0 follower

Обʼєкти доступу до даних (DAO)

Обʼєкти доступу до даних (DAO) надають загальний API для доступу до даних, що зберігаються в різних СУБД. Це дозволяє без проблем змінити використовувану СУБД на будь-яку іншу без необхідності зміни коду, що використовує DAO для доступу до даних.

Yii DAO є надбудовою над PHP Data Objects (PDO) - розширенням, яке надає уніфікований доступ до даних багатьох популярних СУБД, таких, як MySQL, PostgreSQL. Для використання Yii DAO необхідно, щоб були встановлені розширення PDO і драйвер PDO, що відповідає використовуваній базі даних (наприклад, PDO_MYSQL).

Yii DAO складається із чотирьох основних класів:

 • CDbConnection: представляє підключення до бази даних;
 • CDbCommand: представляє вираз SQL та його виконання;
 • CDbDataReader: представляє односпрямований потік рядків з даних, що повертаються у відповідь на SQL-запит;
 • CDbTransaction: представляє транзакції бази даних.

Нижче ми проілюструємо використання Yii DAO.

1. Зʼєднання з базою даних

Для встановлення зʼєднання із базою необхідно створити екземпляр класу CDbConnection і активувати його. Додаткову інформацію, необхідну для підключення до БД (хост, порт, імʼя користувача, пароль тощо), вказуємо у DSN. У разі виникнення помилки в процесі зʼєднання з БД, буде викликано виключення (наприклад, невірний DSN або неправильні імʼя користувача/пароль).

$connection=new CDbConnection($dsn,$username,$password);
// встановлюємо зʼєднання. Можна спробувати try…catch можливих виключень
$connection->active=true;
…
$connection->active=false; // close connection

Формат DSN залежить від використовуваного драйвера PDO. Як правило, DSN складається із імені драйвера PDO, за яким слідує двокрапка, а далі вказуються параметри підключення, відповідні синтаксису підключення використовуваного драйвера. Докладніше з цим можна ознайомитися в документації по PDO. Нижче представлені кілька основних форматів DSN:

 • SQLite: sqlite:/path/to/dbfile
 • MySQL/MariaDB: mysql:host=localhost;dbname=testdb
 • PostgreSQL: pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=testdb
 • SQL Server: mssql:host=localhost;dbname=testdb
 • Oracle: oci:dbname=//localhost:1521/testdb

Оскільки CDbConnection є підкласом CApplicationComponent, то ми можемо використовувати його у якості компонента. Для цього потрібно налаштувати компонент db у конфігурації додатка наступним чином:

array(
  …
  'components'=>array(
    …
    'db'=>array(
      'class'=>'CDbConnection',
      'connectionString'=>'mysql:host=localhost;dbname=testdb',
      'username'=>'root',
      'password'=>'password',
      'emulatePrepare'=>true, // необхідно для деяких версій MySQL
    ),
  ),
)

Тепер ми можемо отримати доступ до зʼєднання з БД через Yii::app()->db. Щоб зʼєднання не активувалося автоматично, необхідно встановити значення CDbConnection::autoConnect в false. Цей спосіб дає нам можливість використання одного підключення до БД в будь-якому місці коду.

2. Виконання SQL-виразів

Коли зʼєднання з БД встановлено, ми можемо виконувати SQL-вирази, використовуючи CDbCommand. Для цього створюємо екземпляр CDbCommand шляхом виклику CDbConnection::createCommand() із зазначенням SQL-виразу:

$connection=Yii::app()->db; // так можна зробити, якщо в конфігурації описаний компонент зʼєднання "db"
// Якщо не описаний - можна створити зʼєднання явно:
// $connection=new CDbConnection($dsn,$username,$password);
$command=$connection->createCommand($sql);
// якщо необхідно, SQL-вираз можна оновити:
// $command->text=$newSQL;

Існує два варіанти виконання SQL-виразу з використанням CDbCommand:

 • execute(): виконує SQL-вирази типу INSERT, UPDATE і DELETE. У разі успішного виконання, повертає кількість оброблених рядків;

 • query(): виконує SQL-вирази, які повертають набори даних, наприклад, типу SELECT. У разі успішного виконання, повертає екземпляр класу CDbDataReader, через який доступні отримані дані. Для зручності також реалізовані методи queryXXX (), повертають результати запиту напряму.

Якщо в процесі виконання SQL-виразу виникне помилка, буде викликано виключення.

$rowCount=$command->execute();  // виконання виразів типу `INSERT`, `UPDATE` та `DELETE`
$dataReader=$command->query();  // виконання виразу типу `SELECT`
$rows=$command->queryAll();   // запит і повернення всіх рядків результату
$row=$command->queryRow();    // запит і повернення першого рядка результату
$column=$command->queryColumn(); // запит і повернення першого стовпця результату
$value=$command->queryScalar(); // запит і повернення першого поля в першому рядку

3. Обробка результатів запиту

Після того, як CDbCommand::query() створює екземпляр класу CDbDataReader, ми можемо отримати дані порядково шляхом повторного виклику методу CDbDataReader::read(). Для отримання даних рядок за рядком можна також використовувати CDbDataReader в конструкціях foreach.

$dataReader=$command->query();
// багаторазово викликаємо read() до повернення методом значення false
while(($row=$dataReader->read())!==false) { … }
// використовуємо foreach для порядкового обходу даних
foreach($dataReader as $row) { … }
// отримуємо всі рядки разом в одному масиві
$rows=$dataReader->readAll();

Примітка: Всі методи queryXXX(), на відміну від query(), повертають всі дані напряму. Наприклад, метод queryRow() повертає масив з першим рядком результату запиту.

4. Використання транзакцій

У випадку, коли додаток виконує декілька запитів, кожен з яких щось пише або читає з БД, важливо пересвідчитися, що набір запитів виконано повністю, а не наполовину. У цій ситуації можна скористатися транзакціями, що надаються екземпляром класу CDbTransaction:

 • початок транзакції;
 • виконання запитів по черзі, всі зміни даних у БД недоступні поза базою;
 • підтвердження транзакції, якщо результат транзакції позитивний, то зміни стають доступні;
 • якщо виникає помилка при виконанні будь-якого запиту, то вся транзація відкочується назад.

Цю послідовність дій можна реалізувати наступним чином:

$transaction=$connection->beginTransaction();
try
{
  $connection->createCommand($sql1)->execute();
  $connection->createCommand($sql2)->execute();
  //… інші SQL запити
  $transaction->commit();
}
catch(Exception $e) // у разі помилки при виконанні запиту викидається виключення
{
  $transaction->rollback();
}

5. Звʼязування параметрів

З метою уникнення SQL-інʼєкцій і поліпшення продуктивності при виконанні повторно використовуваних SQL-виразів, ми можемо «готувати» SQL-вираз з маркерами параметрів (placeholder), які в процесі привʼязки будуть замінюватися на реальні значення.

Маркери параметрів можуть бути іменованими (унікальні маркери) або неіменовані (знаки питання). Для заміни маркерів на реальні значення потрібно викликати CDbCommand::bindParam() або CDbCommand::bindValue(). Додавати лапки до параметрів немає необхідності, тому що використовуваний драйвер бази даних все зробить сам. Звʼязування параметрів повинно бути завершено до виконання SQL-виразу.

// вираз SQL з двома маркерами «:username» та «:email»
$sql="INSERT INTO tbl_user(username, email) VALUES(:username,:email)";
$command=$connection->createCommand($sql);
// міняємо маркер «:username» на відповідне значення імені користувача
$command->bindParam(":username",$username,PDO::PARAM_STR);
// міняємо маркер «:email» на відповідне значення електронної пошти
$command->bindParam(":email",$email,PDO::PARAM_STR);
$command->execute();
// вставляємо наступний рядок з новими параметрами
$command->bindParam(":username",$username2,PDO::PARAM_STR);
$command->bindParam(":email",$email2,PDO::PARAM_STR);
$command->execute();

Методи bindParam() і bindValue() дуже схожі, єдина відмінність полягає в тому, що перший звʼязує параметр до посилання на змінну PHP, а другий - до значення. Для параметрів, що представляють великий обсяг даних, з точки зору продуктивності краще використовувати метод bindParam().

Детальніше про звʼязування параметрів можна дізнатися у відповідній документації PHP.

6. Звʼязування полів

При обробці результатів запиту ми також можемо привʼязати поля таблиці до змінних PHP. Це дозволяє автоматично підставляти значення змінних для кожного рядка:

$sql="SELECT username, email FROM tbl_user";
$dataReader=$connection->createCommand($sql)->query();
// привʼязуємо перше поле (username) до змінної $username
$dataReader->bindColumn(1,$username);
// привʼязуємо друге поле (email) до змінної $email
$dataReader->bindColumn(2,$email);
while($dataReader->read()!==false)
{
  // змінні $username та $email отримують значення полів username і email поточного рядка
}

7. Використання префікса таблиць

Yii забезпечує вбудовану підтримку префіксів таблиць. Префікс таблиць - це рядок, що стоїть на початку імен таблиць в поточній підключеній БД. В основному використовується на загальному хостингу, де до однієї БД підключається декілька додатків, що використовують різні префікси таблиць для розрізнення приналежності таблиць до додатка. Наприклад, один додаток використовує префікс tbl_, а інший - yii_.

Для використання префікса таблиць, встановіть у властивості CDbConnection::tablePrefix бажаний префікс таблиць. Потім, у SQL виразі, використовуйте {{TableName}} для посилання на імена таблиць, де TableName - імʼя таблиці без префікса. Наприклад, якщо БД містить таблицю з імʼям tbl_user, де tbl_ - це префікс таблиць, тоді ми можемо використовувати наступний код для запиту користувачів:

$sql='SELECT * FROM {{user}}';
$users=$connection->createCommand($sql)->queryAll();

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !