За замовчуванням значення рівне '1.0'. Ви можете не змінювати дану властивість, якщо ваш код не використовує її.

Корисні властивості

Властивості, які перераховані в даному підрозділі, не є часто змінюваними, оскільки їх значення за замовчуванням відповідають загальноприйнятим домовленостям. Однак, ви можете їх налаштувати, якщо вам потрібно використовувати інші значення.

charset

Властивість вказує кодування, яке використовує додаток. За замовчуванням значення рівне 'UTF-8', яке має бути незмінним для більшості додатків, тільки якщо ви не працюєте із застарілою системою, яка використовує значний об’єм даних закодованих не в Unicode.

defaultRoute

Властивість вказує маршрут, який повинен використовувати додаток, коли жодного не вказано у вхідному запиті. Маршрут може складатись із ідентифікатора модуля, ідентифікатора контролера і/або ідентифікатора дії. Наприклад, help, post/create або admin/post/create. Якщо ідентифікатор дії не вказано, то буде використано значення за замовчуванням, що вказане у yii\base\Controller::$defaultAction.

Для веб-додатків значення за замовчуванням даної властивості рівне 'site', яке означає контролер SiteController і буде використовуватись його дія за замовчуванням. Таким чином, якщо ви спробуєте отримати доступ до додатка, не вказавши маршрут - буде відображено результат дії app\controllers\SiteController::actionIndex().

Для консольних додатків значення за замовчуванням рівне 'help', яке означає, що повинна використовуватись вбудована команда yii\console\controllers\HelpController::actionIndex(). Таким чином, якщо ви виконаєте команду yii без аргументів, вам буде відображена довідкова інформація.

extensions

Дана властивість визначає перелік розширень, які встановлені і використовуються додатком. За замовчуванням значенням даної властивості буде масив, отриманий із файлу @vendor/yiisoft/extensions.php. Файл extensions.php генерується і підтримується автоматично, коли ви використовуєте Composer для встановлення розширень. Таким чином, у більшості випадків, вам не потрібно налаштовувати дану властивість.

В особливих випадках, коли ви хочете керувати розширеннями власноруч, ви можете вказати дану властивість наступним чином:

[
  'extensions' => [
    [
      'name' => 'extension name',
      'version' => 'version number',
      'bootstrap' => 'BootstrapClassName', // не обов'язково; може бути також масив конфігурації
      'alias' => [ // не обов'язково
        '@alias1' => 'to/path1',
        '@alias2' => 'to/path2',
      ],
    ],

    // ... аналогічно для решти розширень ...

  ],
]

Як бачите, властивість є масивом специфікацій розширень. Кожне розширення вказано масивом, який складається з елементів name і version. Якщо розширення має бути виконано в процесі початкового завантаження, то слід вказати елемент bootstrap, який може містити ім’я класу початкового завантаження або масив конфігурації. Розширення також може визначати декілька псевдонімів.

layout

Дана властивість визначає ім’я макету за замовчуванням, який мусить бути використаний при формуванні представлення. Значення за замовчуванням рівне 'main', яке означає, що має бути використаний файл макету main.php з директорії макетів. Якщо обидві властивості директорія макетів та директорія представлень мають значення за замовчуванням, то файл макету за замовчуванням може бути представлений псевдонімом шляху як @app/views/layouts/main.php.

Для заборони використання макету, ви можете вказати дану властивість як false, однак це є дуже рідкісним випадком.

layoutPath

Дана властивість визначає шлях, де слід шукати макети. Значення за замовчуванням рівне layouts, що означає під-директорію у директорії представлень. Якщо значення директорії представлень є значенням за замовчуванням, то директорія шаблонів за замовчуванням може бути представлена псевдонімом шляху як @app/views/layouts.

Ви можете налаштувати дану властивість як директорію або як псевдонім шляху.

runtimePath

Дана властивість визначає шлях, де зберігаються тимчасові файли, такі як: файли журналів, кеш-файли. За замовчуванням це значення рівне директорії, яка представлена псевдонімом шляху @app/runtime.

Ви можете налаштувати дану властивість як директорію або як псевдонім шляху. Зверніть увагу, що дана директорія має бути доступна для запису процесом, який виконує додаток. Також директорія має бути захищена від доступу для кінцевих користувачів, оскільки файли, які зберігаються в ній, можуть містити важливу інформацію.

Для спрощення роботи з даною директорією, Yii надає попередньо визначений псевдонім шляху @runtime.

viewPath

Дана властивість визначає базову директорію, де містяться всі файли представлень. Значення за замовчуванням являє собою псевдонім @app/views. Ви можете налаштувати дану властивість як директорію або як псевдонім шляху.

vendorPath

Дана властивість визначає директорію сторонніх бібліотек, які використовуються і керуються за допомогою Composer. Вона містить всі сторонні бібліотеки, які використовуються додатком, включаючи сам фреймворк Yii. Значення за замовчуванням являє собою псевдонім @app/vendor.

