Buforowanie danych (ang. Data Caching)

Buforowanie danych dotyczy przechowywania pewnych zmiennych PHP w buforze oraz przywracania ich później z buforu. Z tego powodu, podstawowa klasa komponentu buforowania CCache dostarcza dwóch metod, które są używane przez większość czasu: set() oraz get().

Aby zachować zmienną $value w buforze, wybieramy unikalne ID oraz wywołujemy set() aby ją zachować:

Yii::app()->cache->set($id, $value);

Zbuforowane dane pozostaną w buforze na zawsze, dopóki nie zostaną z niego usunięte ze względu na pewne zachowanie buforowania (np. przestrzeń bufora jest pełna i stare dane są usuwane). Aby zmienić to zachowanie, możemy podać parametr wygasania podczas wywoływania set() co spowoduje, że dane zostaną usunięte z bufora po upływie określonego okresu czasu:

// trzymaj wartość w buforze najdłużej przez 30 sekund
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30);

Następnie, jeśli potrzebujemy uzyskać dostęp do tej zmiennej (albo w tym samym lub też innym żądaniu) wywołujemy get() wraz z ID aby zwrócić ją z bufora. Jeśli wartość zwracana to false, oznacza to, że wartość nie jest dostępna w buforze i powinniśmy ją wygenerować.

$value=Yii::app()->cache->get($id);
if($value===false)
{
 // odnów $value ponieważ nie została znaleziona w buforze
  // i zachowaj ja w nim do ponownego użycia 
  // Yii::app()->cache->set($id,$value);
}

Podczas wybierania ID dla zmiennej, która będzie buforowana, upewnij się, że ID jest unikalne spośród wszystkich innych zmiennych, które mogą być zbuforowane w aplikacji. NIE WYMAGA się, aby ID było unikalne pomiędzy aplikacjami, ponieważ komponent cache jest wystarczająco zmyślny aby rozróżniać te same ID w różnych aplikacjach.

Część systemów buforowania pamięci, takich jak MemCache, APC, wspierają pobieranie wartości wielokrotnie zbuforowanych w trybie wsadowym, co może objawić się zredukowaniem obciążenia związanego z pobieraniem zbuforowanych danych. Metoda mget() służy wykorzystaniu tej właściwości. W przypadku kiedy używany system buforowania nie wspiera tej funkcjonalności metoda mget() zasymuluje ją.

Aby usunąć zbuforowaną wartość z bufora wywołujemy metodę delete(); aby usunąć całą zawartość bufora wywołujemy metodę flush(). Bądź bardzo ostrożny podczas wywoływania flush() ponieważ usuwa ono dane, które zostały zbuforowane dla innych aplikacji.

Wskazówka: Ponieważ CCache implementuje dostęp przez tablice ArrayAccess komponent cache może być używany jak tablica. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

$cache=Yii::app()->cache;
$cache['var1']=$value1; // równoznaczne z: $cache->set('var1',$value1);
$value2=$cache['var2']; // równoznaczne z: $value2=$cache->get('var2');

1. Zależności w buforowaniu (ang. Cache Dependency)

Poza opcją wygasania, dane zbuforowane mogą również stracić ważność zgodnie z pewnymi zmianami zależności. Na przykład, jeśli buforujemy zawartość pewnego pliku a plik ulegnie zmianie, powinniśmy unieważnić zbuforowaną kopię i przeczytać najnowszą zawartość z pliku zamiast tej z bufora.

Reprezentujemy zależność jako instancję klasy CCacheDependency lub jej klas pochodnych. Przekazujemy instancję zależności wraz z danymi do buforowania gdy wywołujemy set().

// wartość wygasa w ciągu 30 sekund
// może ona również stracić ważność wcześniej jeśli zależny plik jest zmieniony
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30, new CFileCacheDependency('NazwaPliku'));

Teraz jeśli zwrócimy $value z buforu poprzez wywołanie get() zależność zostanie sprawdzona i jeśli zmieni się, zostanie zwrócona wartość false, ze wskazaniem danych, które wymagają odświeżenia.

Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych zależności buforowania:

 • CFileCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli zmienił się czas ostatniej modyfikacji pliku.

 • CDirectoryCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakikolwiek z plików w katalogu lub podkatalogach zmienił się.

 • CDbCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wynik zapytania określonego zapytania SQL zmienił się.

 • CGlobalStateCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli wartość określonego globalnego stanu została zmieniona. Globalny stan to zmienna, która jest trwała w aplikacji dla wielu żądań oraz wielu sesji. Jest zdefiniowana poprzez CApplication::setGlobalState().

 • CChainedCacheDependency: zależność jest zmieniona jeśli jakakolwiek z zależności w łańcuchu zmieniła się.

 • CExpressionDependency: zależność jest zmieniona jeśli zmieni się rezultat określonego wyrażenia PHP.

2. Buforowanie zapytań

Od wersji 1.1.7 Yii dodało wsparcie dla buforowania zapytań. Buforowanie zapytań zbudowane w oparciu o buforowanie danych, przechowuje wynik zapytania do bazy danych w buforze i dzięki temu może skrócić czas ich wykonywania dla tego samego zapytania wykonywanego w przyszłości, pozwalając na bezpośrednie zwracania z bufora danych w postaci wynikowej.

Info: Niektóre DBMS (np. MySQL) wpierają buforowanie zapytań po stronie serwera bazy danych. W porównaniu do buforowania zapytań po stronie serwera wspieramy te same funkcjonalności przy okazji oferując większą elastyczność i potencjalnie większą wydajność.

Włączanie buforowania zapytań

Aby włączyć buforowanie zapytań upewnij się, że CDbConnection::queryCacheID wskazuje na ID odpowiedniego komponentu buforowania aplikacji (domyślnie cache).

Używanie buforowania zapytań w DAO

Aby używać buforowania zapytań wywołujemy metodę CDbConnection::cache() podczas wykonywania zapytania bazodanowego. Poniżej znajduje się przykład:

$sql = 'SELECT * FROM tbl_post LIMIT 20';
$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency)->createCommand($sql)->queryAll();

Podczas wykonywania powyższej instrukcji, Yii sprawdzi najpierw czy bufor zawiera odpowiedni rezultat instrukcji SQL, która ma zostać wykonana. Dzieje się to poprzez sprawdzenie następujących trzech warunków:

 • czy bufor zawiera wpis zindeksowany za pomocą instrukcji SQL.
 • czy ważność tego wpisu nie upłynęła (mniej niż 1000 sekund od momentu kiedy został on zapisany w buforze).
 • czy zależność nie zmieniła się (maksymalna wartość update_time jest taka sama jak wtedy gdy wynik zapytania został zapisany w buforze).

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, zbuforowane wartości zostaną zwrócone bezpośrednio z bufora. W przeciwnym przypadku, instrukcja SQL zostanie wysłana do serwera bazy danych w celu jej wykonania a zwrócony wynik zostanie zapisany w buforze i zwrócony.

Używanie buforowania zapytań w rekordzie aktywnym

Buforowanie zapytań może być również używane z rekordem aktywnym. W tym celu wywołujemy taką bliźniaczą metodę CActiveRecord::cache() jak w poniższym przykładzie:

$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->findAll();
// relacyjne zapytanie przy użyciu rekordu aktywnego 
$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->with('author')->findAll();

Zasadniczo metoda cache() jest tutaj skrótem do CDbConnection::cache(). Wewnętrznie, podczas wykonywania instrukcji SQL generowanej przez rekord aktywny, Yii spróbuje użyć buforowania zapytań, które opiszemy w ostatniej podsekcji.

Buforowanie wielu zapytań

Domyślnie każde wywołanie metody cache() (zarówno w CDbConnection jak i CActiveRecord), będzie oznaczać, że następne zapytanie SQL zostanie zbuforowane. Pozostałe zapytania SQL NIE BĘDĄ buforowane dopóki nie wywołamy ponownie metody cache(). Na przykład:

$sql = 'SELECT * FROM tbl_post LIMIT 20';
$dependency = new CDbCacheDependency('SELECT MAX(update_time) FROM tbl_post');
 
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency)->createCommand($sql)->queryAll();
// buforowanie zapytań NIE BĘDZIE użyte
$rows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

Poprzez wprowadzenie dodatkowego parametru $queryCount w metodzie cache(), możemy wymusić buforowanie wielu zapytań. W następnym przykładzie, podczas wywołania metody cache() określimy, iż buforowanie zapytań powinno nastąpić dla dwóch kolejnych zapytań:

// ...
$rows = Yii::app()->db->cache(1000, $dependency, 2)->createCommand($sql)->queryAll();
// buforowanie zapytań BĘDZIE używane
$rows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

Jak wiadomo (poprzez sprawdzanie rejestrowania komunikatów) podczas wykonywania zapytań relacyjnych, możliwe jest wykonanie kilku zapytań SQL. Na przykład, jeśli relacja pomiędzy postem Post a komentarzem Comment jest typu wiele-do-wielu HAS_MANY, wtedy następujący kod będzie wykonywał dwa zapytania do bazy danych:

 • najpierw odczyta 20 wiadomości;
 • następnie wybierze komentarze dla poprzednio odczytanych wiadomości.
$posts = Post::model()->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

Jeśli użyjemy buforowania zapytań w następujący sposób, jedynie pierwsze zapytanie zostanie zbuforowane:

$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency)->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

W celu zbuforowanie obu zapytań do bazy danych potrzebujemy przekazać dodatkowy parametr informujący o tym jak wiele zapytań do bazy danych chcemy zbuforować:

$posts = Post::model()->cache(1000, $dependency, 2)->with('comments')->findAll(array(
  'limit'=>20,
));

Ograniczenia

Buforowanie zapytań nie działa dla wyników zapytań, które zawierają uchwyty zasobów. Na przykład jeśli używamy kolumny typu BLOB w DBMS, wtedy zapytanie zwróci uchwyt zasobu do kolumny z danymi.

Niektóre systemy buforowania pamięci mają ograniczenia rozmiaru. Na przykład, memcache ogranicza maksymalny rozmiar każdego wpisu do 1MB. Dlatego też, jeżeli rozmiar rezultatu zapytania przekracza ten limit buforowanie nie powiedzie się.

$Id: caching.data.txt 3125 2011-03-25 17:05:31Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.