Instalacja

Wymagania

Minimalne wymagania tego szablonu projektu dla serwera to obsługa PHP 5.6.0.

Instalacja za pomocą Composera

Jeśli nie posiadasz zainstalowanego Composera, zapoznaj się najpierw z rozdziałem Przewodnika Instalacja Yii.

Po zainstalowaniu Composera możesz zainstalować aplikację korzystając z poniższych komend:

composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced yii-application

Komenda instaluje zaawansowaną aplikację w folderze o nazwie yii-application. Możesz, rzecz jasna, wybrać dowolną inną nazwę.

Instalacja z pliku archiwum

Wypakuj plik archiwum pobrany ze strony yiiframework.com do folderu advanced, znajdującego się bezpośrednio w głównym folderze serwera Web.

Następnie przejdź do instrukcji w sekcji poniżej.

Przygotowanie aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji konieczne jest wykonanie poniższych kroków, aby ją poprawnie zainicjalizować. Należy to zrobić raz na każdym nowym środowisku.

 1. Otwórz terminal konsoli, uruchom komendę init i wybierz dev dla środowiska deweloperskiego (lub prod dla produkcyjnego).

  /path/to/php-bin/php /path/to/yii-application/init
  

  W przypadku zautomatyzowanego procesu z użyciem skryptu, możesz uruchomić init w trybie nieinteraktywnym.

  /path/to/php-bin/php /path/to/yii-application/init --env=Production --overwrite=All --delete=All
  
 2. Stwórz nową bazę danych i zmodyfikuj odpowiednio jej dane w kluczu components['db'] w pliku common/config/main-local.php.

 3. Uruchom migrację w terminalu konsoli za pomocą komendy /path/to/php-bin/php /path/to/yii-application/yii migrate.

 4. Ustaw docelowe foldery serwera Web:

  • dla front-endu /path/to/yii-application/frontend/web/ z użyciem adresu URL http://frontend.test/
  • dla back-endu /path/to/yii-application/backend/web/ z użyciem adresu URL http://backend.test/

  W przypadku serwera Apache konfiguracja może wyglądać następująco:

    <VirtualHost *:80>
      ServerName frontend.test
      DocumentRoot "/path/to/yii-application/frontend/web/"
        
      <Directory "/path/to/yii-application/frontend/web/">
        # uruchom mod_rewrite dla obslugi 'ladnych' adresow URL
        RewriteEngine on
        # jesli folder lub plik istnieje, po prostu wywolaj go
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        # w pozostalych przypadkach przekieruj na index.php
        RewriteRule . index.php
  
        # ustaw index.php jako plik indeksowy
        DirectoryIndex index.php
  
        # ...pozostale ustawienia...
        # Apache 2.4
        Require all granted
          
        ## Apache 2.2
        # Order allow,deny
        # Allow from all
      </Directory>
    </VirtualHost>
      
    <VirtualHost *:80>
      ServerName backend.test
      DocumentRoot "/path/to/yii-application/backend/web/"
        
      <Directory "/path/to/yii-application/backend/web/">
        # uruchom mod_rewrite dla obslugi 'ladnych' adresow URL
        RewriteEngine on
        # jesli folder lub plik istnieje, po prostu wywolaj go
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        # w pozostalych przypadkach przekieruj na index.php
        RewriteRule . index.php
  
        # ustaw index.php jako plik indeksowy
        DirectoryIndex index.php
  
        # ...pozostale ustawienia...
        # Apache 2.4
        Require all granted
          
        ## Apache 2.2
        # Order allow,deny
        # Allow from all
      </Directory>
    </VirtualHost>
  

  W przypadku serwera nginx:

    server {
      charset utf-8;
      client_max_body_size 128M;
  
      listen 80; ## nasluchuj dla ipv4
      #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## nasluchuj dla ipv6
  
      server_name frontend.test;
      root    /path/to/yii-application/frontend/web/;
      index    index.php;
  
      access_log /path/to/yii-application/log/frontend-access.log;
      error_log  /path/to/yii-application/log/frontend-error.log;
  
      location / {
        # przekieruj wszystko, co nie jest rzeczywistym plikiem, na index.php
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
      }
  
      # odkomentuj ponizsze, aby uniknac przetwarzania wywolan nieistniejacych statycznych plikow przez Yii
      #location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
      #  try_files $uri =404;
      #}
      #error_page 404 /404.html;
  