Ви можете налаштувати дану властивість як директорію або як псевдонім шляху. При зміні даної властивості, переконайтесь, що ви також змінили відповідним чином налаштування Composer.

Для спрощення роботи з даною директорією, Yii надає попередньо визначений псевдонім шляху @vendor.

enableCoreCommands

Дана властивість підтримується тільки консольними додатками. Вона вказує чи потрібно використовувати вбудовані в Yii консольні команди. Значення за замовчуванням рівне true.

Події додатка

Додаток викликає декілька подій під час життєвого циклу обробки запиту. Ви можете приєднати обробники подій в конфігурації додатка наступним чином:

[
  'on beforeRequest' => function ($event) {
    // ...
  },
]

Використання синтаксису on eventName детально описано у розділі Конфігурації.

Іншим методом є приєднання обробників подій у процесі початкового завантаження додатку, одразу після того, як буде створено екземпляр додатку. Наприклад:

\Yii::$app->on(\yii\base\Application::EVENT_BEFORE_REQUEST, function ($event) {
  // ...
});

EVENT_BEFORE_REQUEST

Дана подія виникає до того, як додаток починає обробляти вхідний запит. Справжнє ім’я події - beforeRequest.

Коли виникає ця подія, екземпляр додатка вже сконфігурований і проініціалізований. Таким чином, це є коректним місцем для додавання вашого коду за допомогою подій для перехоплення управління обробки запиту. Наприклад, в обробнику події ви можете динамічно визначати властивість yii\base\Application::$language в залежності від деяких параметрів.

EVENT_AFTER_REQUEST

Дана подія виникає після закінчення обробки запиту додатком, але до відправлення відповіді. Справжнє ім’я події - afterRequest.

На момент виникнення даної події обробка запиту завершена і ви можете використати це для після-обробки запиту, з метою налаштування відповіді.

Зверніть увагу, що компонент response також викликає події в процесі відправлення даних кінцевому користувачу. Ці події виникають після поточної події.

EVENT_BEFORE_ACTION

Подія виникає до виконання кожної дії контролера. Справжнє ім’я події - beforeAction.

Параметр події є екземпляром yii\base\ActionEvent. Обробник події може встановлювати значення властивості yii\base\ActionEvent::$isValid рівним false для зупинки виконання дії. Наприклад:

[
  'on beforeAction' => function ($event) {
    if (деяка умова) {
      $event->isValid = false;
    } else {
    }
  },
]

Зверніть увагу на те, що така ж подія beforeAction викликається також модулями та контролерами. Об’єкти додатку є першими, хто ініціює дані події, за ними модулі (якщо такі є), і в кінці - контролери. Якщо обробник події встановлює значення властивості yii\base\ActionEvent::$isValid рівним false, то всі наступні події НЕ будуть викликані.

EVENT_AFTER_ACTION

Ця подія виникає після виконання кожної дії контролера. Справжнє ім’я події - afterAction.

Параметр події є екземпляром yii\base\ActionEvent. Через властивість yii\base\ActionEvent::$result обробник події може отримати доступ або змінити результат дії контролера. Наприклад:

[
  'on afterAction' => function ($event) {
    if (деяка умова) {
      // змінення $event->result
    } else {
    }
  },
]

Зверніть увагу на те, що така ж подія afterAction викликається також модулями та контролерами. Ці об’єкти ініціюють події у зворотньому порядку, порівнюючи з beforeAction. Таким чином, контролери є першими, хто ініціює дану подію, далі йдуть модулі (якщо такі є), і врешті - об’єкти додатків.

Життєвий цикл додатка

Життєвий цикл додатка

Коли вхідний скрипт виконується для обробки запиту, додаток пройде наступний життєвий цикл:

 1. Вхідний скрипт завантажує конфігурацію додатка у якості масиву.
 2. Вхідний скрипт створює новий екземпляр додатка:
  • Викликається метод preInit(), який налаштовує деякі життєво важливі властивості додатка, як наприклад basePath.
  • Реєструється обробник помилок.
  • Налаштовуються властивості додатку.
  • Викликається метод init(), який далі викликає метод bootstrap() для початкового завантаження компонентів.
 3. Вхідний скрипт викликає метод yii\base\Application::run() для запуску додатка:
  • Ініціюється подія EVENT_BEFORE_REQUEST.
  • Обробляється запит: розбір інформації запиту на маршрут та відповідні параметри; створення об’єктів модуля, контролера та дії, згідно вказаного маршруту; виконання дії контролера.
  • Ініціюється подія EVENT_AFTER_REQUEST.
  • Надсилається відповідь кінцевому користувачу.
 4. Вхідний скрипт отримує значення статусу виходу із додатка та завершує обробку запиту.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !