Tworzenie pierwszej aplikacji w Yii

W tym rozdziale pokażemy jak utworzyć Twoją pierwszą aplikacje, po to, abyś nabył niezbędnego doświadczenia w pracy z Yii. Aby utworzyć nową aplikację Yii użyjemy yiic (narzędzia linii poleceń) oraz Gii (potężnego, przeglądarkowego generatora kodu) pozwalających na automatyczne generowanie kodu dla określonych zadań. Dla wygody przyjmijmy, że YiiRoot jest katalogiem, w którym zainstalowano Yii, a WebRoot to główne miejsce na naszym serwerze.

Uruchom yiic z wiersza poleceń w następujący sposób:

% YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive

Uwaga: uruchamiając yiic na Mac OS, Linuksie lub Uniksie być może będziesz musiał zmienić uprawnienia pliku yiic tak, aby stał się on wykonywalnym. Alternatywnie możesz użyć tego narzędzia następująco:

% cd WebRoot
% php YiiRoot/framework/yiic.php webapp testdrive

Powyższe instrukcje utworzą szkielet aplikacji Yii w katalogu WebRoot/testdrive, który posiada strukturę katalogów wymaganą przez większość aplikacji Yii.

Bez pisania nawet pojedynczej linijki kodu, możemy przetestować naszą pierwszą aplikację Yii poprzez wpisanie następującego adresu URL w przeglądarce:

http://hostname/testdrive/index.php

Jak widać aplikacja składa się z czterech stron: strony domowej, o nas, kontaktowej i logowania. Strona kontaktowa zawiera formularz kontaktowy, poprzez który użytkownik może wysłać swoje zapytanie do webmastera. Strona logowania pozwala zaś użytkownikowi na uwierzytelnienie, poprzedzającą dostęp do uprzywilejowanych zasobów. Poniższe zrzuty ekranów prezentują więcej szczegółów.

Strona domowa

Strona domowa

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa wyświetlająca błędy dla pól wejściowych

Strona kontaktowa wyświetlająca błędy dla pól wejściowych

Strona kontaktowa z potwierdzeniem wysłania formularza kontaktowego

Strona kontaktowa z potwierdzeniem wysłania formularza kontaktowego

Strona logowania

Strona logowania

Poniższy diagram prezentuje strukturę naszej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj do działu konwencje.

testdrive/
   index.php                 skrypt startowy aplikacji internetowej
   index-test.php            plik skryptu startowego dla testów funkcjonalnych   
   assets/                   zawiera opublikowane zasoby
   css/                      zawiera pliki CSS
   images/                   zawiera pliki obrazów
   themes/                   zawiera motywy aplikacji
   protected/                zawiera chronione pliki aplikacji
      yiic                   skrypt yiic dla systemów Linux/Unix
      yiic.bat               skrypt yiic dla systemu Windows
      yiic.php               skrypt PHP dla linii poleceń      
      commands/              zawiera spersonalizowane polecenia 'yiic'
         shell/              zawiera spersonalizowane polecenia 'yiic shell'
      components/            zawiera komponenty wielokrotnego użytku
         Controller.php      klasa bazowa dla wszystkich klas kontrolerów
         UserIdentity.php    klasa 'UserIdentity', służąca uwierzytelnieniu
      config/                zawiera pliki konfiguracyjne
         console.php         konfiguracja aplikacji konsolowej
         main.php            konfiguracja aplikacji webowej
         test.php            konfiguracja dla testów funkcjonalnych         
      controllers/           zawiera pliki klas kontrolerów
         SiteController.php  klasa domyślnego kontrolera
      data/                  zawiera przykładowe bazy danych
         schema.mysql.sql    przykładowy schemat bazy danych dla MySQL
         schema.sqlite.sql   przykładowy schemat bazy danych dla SQLite
         testdrive.db        plik przykładowej bazy danych w SQLite         
      extensions/            zawiera rozszerzenia firm trzecich
      messages/              zawiera przetłumaczone komunikaty
      models/                zawiera pliki klas modeli
         LoginForm.php       model formularza dla akcji logowania 'login'
         ContactForm.php     model formularza kontaktowego dla akcji 'contact'
      runtime/               zawiera tymczasowo generowane pliki
      tests/                 zawiera skrypty testów      
      views/                 zawiera pliki widoku i układu (ang. layout) kontrolera
         layouts/            zawiera pliki układów (ang. layout) dla widoków
            main.php         podstawowy widok dzielony przez wszystkie strony
            column1.php      układ dla stron jednokolumnowych
            column2.php      układ dla stron dwukolumnowych
         site/               zawiera pliki widoków dla kontrolera 'site'
            pages/           zawiera "statyczne" strony
               about.php     widok dla strony "o nas" (ang. about)         
            contact.php      widok dla akcji 'contact'
            error.php        widok dla akcji 'error' (wyświetlającej zewnętrzne błędy)
            index.php        widok dla akcji 'index'
            login.php        widok dla akcji 'login'

1. Łączenie się z bazą danych

Większość aplikacji webowych wykorzystuje bazy danych. Nasz aplikacja testowa nie jest tu wyjątkiem. Aby użyć bazy danych musimy poinformować aplikację jak ma się z nią połączyć. Jest to realizowane przez plik konfiguracyjny WebRoot/testdrive/protected/config/main.php przedstawiony poniżej:

return array(
    ......
    'components'=>array(
        ......
        'db'=>array(
            'connectionString'=>'sqlite:protected/data/testdrive.db',
        ),
    ),
    ......
);

Powyższy kod instruuje Yii, że aplikacja powinna łączyć się z bazą danych SQLite WebRoot/testdrive/protected/data/testdrive.db jeśli zajdzie taka potrzeba. Zauważ, że baza danych SQLite jest już załączona do szkieletu aplikacji, który przed chwilą wygenerowaliśmy. Ta baza danych zawiera jedynie tabelę o nazwie tbl_user:

CREATE TABLE tbl_user (
    id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username VARCHAR(128) NOT NULL,
    password VARCHAR(128) NOT NULL,
    email VARCHAR(128) NOT NULL
);

Jeśli chcesz używać bazy danych MySQL, powinieneś użyć załączonego pliku schematu MySQL
WebRoot/testdrive/protected/data/schema.mysql.sql aby utworzyć bazę danych.

Uwaga: Aby używać funkcjonalności bazodanowych Yii, potrzebujemy udostępnić rozszerzenie PHP PDO oraz rozszerzenia PDO dla poszczególnych sterowników. Dla aplikacji testowej, potrzebujemy włączyć oba rozszerzenia php_pdo oraz php_pdo_sqlite.

2. Implementowanie operacji CRUD

Ta część to czysta zabawa. Chcemy zaimplementować operacje CRUD (od ang. create - tworzenie, read - odczyt, update - aktualizacji i delete - usuwanie) dla tabeli tbl_user, którą przed chwilą utworzyliśmy. Operacje te są powszechnie wymagane w typowych aplikacjach. Zamiast męczyć się pisząc kod możemy skorzystać z Gii -- potężnego przeglądarkowego generatora kodu.

Info: Gii dostępne jest poczynając od wersji 1.1.2. Wcześniej mogliśmy używać wspomnianego narzędzia yiic w celu osiągnięcia tego samego efektu. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, przejdź do rozdziału implementowanie operacji CRUD z Yii.

Konfigurowanie Gii

Aby używać Gii musimy najpierw zmienić plik WebRoot/testdrive/protected/config/main.php, który określany mianem konfiguracji aplikacji:

return array(
    ......
    'import'=>array(
        'application.models.*',
        'application.components.*',
    ),
 
    'modules'=>array(
        'gii'=>array(
            'class'=>'system.gii.GiiModule',
            'password'=>'tutaj wprowadź hasło',
        ),
    ),
);

Teraz możesz odwiedzić adres URL http://hostname/testdrive/index.php?r=gii. Zostaniemy tam poproszeni o wprowadzenia hasła, które powinno zgadzać się z tym, które przed chwilą podaliśmy w konfiguracji aplikacji.

Generowanie modelu użytkownika

Po zalogowaniu się, kliknij na link Model Generator. Spowoduje to przeniesienie nas do następującej strony generującej model.

Generator modeli

Generator modeli

W polu nazwy tabeli Table Name, wprowadź tbl_user. W polu klasy modelu Model Class wprowadź User. Następnie naciśnij przycisk podglądu Preview. Spowoduje to ukazanie się nam nowego pliku z kodem, który ma zostać wygenerowany. Teraz naciśnij przycisk generowania Generate. Nowy plik o nazwie User.php zostanie wygenerowany w katalogu protected/models. Wygenerowana w ten sposób klasa modelu User pozwoli nam porozumiewać się z tabelą bazy danych tbl_user w sposób obiektowy, co zostanie opisane w dalszej części przewodnika,

Generowanie kodu CRUD

Po utworzeniu pliku klasy modelu wygenerujemy kod który implementuje operacje CRUD na danych wejściowych użytkownika. Wybieramy, pokazany poniżej, generator operacji CRUD Crud Generator w Gii:

Generator operacji CRUD

Generator operacji CRUD

W polu modelu klasy Model Class wpisz User. W polu identyfikatora kontrolera Controller ID wpisz user (małymi literami). Następnie naciśnij przycisk podglądu Preview a następnie przycisk generowania Generate. Zakończyliśmy generowanie kodu CRUD.

Dostęp do stron CRUD

Nacieszmy się teraz efektami naszej pracy otwierając następujący adres URL:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user

Spowoduje to wyświetlenie listy użytkowników z tabeli tbl_user.

Kliknij przycisk Create User znajdujący się na tej stronie. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania, o ile wcześniej nie zalogowałeś się. Po zalogowaniu zobaczymy formularz wprowadzania danych, który pozwoli nam dodać nowego użytkownika. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Create. Jeżeli wystąpił jakikolwiek błąd danych wejściowych, pojawi się zgrabny komunikat informujący o błędzie co ustrzeże nas przed zapisaniem niepoprawnych danych. Wracając do listy użytkowników powinniśmy zauważyć nowo dodanego użytkownika.

Aby dodać kolejnych użytkowników powtórz powyższe kroki. Zauważ, że strona z listą użytkowników podlega automatycznemu podziałowi na strony, jeśli w tabeli istnieje zbyt wiele użytkowników by wyświetlić ich na jednej stronie.

Jeżeli zalogowaliśmy się jako administrator używając użytkownika/hasła admin/admin, możemy odwiedzić stronę administrowania użytkownikami pod adresem:

http://hostname/testdrive/index.php?r=user/admin

Powyższe wywołanie spowoduje pokazanie się nam wpisów z użytkownikami przy użyciu ładnego formatu tabelarycznego. Możemy klikać w nagłówki komórek, aby uporządkować odpowiadającą mu kolumnę. Możemy klikać przyciski w każdym wierszu danych w celu wyświetlenia, aktualizacji lub usunięcia odpowiadającego im wiersza danych. Możemy przeglądać pozostałe strony. Możemy również filtrować i wyszukiwać interesujące nas dane.

Wszystkie te praktyczne funkcjonalności nie wymagały od nas napisania choćby pojedynczej linijki kodu!

Strona administracji użytkownikami

Strona administracji użytkownikami

Strona tworzenia nowego użytkownika

Strona tworzenia nowego użytkownika
$Id: quickstart.first-app.txt 3219 2011-05-13 03:03:35Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.