Yii Framework Forum: Yii-User I Wymuszenie Hasła W Określonych Formacie Podczas Rejestracji Użytkownika - Yii Framework Forum

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Yii-User I Wymuszenie Hasła W Określonych Formacie Podczas Rejestracji Użytkownika Rate Topic: -----

#1 User is offline   tzoll 

 • Junior Member
 • Pip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 78
 • Joined: 28-February 13

Posted 02 July 2013 - 01:58 AM

Cześć.
Używam rozszerzenia yii-user do rejestracji użytkowników w serwisie. Wszystko jest ok, poza jedną rzeczą. Chcę wdrożyć wymuszenie reguł hasła podczas rejestracji użytkownika, tj. aby system sprawdzał, czy hasło zawiera małą literę, wielką literę, cyfrę lub znak specjalny. W związku z tym do mojego modelu: RegistrationForm dodałem taki oto wpis do funkcji rules():

	public function rules() {
		$rules = array(
array('password', 'match', 'pattern' => '/^.*(?=.{8,})(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[\d\W]).*$/u','message' => UserModule::t("my message."))
)
} 


Reguła jest poprawna, bo poprawnie waliduje hasło, aczkolwiek pojawia się problem, gdy klikam przycisk "Zarejestruj użytkownika". Problem polega na tym, że wtedy zwraca mi hasło zahashowane, gdzie są tylko cyfry i małe litery i wtedy jest problem z walidacją - bo hasło nie spełnia wymagań...

Za hashowanie hasła odpowiada ten kod w kontrolerze RegistrationForm:
if($model->validate()&&$profile->validate())
{
$model->password=UserModule::encrypting($model->password);
$model->verifyPassword=UserModule::encrypting($model->verifyPassword);Poniżej pełne kody kontrolera RegisterForm, modelu RegisterForm oraz modelu User, z którego RegisterForm dziediczy

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Tomek
Controller:

<?php

class RegistrationController extends Controller
{
	public $defaultAction = 'registration';
	
	/**
	 * Declares class-based actions.
	 */
	public function actions()
	{
		return array(
			'captcha'=>array(
				'class'=>'CCaptchaAction',
				'backColor'=>0xFFFFFF,
			),
		);
	}
	/**
	 * Registration user
	 */
	public function actionRegistration() {
      $model = new RegistrationForm;
      $profile=new Profile;
      $profile->regMode = true;
      
			// ajax validator
			if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='registration-form')
			{
				echo UActiveForm::validate(array($model,$profile));
				Yii::app()->end();
			}
			
		  if (Yii::app()->user->id) {
		  	$this->redirect(Yii::app()->controller->module->profileUrl);
		  } else {
		  	if(isset($_POST['RegistrationForm'])) {
					$model->attributes=$_POST['RegistrationForm'];
					$profile->attributes=((isset($_POST['Profile'])?$_POST['Profile']:array()));
					if($model->validate()&&$profile->validate())
					{
						$soucePassword = $model->password;
						$model->activkey=UserModule::encrypting(microtime().$model->password);
						$model->password=UserModule::encrypting($model->password);
						$model->verifyPassword=UserModule::encrypting($model->verifyPassword);
						$model->superuser=0;
						$model->status=((Yii::app()->controller->module->activeAfterRegister)?User::STATUS_ACTIVE:User::STATUS_NOACTIVE);
						
						if ($model->save()) {
							$profile->user_id=$model->id;
						$model->password=UserModule::encrypting($model->password);
						$model->verifyPassword=UserModule::encrypting($model->verifyPassword);							
							$profile->save();
                            
                            //moje - assign user the 'Authenticated' role for Rights module
                            $authenticatedName = Rights::module()->authenticatedName;
                            Rights::assign($authenticatedName, $model->id);

                            
							if (Yii::app()->controller->module->sendActivationMail) {
								$activation_url = $this->createAbsoluteUrl('/user/activation/activation',array("activkey" => $model->activkey, "email" => $model->email));
								UserModule::sendMail($model->email,UserModule::t("You registered from {site_name}",array('{site_name}'=>Yii::app()->name)),UserModule::t("Please activate you account go to {activation_url}",array('{activation_url}'=>$activation_url)));
							}
							
							if ((Yii::app()->controller->module->loginNotActiv||(Yii::app()->controller->module->activeAfterRegister&&Yii::app()->controller->module->sendActivationMail==false))&&Yii::app()->controller->module->autoLogin) {
									$identity=new UserIdentity($model->username,$soucePassword);
									$identity->authenticate();
									Yii::app()->user->login($identity,0);
									$this->redirect(Yii::app()->controller->module->returnUrl);
							} else {
								if (!Yii::app()->controller->module->activeAfterRegister&&!Yii::app()->controller->module->sendActivationMail) {
									Yii::app()->user->setFlash('registration',UserModule::t("Thank you for your registration. Contact Admin to activate your account."));
								} elseif(Yii::app()->controller->module->activeAfterRegister&&Yii::app()->controller->module->sendActivationMail==false) {
									Yii::app()->user->setFlash('registration',UserModule::t("Thank you for your registration. Please {{login}}.",array('{{login}}'=>CHtml::link(UserModule::t('Login'),Yii::app()->controller->module->loginUrl))));
								} elseif(Yii::app()->controller->module->loginNotActiv) {
									Yii::app()->user->setFlash('registration',UserModule::t("Thank you for your registration. Please check your email or login."));
								} else {
									Yii::app()->user->setFlash('registration',UserModule::t("Thank you for your registration. Please check your email."));
								}
								$this->refresh();
							}
						}
					} else $profile->validate();
				}
			  $this->render('/user/registration',array('model'=>$model,'profile'=>$profile));
		  }
	}
}


Model registrationform:

<?php
/**
 * RegistrationForm class.
 * RegistrationForm is the data structure for keeping
 * user registration form data. It is used by the 'registration' action of 'UserController'.
 */
class RegistrationForm extends User {
	public $verifyPassword;
	public $verifyCode;    
	
	public function rules() {
		$rules = array(
			array('username, password, verifyPassword, email', 'required'),
			array('username', 'length', 'max'=>20, 'min' => 3,'message' => UserModule::t("Incorrect username (length between 3 and 20 characters).")),
			array('password', 'length', 'max'=>128, 'min' => 8,'message' => UserModule::t("Incorrect password (minimal length 8 symbols).")),
			//my
array('password', 'match', 'pattern' => '/^.*(?=.{8,})(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[\d\W]).*$/u','message' => UserModule::t("Hasło musi zawierać duże litery, małe litery, cyfry lub znak specjalny.")),          
			array('email', 'email'),         
			array('username', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's name already exists.")),
			array('email', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's email address already exists.")),
			//array('verifyPassword', 'compare', 'compareAttribute'=>'password', 'message' => UserModule::t("Retype Password is incorrect.")),
			array('username', 'match', 'pattern' => '/^[A-Za-z0-9_]+$/u','message' => UserModule::t("Incorrect symbols (A-z0-9).")),
            //array('agree', 'required', 'requiredValue' => 1, 'message' => 'Please accept Terms and Conditons.'),            
		);
		if (!(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='registration-form')) {
			array_push($rules,array('verifyCode', 'captcha', 'allowEmpty'=>!UserModule::doCaptcha('registration')));
		}
		
		array_push($rules,array('verifyPassword', 'compare', 'compareAttribute'=>'password', 'message' => UserModule::t("Retype Password is incorrect.")));
		return $rules;
	}
	
}<?php

class User extends CActiveRecord
{
	const STATUS_NOACTIVE=0;
	const STATUS_ACTIVE=1;
	const STATUS_BANNED=-1;
	
	//TODO: Delete for next version (backward compatibility)
	const STATUS_BANED=-1;
	
	/**
	 * The followings are the available columns in table 'users':
	 * @var integer $id
	 * @var string $username
	 * @var string $password
	 * @var string $email
	 * @var string $activkey
	 * @var integer $createtime
	 * @var integer $lastvisit
	 * @var integer $superuser
	 * @var integer $status
   * @var timestamp $create_at
   * @var timestamp $lastvisit_at
	 */

	/**
	 * Returns the static model of the specified AR class.
	 * @return CActiveRecord the static model class
	 */
	public static function model($className=__CLASS__)
	{
		return parent::model($className);
	}

	/**
	 * @return string the associated database table name
	 */
	public function tableName()
	{
		return Yii::app()->getModule('user')->tableUsers;
	}

	/**
	 * @return array validation rules for model attributes.
	 */
	public function rules()
	{
		// NOTE: you should only define rules for those attributes that
		// will receive user inputs.CConsoleApplication
		return ((get_class(Yii::app())=='CConsoleApplication' || (get_class(Yii::app())!='CConsoleApplication' && Yii::app()->getModule('user')->isAdmin()))?array(
			array('username', 'length', 'max'=>20, 'min' => 3,'message' => UserModule::t("Incorrect username (length between 3 and 20 characters).")),
			array('password', 'length', 'max'=>128, 'min' => 8,'message' => UserModule::t("Incorrect password (minimal length 8 symbols).")),           
			array('email', 'email'),
			array('username', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's name already exists.")),
			array('email', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's email address already exists.")),
			array('username', 'match', 'pattern' => '/^[A-Za-z0-9_]+$/u','message' => UserModule::t("Incorrect symbols (A-z0-9).")),
			array('status', 'in', 'range'=>array(self::STATUS_NOACTIVE,self::STATUS_ACTIVE,self::STATUS_BANNED)),
			array('superuser', 'in', 'range'=>array(0,1)),
      array('create_at', 'default', 'value' => date('Y-m-d H:i:s'), 'setOnEmpty' => true, 'on' => 'insert'),
      array('lastvisit_at', 'default', 'value' => '0000-00-00 00:00:00', 'setOnEmpty' => true, 'on' => 'insert'),
			array('username, email, superuser, status', 'required'),
			array('superuser, status', 'numerical', 'integerOnly'=>true),
			array('id, username, password, email, activkey, create_at, lastvisit_at, superuser, status', 'safe', 'on'=>'search'),
		):((Yii::app()->user->id==$this->id)?array(
			array('username, email', 'required'),
			array('username', 'length', 'max'=>20, 'min' => 3,'message' => UserModule::t("Incorrect username (length between 3 and 20 characters).")),
			array('email', 'email'),
			array('username', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's name already exists.")),
			array('username', 'match', 'pattern' => '/^[A-Za-z0-9_]+$/u','message' => UserModule::t("Incorrect symbols (A-z0-9).")),
			array('email', 'unique', 'message' => UserModule::t("This user's email address already exists.")),
		):array()));
	}

	/**
	 * @return array relational rules.
	 */
	public function relations()
	{
    $relations = Yii::app()->getModule('user')->relations;
    if (!isset($relations['profile']))
      $relations['profile'] = array(self::HAS_ONE, 'Profile', 'user_id');
    return $relations;
	}

	/**
	 * @return array customized attribute labels (name=>label)
	 */
	public function attributeLabels()
	{
		return array(
			'id' => UserModule::t("Id"),
			'username'=>UserModule::t("username"),
			'password'=>UserModule::t("password"),         
			'verifyPassword'=>UserModule::t("Retype Password"),
			'email'=>UserModule::t("E-mail"),
			'verifyCode'=>UserModule::t("Verification Code"),
			'activkey' => UserModule::t("activation key"),
			'createtime' => UserModule::t("Registration date"),
			'create_at' => UserModule::t("Registration date"),
			
			'lastvisit_at' => UserModule::t("Last visit"),
			'superuser' => UserModule::t("Superuser"),
			'status' => UserModule::t("Status"),
		);
	}
	
	public function scopes()
  {
    return array(
      'active'=>array(
        'condition'=>'status='.self::STATUS_ACTIVE,
      ),
      'notactive'=>array(
        'condition'=>'status='.self::STATUS_NOACTIVE,
      ),
      'banned'=>array(
        'condition'=>'status='.self::STATUS_BANNED,
      ),
      'superuser'=>array(
        'condition'=>'superuser=1',
      ),
      'notsafe'=>array(
      	'select' => 'id, username, password, email, activkey, create_at, lastvisit_at, superuser, status',
      ),
    );
  }
	
	public function defaultScope()
  {
    return CMap::mergeArray(Yii::app()->getModule('user')->defaultScope,array(
      'alias'=>'user',
      'select' => 'user.id, user.username, user.email, user.create_at, user.lastvisit_at, user.superuser, user.status',
    ));
  }
	
	public static function itemAlias($type,$code=NULL) {
		$_items = array(
			'UserStatus' => array(
				self::STATUS_NOACTIVE => UserModule::t('Not active'),
				self::STATUS_ACTIVE => UserModule::t('Active'),
				self::STATUS_BANNED => UserModule::t('Banned'),
			),
			'AdminStatus' => array(
				'0' => UserModule::t('No'),
				'1' => UserModule::t('Yes'),
			),
		);
		if (isset($code))
			return isset($_items[$type][$code]) ? $_items[$type][$code] : false;
		else
			return isset($_items[$type]) ? $_items[$type] : false;
	}
	
/**
   * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.
   * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models based on the search/filter conditions.
   */
  public function search()
  {
    // Warning: Please modify the following code to remove attributes that
    // should not be searched.

    $criteria=new CDbCriteria;
    
    $criteria->compare('id',$this->id);
    $criteria->compare('username',$this->username,true);
    $criteria->compare('password',$this->password);
    $criteria->compare('email',$this->email,true);
    $criteria->compare('activkey',$this->activkey);
    $criteria->compare('create_at',$this->create_at);
    $criteria->compare('lastvisit_at',$this->lastvisit_at);
    $criteria->compare('superuser',$this->superuser);
    $criteria->compare('status',$this->status);

    return new CActiveDataProvider(get_class($this), array(
      'criteria'=>$criteria,
    	'pagination'=>array(
				'pageSize'=>Yii::app()->getModule('user')->user_page_size,
			),
    ));
  }

  public function getCreatetime() {
    return strtotime($this->create_at);
  }

  public function setCreatetime($value) {
    $this->create_at=date('Y-m-d H:i:s',$value);
  }

  public function getLastvisit() {
    return strtotime($this->lastvisit_at);
  }

  public function setLastvisit($value) {
    $this->lastvisit_at=date('Y-m-d H:i:s',$value);
  }
}

0

#2 User is offline   sidewinder 

 • Standard Member
 • PipPip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 218
 • Joined: 08-July 09
 • Location:Poland

Posted 02 July 2013 - 05:27 AM

Witam,
skoro w funkcji actionRegistration sprawdzasz dane przed hashowaniem:

View Posttzoll, on 02 July 2013 - 01:58 AM, said:

if($model->validate()&&$profile->validate())


to wywołaj później $model->save(false). Powinno to rozwiązać problem.

To jeżeli chcesz zachować obecny 'kształt' kodu. Polecam jednak przejrzeć linia po linii i upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. Na przykład:
$model->activkey=UserModule::encrypting(microtime().$model->password);
$model->password=UserModule::encrypting($model->password);
$model->verifyPassword=UserModule::encrypting($model->verifyPassword);

nie powinny moim zdaniem absolutnie znajdować się w kontrolerze. Jest to typowe działanie do wykonania po validacji, a przed zapisem czyli do funkcji beforeSave() lub ewentualnie afterValidate() w modelu. Podobnie z zapisem profilu czy też przypisaniem uprawnień w module Rights.
---------------------------------------------------------------------
"Never memorize what you can look up in books."
Albert Einstein
0

#3 User is offline   mentorq 

 • Standard Member
 • PipPip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 105
 • Joined: 26-June 13

Posted 03 July 2013 - 02:44 PM

Witam. Jako nowy użytkownik yii chciałbym się zapytać czy to te rozszerzenie użyłeś http://www.yiiframew...user-management ? Jeżeli tak to czy instalacja tego wywołała niechciane problemy ? W komentarzach ludzie zgłaszają dużo problemów stąd moje pytanie ;)
0

Share this topic:


Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users