      # zablokuj wywolywanie plikow php w folderze /assets
      location ~ ^/assets/.*\.php$ {
        deny all;
      }
  
      location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        #fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        try_files $uri =404;
      }
      
      location ~* /\. {
        deny all;
      }
    }
      
    server {
      charset utf-8;
      client_max_body_size 128M;
      
      listen 80; ## nasluchuj dla ipv4
      #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## nasluchuj dla ipv6
      
      server_name backend.test;
      root    /path/to/yii-application/backend/web/;
      index    index.php;
      
      access_log /path/to/yii-application/log/backend-access.log;
      error_log  /path/to/yii-application/log/backend-error.log;
      
      location / {
        # przekieruj wszystko, co nie jest rzeczywistym plikiem, na index.php
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
      }
      
      # odkomentuj ponizsze, aby uniknac przetwarzania wywolan nieistniejacych statycznych plikow przez Yii
      #location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
      #  try_files $uri =404;
      #}
      #error_page 404 /404.html;
  
      # zablokuj wywolywanie plikow php w folderze /assets
      location ~ ^/assets/.*\.php$ {
        deny all;
      }
  
      location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        #fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        try_files $uri =404;
      }
      
      location ~* /\. {
        deny all;
      }
    }
  
 5. Zmodyfikuj plik hostów, aby wskazać domenę na serwerze.

  • Windows: c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
  • Linux: /etc/hosts

  Dodaj poniżesz linie:

  127.0.0.1  frontend.test
  127.0.0.1  backend.test
  

Aby zalogować się do aplikacji, najpierw musisz się zarejestrować używając dowolnego adresu email, nazwy użytkwnika i hasła. Po udanej rejestracji możesz się zalogować używając podanych danych.

Note: jeśli chcesz używać zaawansowanego szablonu w pojedynczej domenie (gdzie / wskazuje na front-end, a /admin na back-end), zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z zaawansowanego szablonu projektu w środowisku współdzielonym.

Instalacja przy użyciu Vagrant

Poniższy sposób jest najłatwiejszy, ale za to długi (ok. 20 minut).

Ten sposób nie wymaga instalowania odpowiedniego oprogramowania (tj. serwera Web, PHP, MySQL itp.) - po prostu wykonuj kolejne kroki!

Instrukcje dla użytkowników Linux/Unix

 1. Zainstaluj VirtualBox
 2. Zainstaluj Vagrant
 3. Utwórz osobisty token API w serwisie GitHub
 4. Przygotuj projekt:

  git clone https://github.com/yiisoft/yii2-app-advanced.git
  cd yii2-app-advanced/vagrant/config
  cp vagrant-local.example.yml vagrant-local.yml
  
 5. Umieść swój osobisty token API GitHub w vagrant-local.yml
 6. Zmień folder na główny folder projektu:

  cd yii2-app-advanced
  
 7. Uruchom komendy:

  vagrant plugin install vagrant-hostmanager
  vagrant up
  

To wszystko. Teraz tylko musisz poczekać na zakończenie procesu! Po wszystkim możesz przejść do lokalnego projektu za pomocą adresów URL:

Instrukcje dla użytkowników Windows

 1. Zainstaluj VirtualBox
 2. Zainstaluj Vagrant
 3. Zrestartuj system
 4. Utwórz osobisty token API w serwisie GitHub
 5. Przygotuj projekt:

  • pobierz repozytorium yii2-app-advanced
  • rozpakuj je
  • przejdź do folderu yii2-app-advanced-master/vagrant/config
  • skopiuj zawartość pliku vagrant-local.example.yml do vagrant-local.yml
 6. Umieść swój osobisty token API GitHub w vagrant-local.yml
 7. Dodaj poniższe linie do pliku hostów:

  192.168.83.137 y2aa-frontend.test
  192.168.83.137 y2aa-backend.test
  
 8. Otwórz terminal (cmd.exe), zmień folder na folder główny projektu i uruchom komendy:

  vagrant plugin install vagrant-hostmanager
  vagrant up
  

  (Przeczytaj tutaj, w jaki sposób zmienić foldery w terminalu konsoli)

To wszystko. Teraz tylko musisz poczekać na zakończenie procesu! Po wszystkim możesz przejść do lokalnego projektu za pomocą adresów URL: